Bilden av att det är för sent

 

John Hassler (2)

Rodrigo Caballero (2)

Deliang Chen (2)

Per Krusell (2)

Thorsten Mauritsen (2)

Jonas Nycander (2)

Michael Tjernström (2)

LennartBengtsson (2)

Tankar om Klimatkänsligheten  (2)

Duellen (2)

 

Se Video som beskriver helt nya utvägar ur klimatkrisen EU climate action

Se video Lösningsförslag, gjord på uppmaning av EU , climate pact ambassadors EU_scatterplot


2021 10 19                                                                                                   English here

 

https://www.dn.se/debatt/sprid-inte-bilden-av-att-det-ar-for-sent-att-radda-klimatet/

 

DN Debatt. ”Sprid inte bilden av att det är för sent att rädda klimatet”

Frida Bender, docent, universitetslektor i klimatmodellering, Meterologiska institutionen, Stockholms universitet

Rodrigo Caballero, professor i klimatmodellering, Meterologiska institutionen, Stockholms universitet

Deliang Chen, professor i fysikalisk meteorologi, Institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet

John Hassler, professor i nationalekonomi, Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet

Per Krusell, professor i nationalekonomi, Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet

Thorsten Mauritsen, universitetslektor i klimatvetenskap, Meterologiska institutionen, Stockholms universitet

Jonas Nycander, professor i fysisk oceanografi, Meterologiska institutionen, Stockholms universitet

Michael Tjernström, professor i meteorologi, Meterologiska institutionen, Stockholms universitet

 

Kommentarer från Bengt Ovelius:

.............

 

När man sammanfattar nedanstående artikel så uppstår  följande

slutsats till den  klimatexpertis som skrivit artikeln:

 

Nedanstående 8 punkter är överlevnads-faktorer för civilisationen:

Klarhet måste uppnås innan Glasgow

Klimatexpertis måste ta ställning: Deklarera följande eller bevisa

motsatsen.

 

1.Jordens temperatur forstätter uppåt med ungefär samma fart vad vi än gör

2.Det är de 3000 Gton CO2 som redan finns som åstadkommer denna resa uppåt

3.Årligen adderas från globala utsläpp ca 1% av det som redan finns.

4.Dess temperaturverkan är utspridd under 700 år framåt

5.De utsläpp som görs fram till 2050 har knappt mätbar temperaturinverkan

6.Nedanstående kurvor från IPCC i Sixth assessment report är ren lögn.

7.De "tre forskarna" kallar detta "detaljerade fantasivärldar" (citat)

8.Priset att betala för  denna feghet är : att hålla käften. (citat )

 

IPCC väljer också att hålla käften i denna fråga eftersom det under 14 års

påpekande inte gått att få fram en förklaring. Det finns ingen härledning eller

förklaring till denna lögn. Däremot ger  jag en komplett matematisk härledning

i min nya bok. IPCC, SMHI  borde göra samma sak.

 

ipcctitle3

 

 

Allt detta leder till den välgrundade slutsatsen att NollUtsläpp 2045

är verkningslös politik.  

Utmana gärna bevisföringen i boken eller leverera alternativa bevis.

 

 

 

(Nedanstående Svart text är delar av artikeln i DN, Grön är mina svar)

 

Klimatforskare: Att likställa klimatförändringarnas risker med

mänsklighetens undergång saknar vetenskapligt stöd.

 

 

Om Ni hänvisar till vetenskapligt stöd från IPCC:

 

IPCC saknar vetenskapligt stöd för sina prognoser och kan därför inte

ens bedöma  risken för mänsklighetens undergång.

 

Beviset  för detta uttalande kommer här:

Själva grunden i felräkningarna från IPCC ligger i att IPCC under 40 år

räknat med fel klimatkänslighet=3, medan sanna värdet ligger kring 36.

 

Bevis här  

 

Det gör att nästan alla prognoser från IPCC blir fel.

Som exempel: Jag räknade med klimatkänslighet=36 och gjorde en

prognos år 2008 som träffade exakt rätt 2021.

IPCC gjorde detsamma och baserade prognosen på klimatkänslighet=3

 

Klimatkänslighet=3 fick som konsekvens att IPCC felräkning bliv minst 60 år på en 100 års

period. Rekord!!! Dessutom kom denna felräkning att prägla Proposition 2016/17:146

och dessa fel letade sig sedan in i klimatlagen  2017:720. Var fanns expertisen

i denna process när svenska folket och politikerna fördes bakom ljuset av IPCC?

