draft-002

Har IPCC gjort ett räknefel som kan visa sig bli en katastrofal fälla ?

 

Själva basen för alla klimatprognoser är klimatkänsligheten.

IPCC har under 40 år hävdat att klimatkänsligheten är 3, vilket innebär att jordens

temperatur stiger +3C för varje fördubblad CO2 halt.

 

Från denna utgångspunkt har den blå skylten räknats fram som nästan alla kan utantill.

Detta är också själva grunden för ländernas klimatpolitik. Regeringens proposition 2016/17:146

har utformats från detta, vilket sedan givit klimatlagen 2017:720.

Detta är i sin tur grunden för NetZero-politiken (NollUtsläpp 2045)

 

Johan Rockström framhåller i  en artikel i SVD och att bara en liten ändring av klimatkänsligheten

ställer hela klimatpolitiken på huvudet. (.......klimatkänsligheten skakas i grunden SVD 2021-07-18)

https://www.svd.se/den-heliga-graal-klimatkansligheten-skakas-i-grunden

 

 

clip4786

 

 

 

 

 

 

Nobelpristagaren Svante Arrhenius räknade redan för 120 år sedan att jorden styrs av ett

logaritmiskt förhållande mellan halten CO2 och global temperatur enligt denna typ

av formel  t = 1.443*cs*ln(ppmCO2/275)

 

Blå skylten visar att IPCC använt exakt denna formel:

Om halten CO2 är ppmCO2=450  och klimatkänsligheten cs=3  så blir

globala temperaturen = 1.443*cs*ln(ppmCO2/275) =  2

Den blå skylten är alltså en matematiskt exakt konsekvens av klimatkänslighet=3

 

Eftersom alla kan se att denna prognos från IPCC kan hamna 60 år fel så är

det också ett tungt bevis för att klimatkänslighet=3 är fel.

 

Genom att använda rätt klimatkänslighet lyckades  vi göra en korrekt prognos

mellan 2008-2022, medan IPCC misslyckades grovt.

 

En ytterligare bekräftelse kommer från Johan Rockström

" Svensk klimatpolitik, EUs klimatlag, och det globala Parisavtalet

baseras på antagandet om en klimatkänslighet på 3 grader.

Men just nu skakas denna grundbult av en inom-vetenskaplig jordbävning.

En tredjedel av de 40-talet klimatmodeller som ligger till grund för

nästa IPCC-rapport .........uppvisar en högre klimatkänslighet.

Och det är inte vilka modeller som  helst, utan några av "tungisarna" bland

klimatmodellerna, som exempelvis Hadley-modellen från MetOffice i Storbritannien,

amerikanska NCARs model CESM2 och Europeiska samarbetsmodellen EC-Earth3 ."

 

Trots att 1/3 av modellerna visar högre klimatkänslighet än 3 så har IPCC snarast

skruvat ner klimatkänsligheten i sista rapporten 2021. Det redovisas inte vilka krafter

bakom kulisserna som väljer att gå emot vetenskapen. Förklaring välkomnas!

 

NASA har visat att jorden blir varm som en pizzaugn när CO2 halten når 100%,

precis som Venus.

Den formel som IPCC redan använder, visar att vare sig Venus eller Jorden kan bli

varmare än +35C vid 100% CO2

 

cs=3

ppm= 1 000 000  (1 milj ppm= 100%)

1.443*cs*ln(ppm /275) = 35 C

 

Samma formel gör det omöjligt för istid att uppstå på jorden.

 

Att använda klimatkänslighet=3 kan tolkas som ett sätt att spela ner verkan av CO2 som växthusgas.

Extremt gåtfullt är att nobelpriset 2021 blir en hyllning till klimatkänslighet=2.3 som spelar ner

verkan av CO2 ännu mer. I denna värld kan vare sig Venus eller jorden överstiga

1.443*2.3*ln(1 000 000 /275) =27 C. Verkan av CO2 är nästan obefintlig på temperaturen.

 

Var fanns klimatexpertisen 2016 när

propositionen skrevs ? Är det inte dags för IPCC att förklara och erkänna dessa fel

som alla kan se men som uppenbarligen inga ansvariga vill prata om?

 

De som har mest ansvar och störst makt är folket. All makt utgår från folket säger grundlagen.

Det är dags att fylla tidningar och media med granskning av IPCC eventuella felräkning.

Det är dags för ett politiskt ledarskap vars kompetens aldrig funnits tidigare.

Om inte folket vaknar så överlever inte nästa generation.

 

 

 

I senaste IPCC rapporten läggs grunden för NetZero politiken, som nog är väldens enda metod att lösa klimatkrisen.  NetZero är själva fundamentet för Glasgow-mötet.

 

Det är en matematiskt exakt konsekvens av klimatkänslighet=3 att jordens uppvärmning stannar

inom ett par årtionden när alla utsläpp stoppas.  Det är mycket enkel matematik bakom detta

och IPCC slutsats är fullständigt korrekt om klimatkänsligheten är 3.

