Alert

Debattbok: En handlingsplan för Sverige

IPCC har sedan 40 år fastställt  klimatkänsligheten  till cs=3 från ostabiliserade värden.

Detta är ett fel med katastrofala konsekvenser som måste leda till debatt.

Detta fel påverkar alla aspekter av klimatarbetet och leder fram till NollUtsläpp2050

som inte kan fungera.  Det verkliga värdet på klimatkänsligheten  är cs=36

Hela klimatpolitiken faller som ett korthus. Boken föreslår en helt annan klimatpolitik

byggd på det sanna värdet cs=36.   Boken vänder sig till vanligt folk som nu måste

granska vad klimatexpertisen håller på med. Denna diskussion berör civilisationens

överlevnad i mycket nära framtid.

climatesensitivity2

 

 

 

 

 

 

Debattenbuch: ein Aktionsplan für Klima

Seit 40 Jahren setzt der IPCC die Klimasensitivität mit cs=3 aus unstabilisierten Werten fest.

Dies ist ein Fehler mit katastrophalen Folgen, der zu einer Debatte führen muss.

Dieser Fehler betrifft alle Aspekte der Klimaarbeit und führt zu Null-Emissionen 2050

die nicht funktionieren können. Der wahre Wert der Klimasensitivität ist cs=36

Die gesamte Klimapolitik fällt wie ein Kartenhaus zusammen.

Das Buch schlägt eine völlig andere Klimapolitik vor

basierend auf dem wahren Wert cs=36.

Das Buch richtet sich an normale Menschen, die heute

prüfen mussen , was die Klimaexperten vorhaben. Diese Diskussion betrifft das

Überleben der Zivilisation in einer sehr naher Zukunft.

 

 

 

 

Debate book: An action plan for Climate

For 40 years, the IPCC has set climate sensitivity at cs=3 from unstabilised values.

This is an error with catastrophic consequences that must lead to debate.

This error affects all aspects of climate work and leads to NetZero 2050

which cannot work. The true value of climate sensitivity is cs=36

The whole climate policy is falling like a house of cards.

The book explains in detail and proposes a completely different climate policy

based on the true value cs=36. The book is aimed at ordinary people who now have to

examine what the climate experts are up to. This discussion concerns the

survival of civilization in the very near future.

 


 

 

Klimatexpertisen måste prata klartext om detta. Svenska folket vill bygga klimatarbetet på sanning.

 

Politikerna måste ha en handlingsplan baserad på sanning, vetenskap, matematik och en omfattande nationell diskussion

som måste ta upp 1000 ggr mer tid än Corona, eftersom klimatproblemet är 1000 ggr allvarligare.

TV och press har ett stort ansvar.