Var finns ursäkten för denna farliga felräkning ?

 

IPCC envisas med att hålla fast vid klimatkänslighet=3, tendens sjunkande

i sista rapporten. Gåtfullt att nobelpriset blir en hyllning till klimatkänslighet=2.3

 

Denna rekordlåga siffra stämmer dock med uppfattningen hos professorer

i Kungliga Vetenskapsakademin, vilket också Rockström påpekat i SVD.

 

Sådana felräkningar blir vår undergång. Kraften av klimatet bagatelliseras

och man ger stöd för mycket längre användning av fossilt bränsle.

 

 

clip4918

 

 

 

Uppfattningen att det snart är för sent för att rädda klimatet har

skapat ångest och handlingsförlamning, skriver bland andra Thorsten

Mauritsen och Deliang Chen, två av huvudförfattarna till den senaste

rapporten från FN:s klimatpanel IPCC.

 

Handlingsförlamningen består i första hand av att forskarna vägrar bekänna

sanningen i ovanstående 8 punkter.

 

Jag väntar också på svar från Deliang Chen angående artikeln i GP 26 sept

https://ppm.today/index.html?deliang-chen.htm

 

 

 

Men vi vill också förmedla insikten att risken att unga i västvärlden i

framtiden ska dö av klimatförändringarna är liten och nog i praktiken

försumbar ur ett individuellt perspektiv.

 

Vi har +2C  år 2033. Det är 11 år dit.

 

Ni författare till artikeln förmedlar också insikten om att NollUtsläpp 2045

är lösningen, att vi kan klara Parisavtalet enbart på reduktioner av utsläpp.

Detta är bevisligen fel.

 

Om vi räknar med rätt klimatkänslighet=36 och dessutom tar med i beräkningen

att NASA meddelar en fördubbling av energiflödet till oceanerna på 14 år,

då ser  prognosen ut så här.  Den exakta härledningen finns i min senaste bok.

Parisavtalet krossas år 2027.  Denna kurva påverkas knappast alls av om

närmsta åren har höga utsläpp eller inga utsläpp alls. Årliga utsläppen

är 1% av det som redan finns och temperaturpåverkan är utspridd under 700 år.

Det är  3000 Gton CO2  " för mycket, som redan finns"  som helt dominerar bilden.

 

 

clip4917

 

 

De forskare som blint följer IPCC kan inte ens

göra en sådan prognos eftersom rätt klimatkänslighet ännu inte finns med i teorierna.

Man har skapat en stor blind fläck i det vetenskapliga landskapet.

 

Jag har under sista 15 åren utvecklat matematiken för denna "blinda fläck" och

resultatet finns i klimatkalkylatorn. Här finns den kunskap som styrelser, myndigheter,

politiska partier och regeringar brådskande behöver för att förstå närmsta framtiden.

Jag har i princip gjort det jobb som SMHI, naturvårdsverket osv... borde gjort.

Naturligtvis blir detta ursinnigt motarbetat av expertisen i SMHI men det är bara

en tidsfråga. Naturlagar, exakt matematik och sanning  kommer att vinna.

 

 

Ugo Bardi,

Professor of physical chemistry

Department of Chemistry University of Florence, Florence, Italy,

har ägnat forskning kring "Seneca kurvan"

 

Tillväxten är långsam men fallet till ruin är snabb.

clip4957

Namnet Sceneca härrör från  författaren Seneca the Younger (4BC-AD65)

"Moral Epistles and Letters from a Stoic"

ett verk som publicerades på latin år 65 AD

 

Ett 20% fall av världens livsmedelsproduktion i kombination med störningar

i handelsvägarna kan ge en aning om vad som kan komma.  

Energipriserna kommer i obalans genom klimatkrav och risk finns

för ekonomisk kollaps i många länder.

 

Redan år 2027 med +1.5 C övertemperatur innebär enorma risker.

Vi vet inte vad naturen hittar på. Alla katastrofer under 2021 kom som

överraskningar.

 

Forskningen ger stöd för att kollapser kommer snabbt och oväntat.

Vi har nu många faktorer som ligger fel och den felaktiga klimatkänsligheten

från IPCC gör att hela klimatvetenskapen har hamnat i total förvirring.

