Djuphaven

Email (2)

Tweets (2)

 

Stannar temperaturen när utsläppen stoppas ?     English here

 

 

Djuphaven - vår räddning ?

 

Detta kan vara den viktigaste frågan i hela klimatdebatten

eftersom hela klimatpolitiken står och faller med utfallet.

 

Klimatexperterna Rodrigo Caballero och Thorsten Mauritsen försäkrar att temperaturen stannar och att därmed

NollUtsläpp 2045 kommer att fungera - om bara utsläppen minskar snabbt nog.

 

Bevisföringen baseras på det sätt oceanerna uppträder samt samspelet mellan ytvatten och djupvatten.

 

Det är med stor spänning och tacksamhet som jag gör ett försök att utgå från deras email samt deras referens-dokument som ytterligare kan förklara sammanhangen. En stor glädje och lättnad för alla om detta kan fungera.

 

Stort tack till Rodrigo Caballero och Thorsten Mauritsen  m.fl.

Klicka på nedanstående namn för att veckla ut motsvarande email

 

Rodrigo Caballero:

 

 

Thorsten Mauritsen

 


 

 

Rodrigo Caballero skriver:  Två faktorer..........  Klicka för mer.....  Den ena

 

 

Rodrigo Caballero skriver:  Två faktorer.......... Den andra   Klicka för mer....

 

Thorsten Mauritsen skriver

 


 

Slutsats:

 

Den grova tumregeln för förväntad global temperatur:

t=1.443*cs*ln(ppmCO2/275)=21C     cs=36  ppmCO2=413

 

clip4793

 

 

Ugnen håller alltså +21 C

En skål med vatten, +1.1 C motsvarar oceanerna.

 

Vad som påstås är att ytvattnet i skålen håller sig på +1.1C

i hundratals år tack vare cirkulation i skålen och transport

av CO2 till bottenvatten - trots att ugnen hela tiden håller +21C.

 

earth_oven_bowl_skal2

 

Kan man påstå att samtiga dessa 4 vetenskapliga rapporter säger samma sak?

 

"Ytvattnet i skålen håller sig på +1.1C i hundratals år tack vare cirkulation i skålen och transport

av CO2 till bottenvatten - trots att ugnen hela tiden håller +21C."

 

IPCC_AR6_WGI_Full_Report See chapter 5

MacDougal_etal_2020

Mauritsen_Pincus_2017

Short-lived climate pollution

 

Om svaret är ja så fungerar NetZero -politiken

Om svaret är nej så faller NetZero politiken i sin helhet

Detta är den viktigaste frågan i hela klimatdebatten.

 

Det vore glädjande om skålen håller sig kall. Detta fysikaliska fenomen blir i så fall vår räddning.

 

Tacksam om en enad klimatexpertis kan bekräfta

 

1. att temperaturen fortsätter uppåt,

när utsläppen är stoppade,(så att klimatpolitiken kan rättas till)

 

2. alternativt förklarar så att alla kan förstå varför en skål med kallt vatten

kan hålla sig kall  i 100 tals år i en varm ugn.

 


 

Mauritsen_Pincus_2017 ser ut att vara den klaraste beskrivningen:

 

På grund av koldioxidens livslängd är oceanernas termiska tröghet 1,2 ,

och de tillfälliga effekterna av kortlivade aerosoler 3-5 och

reaktiva växthusgaser 6 , är jordens klimat inte

i jämvikt med antropogen påverkan.

 

Som ett resultat av detta kan även

om utsläppen av fossila bränslen plötsligt skulle upphöra, kommer en viss nivå av

av en viss uppvärmning på grund av tidigare utsläpp, eftersom

som tidigare studerats med hjälp av klimatmodeller 6-11 .

 

Alla länkar och referenser hamnar i princip i detta resonemang:

 

clip4973

https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/chapter-1/1-2/1-2-4/figure-5-pdf/

 

Felet med denna fig från IPCC är att den är beräknad med fel klimatkänslighet.

