draft-001

Har IPCC gjort ett räknefel som kan visa sig bli en katastrofal fälla ?

 

Själva basen för alla klimatprognoser är klimatkänsligheten.

IPCC har under 40 år hävdat att klimatkänsligheten är 3, vilket innebär att jordens

temperatur stiger +3C för varje fördubblad CO2 halt.

 

Från denna utgångspunkt har den blå skylten räknats fram som nästan alla kan utantill.

Detta är också själva grunden för ländernas klimatpolitik. Regeringens proposition 2016/17:146

har utformats från detta, vilket sedan givit klimatlagen 2017:720.

Detta är i sin tur grunden för NetZero-politiken (NollUtsläpp 2045)

 

Johan Rockström framhåller i  en artikel i SVD och att bara en liten ändring av klimatkänsligheten

ställer hela klimatpolitiken på huvudet.

https://www.svd.se/den-heliga-graal-klimatkansligheten-skakas-i-grunden

 

 

Eftersom all makt utgår från folket (grundlagen ) så måste folket vara informerade

om dessa sammanhang.  Detta kan bli den viktigaste diskussionen i hela klimatdebatten

och måste lyftas upp i medier och i politik.

Detta kan få en central roll i kommande val. För landet handlar det om att utforma en

bekväm övergång till en värld i balans. Detta kan man bara göra om man förstår sammanhangen.

 

 

clip4786

 

 

 

Nobelpristagaren Svante Arrhenius räknade redan för 120 år sedan att jorden styrs av ett

logaritmiskt förhållande mellan halten CO2 och global temperatur enligt denna typ

av formel  t = 1.443*cs*ln(ppmCO2/275)

 

Om halten CO2 är ppmCO2=450  och klimatkänsligheten cs=3  så ser vi att IPCC använder

denna formel och att IPCC räknat exakt rätt : 1.443*cs*ln(ppmCO2/275) =  2

Den blå skylten är alltså en matematiskt exakt konsekvens av klimatkänslighet=3

 

Alla som gått i gymnasiet förstår i detalj denna formel som måste finnas med i diskussionen.

Om formeln utelämnas så framgår inte de kristallklara sambanden.

 

En ytterligare bekräftelse kommer från Johan Rockström

" Svensk klimatpolitik, EUs klimatlag, och det globala Parisavtalet

baseras på antagandet om en klimatkänslighet på 3 grader.

Men just nu skakas denna grundbult av en inom-vetenskaplig jordbävning.

En tredjedel av de 40-talet klimatmodeller som ligger till grund för

nästa IPCC-rapport .........uppvisar en högre klimatkänslighet.

Och det är inte vilka modeller som  helst, utan några av "tungisarna" bland

klimatmodellerna, som exempelvis Hadley-modellen från MetOffice i Storbritannien,

amerikanska NCARs model CESM2 och Europeiska samarbetsmodellen EC-Earth3 .

"

 

 

Problemet  är att NASA verkliga mätningar (svart kurva ) avslöjar att +2C kan komma år  2040 och inte år 2100.  Felet kan vara så stort som 60 år.

På samma sätt ser man att även CO2 halten 450 ppm inträffar 60 år tidigare.

Alla kan ju lätt se dessa grova fel. Var fanns klimatexpertisen 2016 när

propositionen skrevs ? Är det inte over-due för IPCC att erkänna dessa fel

som alla kan se men som uppenbarligen ingen vågar prata om?

 

 

 

I senaste IPCC rapporten läggs grunden för NetZero politiken, som nog är väldens enda metod att lösa klimatkrisen.  NetZero är själva fundamentet för Glasgow-mötet.

 

Det är en matematiskt exakt konsekvens av klimatkänslighet=3 att jordens uppvärmning stannar

inom ett par årtionden när alla utsläpp stoppas.  Det är mycket enkel matematik bakom detta

och IPCC slutsats är fullständigt korrekt om klimatkänsligheten är 3.

På denna grund försöker världen snabbast möjligt tvinga ner CO2 -  utsläppen till noll

så att globala uppvärmningen stannar. Detta kallas NetZero-politiken (NollUtsläpp 2045)

 

 

Ovanstående kurvor ger ett tungt bevis för att klimatkänslighet=3 är grovt fel.

Härifrån kan man hitta ett korrektare värde på klimatkänsligheten som ger en fungerande prognos.

 

Med ett korrektare värde på klimatkänsligheten så inträffar exakt det som Johan Rockström

diskuterar i SVD artikeln.

 

" då försvinner i ett svep hela det  återstående utsläppsutrymmet.

Vi kan i så fall inte stoppa den globala  uppvärmningen vid 1.5 grader"

 

 

Om vi vågar gräva lite djupare så framstår de kristallklara sambanden.

Vi får en bättre överblick genom att titta på hur jordens temperatur påverkas av

CO2 halten.  Molnet av punkter kommer från iskärnor  och "pinnen" som sticker ut

är NASA mätningar av verklig medeltemperatur under ett århundrade.