Denna DN artikel är ett exempel på denna totala förvirring.

 

 

 

 

Inte bara unga är oroliga. Den nyligen publicerade studien Global

Common Survey,

 

https://globalcommonsalliance.org/wp-content/uploads/2021/08/Global-Commons-G20-Survey-full-report.pdf

 

som delfinansierats av svenska forskningsfonden Mistra,

visar att hela 73 procent av befolkningen i världens största ekonomier,

G20-länderna, tror att vi är nära en tröskel ("tipping point"), där

jordens klimat plötsligt förändras och blir svårt eller omöjligt att

stabilisera.

 

Vi ser här att vanligt folk tycks ha bättre insikt än forskarna om klimatsituationen.

 

Om något sådant skulle ske kan det vara för sent att stoppa

klimatförändringarna. Klimatpolitik blir då meningslös. Att denna

uppfattning vuxit sig stark kan bero på den felaktiga föreställningen

att ett missat globalt temperaturmål i sig innebär ett steg över en

sådan tröskel, till exempel att då koldioxidbudgeten för 2 graders

uppvärmning är förbrukad kan fortsatt uppvärmning inte hejdas.

 

 

Återigen FEL....

CO2 budgeten för +2C uppvärmning tog slut år 1895.

Hade alla utsläpp stoppats 1895 så hade katastrofala förhållanden

kommit ca 700 år senare. Bevis här.

 

Nu är atmosfären programmerad på +25 C med tidskonstant 700 år.

Vi rör oss efter denna linje.

Bevisen finns på denna hemsida och i nya boken.

 

Detta är dock ogrundat och stämmer inte med vad forskningen säger. Vi

är oroade över att den felaktiga uppfattningen att det snart är för

sent sprider sig.

 

Det mest oroande är den felaktiga informationen från IPCC

som leder till undergång om inte klimatforskarna visar civilcourage

och berättar sanningen.

 

I den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC diskuteras forskning

som funnit tecken på att snabba förändringar i hela jordens klimat har

inträffat under jordens långa historia. Dessa snabba förändringar har

dock endast skett under förhållanden som varit betydligt kallare än nu

eller mycket varmare än de som IPCC förväntar sig även i mer

pessimistiska scenarier.

 

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Full_Report.pdf

 

IPCC noterar att det finns obekräftade hypoteser om att utsläppen av

växthusgaser skulle kunna leda till att en tröskel passeras och jordens

klimat tippar över till ett permanent mycket varmare tillstånd. Att

detta skulle kunna ske i närtid avfärdar IPCC. Man skriver (i vår

översättning, originalet finns i kapitel 1, sidan 66): "Det finns ingen

evidens för sådana icke-linjära effekter på global nivå i prediktioner

för det närmaste århundradet, under vilket den globala

medeltemperaturen i stället förväntas öka i ungefärligen konstant

proportion mot de ackumulerade utsläppen av växthusgaser."

 

Detta är fullständigt fel och motbevisas av NASA's rapport

där klimatet nu rusar. Ett fördubblat energiupptag på 14 år

motsvarar en klimatkänslighet på över 100.  IPCC räknar med 3

och missförstår därmed hela klimatsituationen. Detta är inte linjärt,

det är exponentiellt.

 

Föreställningen att vi är nära en absolut gräns som koncentrationen av

koldioxid eller temperaturen inte får överskrida om inte klimatsystemet

ska kollapsa är farlig. Den kan leda till att man förespråkar extrema

lösningar som att avskaffa demokratin,

 

Vi lever just nu i en extrem lösning där demokratin är halvvägs avskaffad.

Grupptänket är så starkt att akademiska världen, myndigheten och även politiker

skapar små interna lämmeltåg. Här är demokratin lokalt helt avskaffad.

 

De farliga felräkningarna internt i IPCC kan nog bara förklaras med GruppTänk,

vilket i sin tur innebär att det är just inom IPCC som demokratin är lokalt

helt avskaffad. Detta förklarar också varför man under 14 års tid inte

kan få ut ett enda svar från denna organisation. Man gör ett sken av

demokrati genom att IPCC på hemsidan uppmanar alla att engagera sig.

 

Hela denna DN-artikel kan vara ett exempel på ett lämmeltåg i en extremt

trång åsiktskorridor.  Där hatar man möjligen också fri diskussion, exempelvis

i form av denna gröna text, till den grad att man ignorerar att svara och

föra debatten framåt.