 

clip4793

 

 

 

i den värld som IPCC målar upp med klimatkänslighet=3  så blir den förväntade,

stabiliserade temperaturen   t=1.443*cs*ln(ppmCO2/275)=+1.8C     cs=3  ppmCO2=413

Vår unika klimatkalkylator som kan hantera alla värden på klimatkänslighet visar

att tidskonstanten i IPCC's värld måste vara 25 år för att deras värld skall kunna

möta NASA's verkliga temperaturmätningar.  

 

clip4974

 

 

 

Om man i IPCC världen stänger av alla utsläpp, när vi nu är på +1.1 C

så kommer committed warming att hamna på  t=1.443*cs*ln(ppmCO2/275)=+1.8C  

och stabiliseringen sker på 25 år.

 

 

Jämfört med de förindustriella nivåerna finner vi en

en uppvärmning på 1,5 K (0,9-3,6, 5:e-95:e percentilen) vid

jämvikt och 1,3 K (0,9-2,3) under detta århundrade,

om man antar att upptag av kol i havet upphäver återstående

växthusgasinducerad uppvärmning på hundraåriga tidsskalor,

minskas den förväntade uppvärmningen till 1,1 K (0,7-1,8). I

I det senare fallet finns det en risk på 13 % att den fastställda uppvärmningen redan är

redan överskrider de 1,5 K-mål som fastställdes i Paris 15 .

 

Allt detta visar att samtliga rapporter har gjort samma fel: Man har räknat med

fel klimatkänslighet=3

 

Det ger som direkt matematisk följd att temperaturen stannar när utsläppen stannar.

Allt detta är ganska korrekt under cs=3

 

Problemet är att den sanna klimatkänsligheten ligger kring cs=36

samt tidskonstanten kring 700 år.

 

Vi är nu är på +1.1 C

Just nu kommer committed warming att hamna på  t=1.443*36*ln(413/275)=+21.1C  

och stabiliseringen sker på 700 år.

 

Då forstätter jordens temperatur lika fort uppåt när utsläpp är stoppade.

Detta är enkel matematik.  

 

En annan konsekven är att utsläpp bara ger marginellt snabbare klimatuppvärming.

Det beror på att en sann klimatkänslighet=cs=36 ger väldigt lång tidskonstant (700 år)

Det som släpps ut per år är bara 1% av det som redan finns och denna delmängd

har sin verkan utspridd under 700 år.

Därför måste den faktor angripas som driver ökningen i temperatur:

Det är den CO2 som redan finns. Det är inte nuvarande utsläpp. Dess verkan är

knappt mätbar på 30 år . Även här har IPCC fel som visar så stor skillnad mellan

olika globala utsläpp. Skillnaden mellan SSP1-19 och SSP5-85 är inte så stor som bilden visar:

Däremot är basens lutning min 0.035 C/år.  IPCC som räknar med fel cs=3 kan inte dessa aspekter

av verkligheten.

 

IPCC_AR6_WG1_SPM_page_29_SSP1_to_5_a_and_b-

 

 

Det är allvarligt.

Samtliga författare verkar ha fallit i samma fälla !

Välkomna att bekräfta eller motbevisa på ett sätt som alla kan förstå !

Hela vår klimatpolitik hänger på att detta blir rätt --- snabbt !!!!!!

 

 

Jag jobbade men en forskare år 2008 som hade helt klart för sig

att temperaturen inte stannar vid noll-utsläpp.

 

Tillsammans lämnade vi in denna info samt nedanstående kurvor

till  IPCC högsta ledning maj 2008. IPCC svarade och såg allvarligt på detta

och lovade diskutera  med kollegor.

 

clip4909

IPCC fortsätter göra samma fel 14 år senare vilket kan komma

att orsaka civilisationens undergång.

 

14 år hade varit tid nog att styra in på en fungerande klimatpolitik.