På denna grund försöker världen snabbast möjligt tvinga ner CO2 -  utsläppen till noll

så att globala uppvärmningen stannar. Detta kallas NetZero-politiken (NollUtsläpp 2045)

 

 

Ovanstående kurvor ger ett tungt bevis för att klimatkänslighet=3 är grovt fel.

Härifrån kan man hitta ett korrektare värde på klimatkänsligheten som ger en fungerande prognos.

 

Med ett korrektare värde på klimatkänsligheten så inträffar exakt det som Johan Rockström

diskuterar i SVD artikeln.

 

" då försvinner i ett svep hela det  återstående utsläppsutrymmet.

Vi kan i så fall inte stoppa den globala  uppvärmningen vid 1.5 grader"

 

 

Om vi vågar gräva lite djupare så framstår de kristallklara sambanden.

Vi får en bättre överblick genom att titta på hur jordens temperatur påverkas av

CO2 halten.  Molnet av punkter kommer från iskärnor  och "pinnen" som sticker ut

är NASA mätningar av verklig medeltemperatur under ett århundrade.

Denna bild är fullständigt klara fakta från VOSTOK iskärnor och från NASA.

Denna bild av orubbliga fakta

fångar jordens djupaste inneboende egenskaper

och denna enda blid borde räcka för att utforma en fungerande klimatpolitik

som ser helt annorlunda ut än nuvarande NetZero.

 

 

xclip4927

Var och en som är lite detektiv misstänker nu varför IPCC räknat fel.

 

Ett litet tanke-experiment klargör:

Antag att CO2 halten ökanr från för-industriell 275 ppm till nuvarande 420 ppm på en enda dag.

Då blir den utstickande pinnen horisontell och klimatkänsligheten blir noll.

Det beror på att jorden behöver lång tid för att CO2 halten skall bli temperatur.

Antag nu att  CO2 halten ökar från för-industriell 275 ppm till nuvarande 420 ppm under loppet

av 10,000 år. Då kommer pinnen att vara i harmoni med molnet av punkter och

klimatkänsligheten blir ca 36.

Om den moderna civilisationen släppt ut CO2 med halva takten så hade IPCC fastställt

klimatkänslighet=6

 

Med lite eftertanke ser man att vinkeln på pinnen avslöjar jordens verkliga tidskonstant,

dvs reaktionstiden mellan CO2 och temperatur.

Den ligger kring 700 år.

 

Detta får till följd att det som släpps ut nästa år på jorden behöver ca 700 år  för

att utveckla hela sin temperaturpåverkan. Utsläppen under ett år är ungefär 1% av

den mängd CO2 som måste plockas bort från luft och hav.

Då blir det uppenbart att jordens temperatur inte kan styras alls under så kort tid

som 30 år (fram till 2050). NetZero blir en verkningslös politik.  Kraftigare tag krävs.

Detta är en direkt konsekvens av klimatkänsligheten.

 

Om man fortsätter att räkna med klimatkänslighet=3  så stannar temperaturerna

ca 20 år efter det att utsläppen stoppats. Då kan NetZero fungera hjälpligt

(med vissa undantag)

 

 

Den omskakande misstanken är att IPCC baserat hela klimatpolitiken på den ostabiliserade

pinne som sticker ut. Klimatkänslighet=3 är då bara ett mått på hur snabbt CO2 släppts

ut sista århundradet. Därmed faller hela vår klimatpolitik, inklusive NetZero.

 

Detta måste upp till diskussion.

 

Nästa diskussion handlar om hur klimatpolitiken måste ändras i grunden för att

möta den fullständigt annorlunda verklighet som är resultatet av en eventuellt högre klimatkänslighet,

Detta är lösbart men tiden rinner ut.

När man förstår att NetZero är verkningslöst så återstår bara en enda lösning:

Att pumpa bort  200 Gton CO2 och 2 Gton metan från atmosfären per år.

Detta måste starta senast år 2025 för att rädda parisavtalet.

Eftersom atmosfärisk metan har 120 ggr högre växthuseffekt än CO2

så räcker det att tillsätta 1% till fossilt bränsle. På denna väg kan världen bli

klimatneutral årtionden tidigare än vad NetZero kan åstadkomma.

 

Det finns strålande bra lösningar som kan reparera HELA klimatkrisen på 30 år.

Dessa lösningar blockeras med brutal kraft av den felräknade klimatkänsligheten

som IPCC bär ansvar för. På denna väg ansvarar IPCC paradoxalt nog

för civilisationens undergång, som nu går med rasande takt.

NASA har rapporterat att energin som hamnar i oceanerna har fördubblats på 14 år.

Om man väger in detta och räknar med korrekt klimat-känslighet så ser närmsta

framtiden ut så här. Matematiken bakom detta är ganska enkel.

 

 

clip4917

 

 

Allt detta måste upp till diskussion och tiden rinner ut med rasande fart.

