Användar-manual

Den som vågar lägga en timme på att systematiskt leka med klimat-kalkylatorn riskerar att lära mer om klimatet än var 100 klimatböcker förmår att ge efter flera års studier !

Detta är en rolig genväg till tung kunskap !

 

 

Kalkylator Bruksanvisning

 

Grön pil= verklig CO2 ppm halt i atmosfären fram till 2020

ppm betyder parts per million. 410 ppm CO2 innebär att det finns 410 liter CO2 i 1 million liter luft.

 

Röd pil= sannolik vidareutveckling av CO2 i atmosfären om ingenting görs.

 

clip4652

Gul Pil= Här väljs det årtal när radikala åtgärder startas för att reparera atmosfären

Blå pil= Här väljs med hur många ppm per år som CO2 halten skall stiga eller sjunka.

 

 


 

Med grön pil ställs KlimatKänsligheten in.

Om  KlimatKänsligheten=6  så stiger jordens temperatur med +6C när

ppm CO2 fördubblas, exempelvis från 275 ppm till 550 ppm.

 

 

 

clip4653

Var och en av de blå punkterna innebär en viss uppmätt global temperatur-avvikelse

vid en viss CO2 halt i ppm. Dessa data kommer från VOSTOK mätningar på Antarktis

och de sträcker sig en halv miljon år bakåt i tiden. Detta visar jordens sanna relation

mellan CO2 och global temperatur. Det visar också ett stort mått av brus och osäkerhet.

Ändå kan man låta ett matematikprogram  göra en så kallad regressionsanalys,

vilket visas med de svarta punkterna.  En hypotes kan vara att jordens sannolika

framtida temperatur-avvikelse vid olika ppm CO2 kan avläsas av de svarta punkterna.

I så fall är KlimatKänsligheten mellan 20 och 40.

 

IPCC har under 40 år i "Summary for policymakers" försäkrat att  KlimatKänsligheten=3.

Det ger som konsekvens att +2C  och 450 ppm  inträffar efter år 2100. På denna grund

är svensk och EU klimatlagar byggda.

 

Användaren av denna kalkylator bestämmer själv Klimatkänslighet och ser konsekvenserna.

 

 


 

Den svarta kurvan är NASA's mätningar på verklig global temperatur.

 

När en ny CO2-politik är inställd och önskad klimatkänslighet

så har vi egentligen skapat ett nytt klimat.   Detta klimat måste dock

passa in i verkligheten.  Just här pekar kurvorna åt olika håll.  Det nya klimatet stämmer inte

med NASA. Nu måste tidesfördröjningen RC justeras tills kurvorna stämmer med NASA.

Detta är också ett sätt att mäta fram verklig RC under varierande CO2.

 

 

clip4654

För att förstå kurvorna kan vi tänka oss följande modell:

 

Jorden befinner sig i en ugn som är inställd på en viss övertemperatur.

Oceaner och is håller emot och förhindrar en snabb ökning av temperaturen.

Här uppstår en tidsfördröjning. I kalkylatorn kallas denna tidsfördröjning RC

och den är inställbar mellan noll och 2000 år.

 

 

 

clip4655

 

 

Vi  justerar tidsfördröjningen RC så att vårt nya klimat stämmer med verkligheten (NASA)

 

clip4656

På det viset mäter vi egentligen tidskonstanten mellan den kända perioden 1960 och 2020.

 

Härav ser vi att varje klimatkänslighet har sin egen tidskonstant RC.

Om vi anser att KlimatKänsligheten=40 så MÅSTE tidskonstant RC vara ca 700 år.

 

clip4657

Klimatkänsligheten är kanske den viktigaste siffran i klimatdramat.  Nästa generations överlevnad

beror på om vi kan fastställa en sann siffra och utforma politiken därefter.

 

Professorer i Kungliga Venenskapsakademien hävdar att KlimatKänsligheten=2

IPCC hävdar 3, med viss osäkerhetsmarginal. En blick på VOSTOK ger visst stöd för 20

eller 40.  Istid har ett lägre värde. NASA senaste besked om att energiflödet fördubblas

på 14 år bör ge anledning till att studera cs närmre. Troligen ligger vi över cs>100

genom inverkan av att metanhalten ökar brant,

 

Klimatkalkylatorn kan hjälpa till att lösa denna detektiv-gåta genom att många kan fundera

på problemet och se konsekvenserna av olika uppslag. Det brådskar att få ett svar.