Agenda 2030

Agenda 2030 haltar på en mycket viktig punkt: Den baseras på en felaktig

klimatuppfattning som gör det helt omöjligt att uppnå klimatmålen.

Det måste vara SMHI's kanske viktigaste uppgift just nu att göra en

analys av detta. Bekräfta / Dementera /Motivera matematiskt

Regeringens handlingsplan Agenda 2030 är en mycket viktig agenda. Regeringen säger: Miljömålen

ska nås och Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Det

är ett delat ansvar och en gemensam uppgift.

 

Nyckeln till ett framgångsrikt genomförande av agenda 2030 är att det i

samhället finns en bred delaktighet i omställningen.

 

Regeringen arbetar för en innovativ och samverkande förvaltning.

 

Regeringsbeslut 2019-12-19 M2019/02218/V avseende SMHI

 

§2. För att regeringen ska kunna redovisa hur Sverige genomför Agenda

2030 med utgångspunkt i redan beslutade nationella mål ska SMHI

redovisa hur myndigheten har utvecklat sitt arbete med att bidra till

genomförandet av de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030

sedan redovisningen dnr M2017/00881/Kl. Vidare ska myndigheten redovisa

hur den avser att fortsätta utveckla sitt arbete.

Regeringen ska genom nationellt och internationellt ledarskap driva på genomförandet av Ag-

enda 2030 och dess 17 mål för hållbar utveckling.

 

Hur skall regeringen kunna spela en ledande roll internationellt när SMHI undanhåller den uppenbara sanningen om klimathotet ?

 

Det är bra att de  nya superdatorerna och de nya super-programmen finns. Nedanstående kurvor från SMHI-Rosby är exempel på sådana super-körningar.  Men hur kommer det sig att ssp1-1.9 uppenbart är fel? Temperaturen stannar inte vid 400 ppm CO2  även om alla avgaser upphör.  Den fortsätter med 0.035 C /år i 700 år.

Kan det vara så att de  nya superdatorerna och de nya super-programmen är så komplicerade att forskarna förlorat överblicken ? Se Framtida Utsläpp

 

 

IPCC_SMHI_zero

 

 

Vår lilla klimatkalkylator som har en miljondel av denna beräknings-kapacitet synes leverera användbara resultat så att politiker kan utforma en fungerande politik. www.ppm.today/calc