 

 


 

 

Följd-frågor:

 


 

 


 

 

Rockström: En tredjedel av de   klimatmodeller som ligger till grund för

nästa IPCC-rapport .........visar en högre klimatkänslighet

Och det är inte vilka modeller som  helst, utan några av "tungisarna" bland

klimatmodellerna, som exempelvis Hadley-modellen från MetOffice i Storbritannien, amerikanska NCARs model CESM2 och Europeiska samarbetsmodellen EC-Earth3

 

Medan många tunga klimatmodeller gav en betydligt högre

klimatkänslighet än 3 så rapporterar IPCC i sin sista rapport 2021

en LÄGRE klimatkänslighet än 3.  Exakt vilka krafter inom IPCC

har rätt att ignorera vetenskapen ? Klarläggande behövs !

 


 

Professor Arrhenius kom fram till klimatkänslighet=6 för 120 år sedan.

Skall diskussionen leda fram till att han gjorde ett betydligt bättre jobb

än vad IPCC klarade, med sina 10,000 tals experter,  100 år senare ?

 


 

 

Ligger det någon sanning i denna artikel från SVD ?

 

https://www.svd.se/ha-fel-2022--och-lev-langre-och-roligare?utm_source=SvDNV2V&utm_medium=email&utm_campaign=2022-01-02

 

clip8705

 

 

 

Experter, som akademiker som har studerat något länge och väl, är ofta

jättebra på sina respektive ämnen. Framför allt kan de all historia och

hur utvecklingen har sett ut hittills. De tillfrågas därför ofta om vad

som kommer hända härnäst. Men att förutspå framtiden, ens inom sitt

eget område, är de helt urusla på. De har nästan alltid helt fel, visar

det sig.

 

Att ändra sig, kanske till och med medge att man hade fel, är dock

döden för en expert. Det framstår som svagt och osäkert. Opålitligt.

 

 

Som en extra bonus noterade Tetlock en slags narcissistisk

effekt i att experter som får mycket utrymme blir ännu mer tvärsäkra,

 

.........

 

De som var betydligt bättre på att förstå både nutid och förutspå

framtid var människor som hade ett mycket bredare och mer elastiskt

synsätt, och kunde väga fler saker samtidigt. Utan att vara experter på

någonting alls.

 

 

 


 

Akademiker har ett speciellt ansvar, som fastställs i Högskolelagen.

 

Det måste upp till diskussion huruvida akademiker känner det  eventuella grupptänk

som utgår från IPCC och en därmed följande rädsla att diskutera och granska.

 

Om så är fallet så är det ett brott mot lagen.

 

Den akademiska friheten utmanas när forskare samverkar med

myndigheter, företag och idéburna organisationer.

 

Svenska folket betalar akademikernas löner och förväntar att

Högskolelag. SFS nr: 1992:1434 1 kap §5 uppfylls:

 

5 §   Högskolorna ska i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som

innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en

hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa.

 

 

 

Universitet och högskolor är  idéburna

institutioner vars verksamhet inom forskning och utbildning vilar på

allmänna humanistiska värden, ex. FN-deklarationerna om mänskliga

rättigheter. Verksamheten vid universitet och högskolor vägleds vidare

av vad som traditionellt benämns akademiska värden:

 

Akademisk frihet:

Den akademiska friheten är inskriven i högskolelagen

tryggar forskarens rätt att fritt välja forskningsproblem och

forskningsmetod samt rätten att fritt publicera sitt

forskningsresultat[2]. Den akademiska friheten inkluderar vidare

forskarens rätt att yttra sig och kritisera sina kollegors forskning.

 

Den akademiska friheten utmanas

när forskare samverkar med

myndigheter, företag och idéburna organisationer. Tidigare studier

visar att forskare vid samverkan kan uppleva konflikter mellan

akademin och den externa samverkanspartnern i frågor som rör öppenhet,

medbestämmande och kollegial förankring.

 

 

Akademisk integritet:

Den akademiska integriteten är själva kärnan i

den akademiska friheten och står för kravet att ingen politisk,

ideologisk eller ekonomisk påverkan får ske gällande forskningens

resultat, metod och publicering, samt av utbildningen.

 

 

Akademisk kvalitet:

Hög akademisk kvalitet är ett ideal och överordnat

mål för universitet och högskolor och innebär en ständig strävan efter

att producera och förmedla kunskap av högsta möjliga kvalitet.

 

 

Akademiskt ansvar:

Med den akademiska friheten följer också ett

akademiskt ansvar som dels inbegriper en plikt att värna om de

akademiska värdena, samt ett ansvar att inte missbruka den akademiska

friheten.

 

3 a §   I högskolornas verksamhet ska vetenskapens trovärdighet och god forskningssed värnas.

 

Högskolelag. SFS nr: 1992:1434 1 kap §5

5 §   Högskolorna ska i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som

innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en

hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa.