Climate Sensitivity Swe

Är detta det största och farligaste tankefelet någonsin ?

 

Det behövs enkla tumregler som alla kan förstå. Då kan demokratin fungera.

 

Klimatpolitiken grundas på ett tankefel   som leder till global katastrof med expressfart.

Felet kommer från IPCC+SMHI  som under 40 år hävdat att cs=3.  (Rockström SVD)

 

Om cs=3  så värms jorden med 3 C för varje fördubbling av CO2 halten.

Hela världens klimatpolitik grundas på detta fel. Därför tror man att

klimatneutralitet (avgasfrihet) 2050 löser hela problemet.

 

Med en enda bild kan vi visa att cs i verkligheten är 36.  

Om cs=36  så värms jorden med 36 C för varje fördubbling av CO2 halten.

Det är stor skillnad på 3 och 36.

Detta är nog skälet till att permafrosten tinar 70 år tidigare än vad forskarna tror,

och att vi i verkligheten når +2C  hela 60 år tidigare än vad IPCC sagt  (+2C år 2100).

 

Med denna enda bild kan vi förstå vår sanna situation och vi kan utforma  en fungerande klimatpolitik.

Lägg gärna en hel dags arbete på att förstå varje detalj i denna bild.

Häng upp bilden på väggen  och titta på den varje dag.  

Det är faktiskt fråga om att vinna eller försvinna !

 

 

 

 

clip4831

 

 

 

Följ följande punkter noga så klarnar bilden:

 

1.År 1700 hade jorden 275 ppm CO2. Det är förindustriellt förhållande med noll graders övertemperatur.

2.NASA och andra har beräknat att jorden når ca 420 C övertemperatur om CO2 halten i atmosfären når 100% ( =1 milj ppm)

 

Dessa två punkter räcker för att finna att jorden har cs=36  och att dra en linje  t= (cs *1.442695041)* ln((ppm)/(275))

Denna linje V1 talar om jordens förväntade över-temperatur  vid ALLA halter av CO2. Glädjande nog

stämmer denna linje perfekt med det moln av mätvärden (A) som kommer från Vostok mätningar på iskärnor.

Därför kan vi vara övertygade om att denna enkla tumregel är tillräckligt bra för att ge en sann klimatpolitik.

 

IPCC har istället dragit linje V2 med cs=3.  Nu blir allting fel.  

Linjen är inte i harmoni med det moln av mätvärden (A) som kommer från Vostok mätningar på iskärnor.

Om IPCC hävdar cs=3 framöver så når jorden bara 36 C när atmosfären har 100% CO2. Detta strider

mot NASA's beräkningar som säger 420 C.

Iskärnorna visar att jorden nått +2C gång på gång, sammanlagt 4 gånger under en halv miljon år.

Två grader hör ihop med 285 ppm. Detta är jordens inre egenskap.

 

clip4746

 

Punkten  (C)  vid +2C 450 ppm blir då fel.  Hur har IPCC tänkt ? Får vi +2C både vid 285 ppm och 450 ppm ?

Helt klart är  +2C 450 ppm fel och alla kan se i nästa bild hur fel detta är. NASA följer röd kurva och

lämnar den felaktiga IPCC  linjen.  

 

clip4786

 

 

Den blå skylten från IPCC är på god väg att orsaka en global katastrof.

Denna felaktiga information har utformat proposition, klimatpolitiskt ramverk  och klimatlag.

Alla kan se att detta är fel men IPCC har extremt hög status som en del av FN.

Denna status har blivit ännu högre genom nobelpriset. Befattningshavare som är rädda om

sin karriär ligger lågt.  Valet är ju att rädda ansiktet eller rädda nästa generation.

 

99.9 % väljer att rädda ansiktet och strunta i nästa generation.

Därför stämmer det som Greta säger: De som har plattformen, makten, kunskaperna lyfter inte ett finger

 

Därför måste svenska folket via privata insatser försöka rädda situationen samtidigt

som svenska folket betalar lönerna till en expertis som inte gör sitt jobb.  

Stå upp och deltag i diskussionen. Ni är utmanade till duell där exakt matematik är det

enda vapnet.

 

 

Om 1900-talets avgasutsläpp från 300 till 420 ppm   skett väldigt långsamt, kanske under 5000 år, så hade

vi sett en linje av nya mätvärden i harmoni med det moln av mätvärden från iskärnorna.

Lutningen motsvarar cs=36

 

 

scatter_vostok_nasa_800years

 

Om 1900-talets avgasutsläpp från 300 till 420 ppm   skett väldigt snabbt, kanske under en  enda månad

så hade vi sett en rak linje. CO2 halten ökar och temperaturen påverkas inte alls.

Lutningen motsvarar cs=0

 

scatter_vostok_nasa_quick_300ppm-410ppm

 

 

Nedanstående är den verkliga bilden. Lägg in alla Vostok iskärne-mätningar

samt NASA's verkliga mätningar 1900-2021 så uppstår exakt denna bild.

