Challenge from Sweden

Erik Kjellström

Från: Bengt Ovelius [mailto:bengt@ovelius.com]
Skickat: den 7 april 2020 08:04
Till: Kjellström Erik
Ämne: Matematiskt bevis för hur kollosala ansträngningar från sex myndigheters sida är praktiskt taget verkningslösa.

Bäste Erik

Jag skulle vara mycket tacksam om Du ville ta en titt på min 5 sid långa matematiska beräkning av klimathotet.

www.ppm.today/A_mathematical_prognosis_of_Earth_Temperture_anomaly.pdf

Bakgrunden är

A Challenge from Sweden är ett program som syftar till att främja transformativ systemförändring i samhället i förhållande till energi- och klimatpolitiska mål.

 

MVH Bengt Ovelius

 

ppm.today

 

 


Från: Kjellström Erik
Skickat: den 7 april 2020 17:28
Till: 'Bengt Ovelius'
Ämne: SV: Matematiskt bevis för hur kollosala ansträngningar från sex myndigheters sida är praktiskt taget verkningslösa.

Hej Bengt,

Tack för ditt mail!

Idag ligger vi på en bit över 400 ppm CO2 i atmosfären. Detta är långt ifrån vad som finns i data från Vostok-kärnan som du har med data från. Jag vet inte var du fått dessa CO2- eller temperaturdata ifrån men jag gissar att det är från några av de artiklar som är publicerade i ämnet.

Problemet här är att det inte är så enkelt att koppla bara en klimatpåverkande faktor mot klimatets variationer och tro att man skall kunna säga något om vare sig orsakssamband under den perioden för vilka data gäller eller dra några slutsatser om hur klimatet ser ut i en helt annan situation än den man har data för.

Istället behöver man arbeta utifrån en fysikalisk förståelse av klimatsystemet och dess känslighet för störningar för att kunna försöka göra förutsägelser för framtida klimat (om det nu är det man vill göra). Det här är ett stort forskningsfält som samlar många av världens klimatforskare. Särskilt arbetar vi då med klimatmodeller som innehåller beskrivningar av de fysikaliska orsakssambanden.

Den typen av modeller ger en indikation på hur stora framtida klimatförändringar kan komma att bli givet olika scenarier för fortsatta koldioxidutsläpp (och andra ändringar i klimatpåverkande faktorer).

I dagsläget arbetas mycket med att utvärdera de klimatsimuleringar som gjorts inom ramen för det sjätte stora internationella projektet där olika klimatmodeller ställs mot varandra.

Här finns ett exempel på den typen av resultat som vi tagit fram på SMHI. https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/nya-globala-klimatberakningar-visar-pa-snabbare-uppvarmning-1.153511.

Mvh,


2020-04-07 18:03:13

Hej Erik

Jag är verkligen tacksam för ditt svar.

Detta är den bild som ledde mina tankebanor:

NASA anger -32 C - 8C= -40 C om jorden inte har växthusgaser alls (Röd ring) (liknar Mars)

Vidare anges ca +400C om vi har 100% = 1 000 000 ppm CO2 (liknar Venus)

Om man lägger detta i en logaritmisk CO2 skala (som redan Prof Svante Arrhenius gjorde för > 100 år sedan )

så är det ju omvälvande intressant att alla mätningar på iskärnor hamnar ungefär på denna linje. Detta ger en väldig tyngd åt påståendet att vi nu har nått +25 C dock med 850 års tidsfördröjning . Vi närmar oss alltså +25 om 850 år.

Ytterligare tyngd får man när +25C går genom 850 års tidsfördröjning. (ett RC filter!) Med detta enkla grepp så får vi exakt den verkliga temperaturutvecklingen på jorden, såsom NASA rapporterar i sina verkliga mätningar.

Jag körde denna prognos från 2008 till 2020 och hade en hemsida om detta. Prognosen träffade exakt rätt medan IPCC inte ens kom i närheten med sin huvudprognos (<+2C år 2100). Nu vet ju alla hur fel detta var. Svensk klimatlag är baserad på detta grova fel.Man tror dessutom att uppvärmningen upphör när avgaserna upphör.

Tidsfördröjningen på 850 år kommer fram genom min härledning. Detta borde vara den viktigaste faktorn i klimatdebatten men kan du hitta den någonstans ? MVH Bengt

clip4802


Hej igen Bengt,

Helt utan atmosfär med växthuseffekt (dvs. inga absorberande gaser) hade jordens temperatur varit ca -18C i medeltal (detta får man fram om man räknar på strålningsbalansen vid jordens medelavstånd från solen. Dock med antagandet om att albedot, dvs. jordens reflektivitet, är 30% - vilket naturligtvis är hypotetiskt eftersom dagens snö/is/moln inte skulle finnas där om det inte fanns någon atmosfär. Likaså hade albedot förstås sett annorlunda ut om det inte varit något hav på planeten vilket inte heller hade varit möjligt om vattenångan i atmosfären som är den viktigaste växthusgasen också skulle bort). Så jag vet inte var de -40 C kommer ifrån som du hänvisar till NASA för (kanske mer rimligt för Mars på större avstånd från solen – jag har inte tid att kolla några siffror för det).

Med atmosfär (och växthuseffekt) så är medeltemperaturen nära jordytan istället närmare +15C, dvs c 33 grader högre än vad den hade varit utan atmosfär.

Den förstärkta växthuseffekten har hittills lett till en ökning om lite drygt en 1C (hade kunnat vara ytterligare större men så har vi också aerosolpartiklar som håller ner siffrorna med några tiondels grader). De klimatmodeller som tar hänsyn till de processer som finns i systemet pekar på att ytterligare flera tiondelar ligger i systemet och skulle realiseras även om alla utsläppen av CO2 (och andra klimatpåverkande faktorer) upphörde imorgon. Det mesta av den uppvärmningen skulle komma redan inom ett par decennier men innan klimatsystemet helt anpassat sig skulle det ta flera hundra år (eller mer) eftersom uppvärmningen också måste fördelas på djuphaven. Det här är ju ett välkänt fenomen och något som ofta diskuteras – se exv. kap 12.5.2 i IPCC-rapporten från 2013 (https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WG1AR5_Chapter12_FINAL.pdf).

Utöver den här fortsatta uppvärmningen som hänger ihop med att systemet stabiliseras till ett nytt jämviktsläge kan det tillkomma andra förändringar som har med ev. förstärkningsmekanismer att göra, som t ex ändrade koldioxidflöden mellan olika reservoarer, förändringar i de stora landisarna etc. Allt detta kan också leda till ytterligare fördröjningar innan den fullständiga effekten av dagens påverkan slagit igenom.

Hälsningar,   Erik