 

Det är djupt mänskligt att ta tillflykt till en trång åsiktskorridor och en

typisk yttring av detta är också att bekämpa varje ny tanke.

De som är instängda i denna åsiktskorridor motar bort alla nya tankar

med grovt osakliga argument, ex: "Han är rätts-haverist"

 

Hur skall vi lösa mänsklighetens största kris i denna atmosfär ?

 

Utväg finns: President JF Kennedy tillämpade den akademiska forskningen och

lyckades få bort dessa lokala lämmeltåg. Kvaliteten i alla beslut ökade

radikalt därför att folk började tänka självständigt. Demokratin återställdes.

 

 

och att man bortser från

kostnaden och effektiviteten hos olika åtgärder.

 

Genom att IPCC ljuger oss rakt upp i ansiktet om att temperaturen stannar

när utsläppen stoppas,

så läggs all kraft på NetZero 2050  där kostnaden blir sky-hög och

effektiviteten nära Noll.

 

Det är klimatforskarna som blint följer IPCC och driver hela samhället

rakt in i väggen.

 

 

 

Det kan också leda till ett bakslag för klimatarbetet när det visar

sig att jorden inte går under då 1,5-gradersmålet överskrids, vilket

det med största sannolikhet kommer att göra inom ett tiotal år.

 

Kalkylerat med korrekt klimatkänslighet så inträffar +1.5 C 2027.

IPCC kan helt enkelt inte göra en sådan prognos eftersom man

ännu inte upptäckt korrekt klimatkänslighet som bas för beräkningarna.

Därför tror man att det är årtionden till +1.5 C.

 

Lyft på blicken och kliv ur den trånga åsiktskorridor som IPCC skapat.

 

Redan ett grovt ögonmått som utgår från NASA verklig global temperatur (svart)

visar att +1.5C inträffar år 2030. Det är 8 år dit och artikelförfattarna

vill trots allt bagatellisera förloppet  genom att säga "inom ett tiotal år".

Känner ni inte något ansvar ?

 

 

clip4918

 

 

Men  enligt forskningen finns det alltså ingen sådan gräns, utan skadorna

ökar i stigande grad med utsläppens storlek. Därmed ökar också värdet

av minskade utsläpp. Att ändå torgföra vetenskapligt ogrundade

hypoteser som sanningar riskerar att urholka förtroendet för en seriös

klimatforskning.

 

Dagens forskning är inte seriös om den baseras på klimatkänslighet=3

 

Trots att det alltså inte kommer att bli för sent bör vi absolut inte

vänta med att ställa om till global klimatneutralitet. Endast med de

facto netto noll globala utsläpp av koldioxid kan temperaturen

stabiliseras. Ju tidigare det sker, desto lägre grad av uppvärmning kan

vi stanna vid.

 

Detta är fel. NettoNoll kan inte stabilisera temperaturen.

Genom detta resonemang blir klimatforskarna ett hot mot hela vår

civilisation.

 

Analyser av internationella valutafonden IMF och internationella

energibyrån IEA har visat att en övergång till netto noll utsläpp över

några decennier kan ske utan stora samhälleliga kostnader och negativa

fördelningspolitiska konsekvenser. För att detta ska kunna ske är det

centralt att det kostar att utnyttja den begränsade naturresurs som

klimatsystemets förmåga att absorbera koldioxid utgör.

 

IEA har litat på IPCC och räknar därmed fel.

Bevis här

 

 

Vi är djupt oroliga för att en felaktig beskrivning av forskningsläget

får fäste hos befolkningen.

 

Det är ju IPCC som levererar felaktig information:

Fel klimatkänslighet=3, skall vara ca 36

Temperturen stannar  när utsläppen stoppas. Sanningen är den motsatta.

 

Vi är övertygade om att politiska beslut

blir bättre om de grundas på den bästa kunskapen om förutsättningar,

risker och nödvändiga avvägningar.

 

De flesta är övertygade om politiska beslut blir bättre om de grundas på sanning.

Denna sanning tycks IPCC inte kunna leverera.

IPCC måste underordna sig naturlagarna. Bevisen är kristallklara att IPCC

har långt kvar dit.

 

Detta är en dålig grogrund för de politiska beslut och internationella

överenskommelser som krävs för en ordnad övergång till

klimatneutralitet.