Denna bild säger allt. Av pinnens lutning kan vi dessutom lätt räkna ut

fördröjningen mellan CO2 halt och efterföljande temperaturökning.

Tidsfördröjningen är ungefär  25 / 0.035 =  700 år

Om vi stoppar alla utsläpp NU så stiger jorden till +25 C, driven av CO2 halten 420 ppm

NASA visar att temperaturen just nu ökar med 0.035 C / år

Lutningen på pinnen motsvarar cs=3 men den vrider sig till cs=36 under loppet av 700 år.

Pinnen kommer i harmoni med molnet av mätvärden från iskärnor.

 

scatter_vostok_nasa

 

Om utsläppen är tillräckligt snabba  så är de ofarliga !

Den som inte förstår tidsaspekten kan säga:

Ju fortare CO2 släpps ut, desto lägre blir klimatkänsligheten cs.

 

Det är precis denna tanke-kullerbytta som IPCC gör.  De huvudsakliga utsläppen av

CO2 har skett sista 40 åren.  Det är en försvinnande kort tid i förhållande till de 700 år

som krävs för en stabilisering.

 

Därför tror IPCC tydligen att cs=3 medan cs i verkligheten är 36 när situationen stabiliserats efter 700 år.

SMHI verkar hålla med, baserat på tidigare meningsutbyte.

Kommentarer från IPCC har sökts sedan 2008.

 

 

Jorden kan beräknas precis som en sockerkaka i en ugn.

 

Sockerkakans temperatur = Ugnens_temperatur *  tiden     / tidskonstanten

 

clip4798

 

 

Med denna enkla princip kan vi räkna ut jordens verkliga övertemperatur framöver.

Detta sätt att räkna gav en perfekt prognos 2008-2021

medan IPCC levererade en katastrofal prognos  (+2C 2100 450 ppm )

 

 

Med ovanstående tumregler kan vi leda i bevis:

Det spelar ingen större roll om världen blir klimatneutral 2025 eller 2050.

Temperaturen stiger enl. de gröna linjerna med expressfart.

Därför är nuvarande klimatpolitik i stort sett verkningslös.

Det blir extremt farligt att upptäcka detta för sent. Dessutom lätt att

räkna fram dessa kurvor NU !   Tacksam om expertisen kan använda

diskussionsklubben för att kommentera. Deltag också gärna i fredags-mötena.

 

 

 

clip4832

 

 

 

Felen i verklighetsuppfattning faller tillbaka på IPCC och SMHI

som vägrar ge oss en korrekt klimatbeskrivning.

 

Detta hindrar också aktivt de innovationer som  kunde ge en

mycket bekväm övergång till en tillvaro i harmoni med atmosfären.

 

Allt detta är lösbart om allt fokus läggs på att aktivt pumpa bort

växthusgaser från atmosfären. Det finns ingen annan lösning.

 

Diskussionen har inte ens börjat kring det som måste tas fram.

Alla resurser så här långt har lagts på åtgärder som i stort sett är verkningslösa.

Det behövs ledarskap från högsta nivå och det brådskar.

 

Det är ett antal professorer från UK  som drar extremt viktiga slutsatser.

Just nu är vi på RCP8.5 som mänskliga civilisationen inte kan överleva.

Det handlar bl.a. om att syret i luften tar slut så att människor och djur inte kan andas.

clip4784

Med nuvarande klimatlag är vi på väg med expressfart mot ett bottenlöst elände

och riksdag+regering+myndigheter har tydligen  ännu inte förstått hur det verkligen ser ut.

Dessutom vägrar man all diskussion. Man har valt en blind tro på IPCC utan att ifrågasätta.

 

“Blind belief in authority is the greatest enemy of truth.”   ― Albert Einstein

 

Det går att vända denna natt-svarta  situation till stor optimism om vi låter regeringen styra

klimatpolitiken, inte IPCC.  Vi kan nå en sann klimatsyn med exakt matematik om vi kopplar

bort IPCC och börjar tänka själva.

 

Så länge ingen vill diskutera så är vår klimatpolitik ingjuten i cement och alla

känner sig maktlösa.

 

SMHI Rossby Centre har räknat fram ssp1-1.9 som visar vad som händer om vi följer

den accepterade klimatpolitiken och blir klimatneutrala 2045.   Då har vi över 450 ppm

som ger mer än 0.035 C/ år i ökning med mål +30 C

SMHI uppmanas att räkna om dessa kurvor med cs=36.

Ssp1-1.9 är både fel och farlig.

 

clip4827

 

 

Denna graf från IPCC visar att man ändå vill backa CO2 kraftigt efter 2050

clip4777

Om vi räknar om detta med cs=36  och om vi är så ambitiösa att vi backar

med 20 Gton/år redan 2025 så blir globala  temperatur-utvecklingen ändå katastrofal.

Detta är  enkel och exakt matematik:

clip4834

clip4833

 

 

Riksdagens konstitutionsutskott bör kalla SMHI att redogöra för den farliga situationen

och svara på hur beräkningarna förändras vid korrekt klimatkänslighet cs=36.