Denna bild är fullständigt klara fakta från VOSTOK iskärnor och från NASA.

Var och en kan jobba igenom detta genom att hämta hem data och göra detta diagram

för att dubbelkolla giltigheten.  Denna bild av orubbliga fakta

fångar kanske jordens djupaste inneboende egenskaper

och denna enda blid borde räcka för att utforma en fungerande klimatpolitik

som ser helt annorlunda ut än nuvarande NetZero.

 

 

xclip4927

Var och en som är lite detektiv misstänker nu varför IPCC räknat fel.

 

Ett litet tanke-experiment klargör:

Antag att CO2 halten ökande från för-industriell 275 ppm till nuvarande 420 ppm på en enda dag.

Då blir den utstickande pinnen horisontell och klimatkänsligheten blir noll.

Det beror på att jorden behöver lång tid för att CO2 halten skall bli temperatur.

Antag nu att  CO2 halten ökar från för-industriell 275 ppm till nuvarande 420 ppm under loppet

av 10,000 år. Då kommer pinnen att vara i harmoni med molnet av punkter och

klimatkänsligheten blir ca 36.

Om den moderna civilisationen släppt ut CO2 med halva takten så hade IPCC fastställt

klimatkänslighet=6

 

Med lite eftertanke ser man att vinkeln på pinnen avslöjar jordens verkliga tidskonstant,

dvs reaktionstiden mellan CO2 och temperatur.

Den ligger kring 700 år.

 

Detta får till följd att det som släpps ut nästa år på jorden behöver ca 700 år  för

att utveckla hela sin temperaturpåverkan. Utsläppen under ett år är ungefär 1% av

den mängd CO2 som måste plockas bort från luft och hav.

Då blir det uppenbart att jordens temperatur inte kan styras alls under så kort tid

som 30 år (fram till 2050). NetZero blir en verkningslös politik.  Kraftigare tag krävs.

Detta är en direkt konsekvens av klimatkänsligheten.

 

Om man fortsätter att räkna med klimatkänslighet=3  så stannar temperaturerna

ca 20 år efter det att utsläppen stoppats. Då kan NetZero fungera hjälpligt

(med vissa undantag)

 

 

Den omskakande misstanken är att IPCC baserat hela klimatpolitiken på den ostabiliserade

pinne som sticker ut. Klimatkänslighet=3 är då bara ett mått på hur snabbt CO2 släppts

ut sista århundradet. Därmed faller hela vår klimatpolitik, inklusive NetZero.

 

Detta måste upp till diskussion.

 

Nästa diskussion handlar om hur klimatpolitiken måste ändras i grunden för att

möta den fullständigt annorlunda verklighet som är resultatet av en eventuellt högre klimatkänslighet,

Detta är lösbart men tiden rinner ut.

 

 


 

 

Följd-frågor:

 

Rockström: En tredjedel av de   klimatmodeller som ligger till grund för

nästa IPCC-rapport .........visar en högre klimatkänslighet

Och det är inte vilka modeller som  helst, utan några av "tungisarna" bland

klimatmodellerna, som exempelvis Hadley-modellen från MetOffice i Storbritannien, amerikanska NCARs model CESM2 och Europeiska samarbetsmodellen EC-Earth3

 

Medan många tunga klimatmodeller gav en betydligt högre

klimatkänslighet än 3 så rapporterar IPCC i sin sista rapport 2021

en LÄGRE klimatkänslighet än 3.  Exakt vilka krafter inom IPCC

har rätt att ignorera vetenskapen ? Klarläggande behövs !

 


 

Professor Arrhenius kom fram till klimatkänslighet=6 för 120 år sedan.

Skall diskussionen leda fram till att han gjorde ett betydligt bättre jobb

än vad IPCC klarade, med sina 10,000 tals experter,  100 år senare ?

 


 

 

Ligger det någon sanning i denna artikel från SVD ?

 

https://www.svd.se/ha-fel-2022--och-lev-langre-och-roligare?utm_source=SvDNV2V&utm_medium=email&utm_campaign=2022-01-02

 

clip8705

 

 

 

Experter, som akademiker som har studerat något länge och väl, är ofta

jättebra på sina respektive ämnen. Framför allt kan de all historia och

hur utvecklingen har sett ut hittills. De tillfrågas därför ofta om vad

som kommer hända härnäst. Men att förutspå framtiden, ens inom sitt

eget område, är de helt urusla på. De har nästan alltid helt fel, visar

det sig.

 

Att ändra sig, kanske till och med medge att man hade fel, är dock

döden för en expert. Det framstår som svagt och osäkert. Opålitligt.

 

 

Som en extra bonus noterade Tetlock en slags narcissistisk

effekt i att experter som får mycket utrymme blir ännu mer tvärsäkra,

 

.........

 

De som var betydligt bättre på att förstå både nutid och förutspå

framtid var människor som hade ett mycket bredare och mer elastiskt

synsätt, och kunde väga fler saker samtidigt. Utan att vara experter på

någonting alls.