 

Klimatneutralitet ger ingen mätbar effekt på uppvärmningen inom så kort tid som 30 år.

Det behövs rejälare tag, närmre bestämt 200 Gton CO2 måste bort per år.

Det är dags att forskarna bekräftar matematiskt att detta är den enda lösningen.

 

Vad som behövs är en korrekt beskrivning av

forskningsläget, där tydlig åtskillnad görs mellan brett etablerade

resultat och kontroversiella hypoteser.

 

Vad som behövs är en korrekt beskrivning av naturlagarna och av exakt matematik.

Det man kallar "brett etablerade resultat"  är i själva verket

"brett etablerade lögner". Bevisen är entydiga.  

 

 

 

Det bästa som kunde hända är att ni 8 författare gör sällskap med de tre

framstående forskarna med att säga: Vi erkänner att vi blivit lurade.

Detta kunde räcka för att ändra kompasskurs på Glasgow-mötet.

 

Om man räknar med korrekt klimatkänslighet så ser man att Glasgow

är vår sista chans. De som fortfarande tror på IPCC och klimatkänslighet=3

förblir lyckligt omedvetna om den realitet vi lever i.

 

Att lyckas med mänsklighetens största utmaning innebär innovationer

och samarbete. Vår Klimatminister har sagt dessa kloka ord.

 

Men då kan man inte vägra samarbete med alla som har en annorluda

lösning. Det är just i gränsområdena som de stora lösningarna ligger  -

aldrig i kärnan av akademiska världen, storbolagen eller myndigheterna.

Stora genombrott blir alltid motarbetade från alla håll. Vi kan uppfinna

den framtid vi vill ha, bara inte experterna (i många fall professorerna )

stoppar oss. (Vinod Khosla)

 

 

 

Nedan  finns plats för att publicera de 8 artikelförfattarnas repliker. Välkomna !

 

Artikeln är publicerad som en debattartikel.  Till en normal debatt hör

replik-skifte.  Debatt förväntas !

 

Om inte artikelförfattarna inom en vecka kan försvara sina ståndpunkter,

gärna med matematiska bevis, så får de utses som förlorare.

Det är faktiskt frågan om ett existensiellt hot. Författarna har  själva

placerat sig i positionen att med excellent kompetens ge en sann bild av klimathotet.

 

Sverige skall åka till Glasgow med en klimat -politik byggd på sanning

som faktiskt fungerar.    Då måste denna debatt vara avklarad. Det brådskar.

Frågorna måste besvaras.Artikeln har det väl-lovliga syftet att med tyngden

av professors-titlarna lugna folk: "Det är inte så farligt"

 

Hur mycket förtroende skall folk ha till alla professorer som sopar IPCC's

felräkning under mattan men som helt saknar andra strategier än just

att sopa problemet under mattan och förklara att man kan gå rakt in i väggen utan oro.

Folk känner på sig detta och låter sig inte luras. Professorerna förlorar sitt

förtroendekapital och borde just nu gå in i "damage control mode".

 

I min världsbild är klimatkrisen mycket allvarligare än vad professorerna säger

men här finns också skiss på en kraftfull lösning bakom vilken 15 års arbete ligger.

 

 

Vi måste övervinna lögnen om klimatkänslighet=3 som i sin tur

ger en icke-verksam NetZero-politik. Här finns ett strikt logiskt sammanhang.

Rätt klimatkänslighet= ca 36   löser hela problemet. Sedan kan IPCC göra

fungerande prognoser. Därefter förstår vi vår sanna position och vi kan

utforma rätt innovationer.

 

Se gärna dessa två videos    

 

 

Se Video som beskriver helt nya utvägar ur klimatkrisen EU climate action

Se video Lösningsförslag, gjord på uppmaning av EU , climate pact ambassadors EU_scatterplot

 

 

 


ratta@dn.se

 

Till DN

Debattartikeln   https://www.dn.se/debatt/sprid-inte-bilden-av-att-det-ar-for-sent-att-radda-klimatet/

innehåller tyvärr många och dessutom farliga fel som på ett radikalt sätt hindrar Glasgow-konferensen att bli en framgång.

 

Författarna ombeds att svara på kommentarerna via DN

https://ppm.today/index.html?bilden-av-att-det-aer-foer-sen.htm

Bästa hälsningar

Bengt Ovelius

 

 

 

 


 

Här finns plats för att publicera de 8 artikelförfattarnas repliker