draft-003

Har IPCC gjort ett räknefel som kan visa sig bli en katastrofal fälla ?

 

Själva basen för alla klimatprognoser är klimatkänsligheten.

IPCC har under 40 år hävdat att klimatkänsligheten är 3, vilket innebär att jordens

temperatur stiger +3C för varje fördubblad CO2 halt.

 

Från denna utgångspunkt har den blå skylten räknats fram som nästan alla kan utantill.

Detta är också själva grunden för ländernas klimatpolitik. Regeringens proposition 2016/17:146

har utformats från detta, vilket sedan givit klimatlagen 2017:720.

Detta är i sin tur grunden för NetZero-politiken (NollUtsläpp 2045)

 

Johan Rockström framhåller i  en artikel i SVD och att bara en liten ändring av klimatkänsligheten

ställer hela klimatpolitiken på huvudet. (.......klimatkänsligheten skakas i grunden SVD 2021-07-18)

https://www.svd.se/den-heliga-graal-klimatkansligheten-skakas-i-grunden

 

 

clip4786

 

 

 

 

 

 

Nobelpristagaren Svante Arrhenius räknade redan för 120 år sedan att jorden styrs av ett

logaritmiskt förhållande mellan halten CO2 och global temperatur enligt denna typ

av formel  t = 1.443*cs*ln(ppmCO2/275)

 

Blå skylten visar att IPCC använt exakt denna formel:

Om halten CO2 är ppmCO2=450  och klimatkänsligheten cs=3  så blir

globala temperaturen = 1.443*cs*ln(ppmCO2/275) =  2 C

Den blå skylten är alltså en matematiskt exakt konsekvens av klimatkänslighet=3.

 

En annan klimatkänslighet ger en annan prognos.

 

Eftersom alla kan se att denna prognos från IPCC verkar hamna 60 år fel så är

det också ett tungt bevis för att klimatkänslighet=3 är fel. Detta enkla faktum borde

ge en storm av diskussion i press och media. Hela vår framtid hänger på

en fungerande klimatpolitik, som utformas av prognoserna.

Felaktig prognos ger självfallet felaktig klimatpolitik.

 

Genom att använda rätt klimatkänslighet lyckades  vi göra en korrekt prognos

mellan 2008-2022, medan IPCC misslyckades grovt.

 

En ytterligare bekräftelse kommer från Johan Rockström

" Svensk klimatpolitik, EUs klimatlag, och det globala Parisavtalet

baseras på antagandet om en klimatkänslighet på 3 grader.

Men just nu skakas denna grundbult av en inom-vetenskaplig jordbävning.

En tredjedel av de 40-talet klimatmodeller som ligger till grund för

nästa IPCC-rapport .........uppvisar en högre klimatkänslighet.

Och det är inte vilka modeller som  helst, utan några av "tungisarna" bland

klimatmodellerna, som exempelvis Hadley-modellen från MetOffice i Storbritannien,

amerikanska NCARs model CESM2 och Europeiska samarbetsmodellen EC-Earth3 ."

 

Trots att 1/3 av modellerna visar högre klimatkänslighet än 3 så har IPCC snarast

skruvat ner klimatkänsligheten i sista rapporten 2021. Det redovisas inte vilka krafter

bakom kulisserna som väljer att gå emot vetenskapen. Förklaring välkomnas!

 

NASA har visat att jorden blir varm som en pizzaugn när CO2 halten når 100%,

precis som Venus.

Den formel som IPCC redan använder, visar att vare sig Venus eller Jorden kan bli

varmare än +35C vid 100% CO2

 

cs=3

ppm= 1 000 000  (1 milj ppm= 100%)

1.443*cs*ln(ppm /275) = 35 C

 

Samma formel gör det omöjligt för istid att uppstå på jorden.

 

Att använda klimatkänslighet=3 kan tolkas som ett sätt att spela ner verkan av CO2 som växthusgas.

Extremt gåtfullt är att nobelpriset 2021 blev en hyllning till klimatkänslighet=2.3 som spelar ner

verkan av CO2 ännu mer. I denna värld kan vare sig Venus eller jorden överstiga

1.443*2.3*ln(1 000 000 /275) =27 C. Verkan av CO2 är nästan obefintlig på temperaturen.

Fossila bränslen kan användas ännu längre utan risk.

 

Var fanns klimatexpertisen 2016 när

propositionen skrevs ? Är det inte dags för IPCC att förklara och erkänna dessa fel

som alla kan se men som uppenbarligen inga ansvariga vill prata om?

 

De som har mest ansvar och störst makt är folket. All makt utgår från folket säger grundlagen.

Det är dags att fylla tidningar och media med granskning av IPCC's  eventuella felräkning.

Det är dags för ett politiskt ledarskap vars kompetens är den högsta på 1 miljon år

eftersom hotet aldrig varit större under en miljon år. Aldrig någonsin har det krävts innovationer

med denna grad av snabbhet och genialitet. Om inte folket vaknar så överlever inte nästa generation.

På den positiva sidan så kommer dessa genomgripande innovationer att förändra livet

till det bättre för alla, på ett sätt som de flesta inte ens kan föreställa sig idag.

 

I senaste IPCC rapporten läggs grunden för NetZero politiken som är själva fundamentet för Glasgow-mötet.

Världen satsar allt på NetZero.

 

Det är en matematiskt exakt konsekvens av klimatkänslighet=3 att jordens uppvärmning stannar

inom ett par årtionden när alla utsläpp stoppas.  Det är mycket enkel matematik bakom detta

och IPCC slutsats är fullständigt korrekt om klimatkänsligheten är 3.

På denna grund försöker världen snabbast möjligt tvinga ner CO2 -  utsläppen till noll

så att globala uppvärmningen stannar. Detta kallas NetZero-politiken (NollUtsläpp 2045)

 

 

Ovanstående kurvor ger dock ett tungt bevis för att klimatkänslighet=3 är grovt fel.

Härifrån kan man hitta ett korrektare värde på klimatkänsligheten som ger en fungerande prognos.

 

Professor Svante Arrhenius lär ha kommit fram till klimatkänslighet=6 för 120 år sedan.

Skall det visa sig att han gjorde ett betydligt bättre jobb än vad IPCC klarade, med sina

10,000 tals experter,  100 år senare ?  

 

Med ett korrektare värde på klimatkänsligheten så inträffar exakt det som Johan Rockström

diskuterar i SVD artikeln.

 

" då försvinner i ett svep hela det  återstående utsläppsutrymmet.

Vi kan i så fall inte stoppa den globala  uppvärmningen vid 1.5 grader"

 

 

Om vi vågar gräva lite djupare så framstår de kristallklara sambanden.

Vi kan titta på hur jordens temperatur påverkas av CO2 halten.  

Molnet av punkter kommer från iskärnor  och "pinnen" som sticker ut

är NASA mätningar av verklig medeltemperatur under ett århundrade.

Denna bild av orubbliga fakta fångar jordens djupaste inneboende egenskaper

och denna enda blid  räcker för att utforma en fungerande klimatpolitik

som ser helt annorlunda ut än nuvarande NetZero.

 

När man frågar varför denna pinne sticker ut, så kommer svaren.

 

 

xclip4927

Denna bild kräver bara lite eftertanke som leder fram till misstanken

om hur IPCC eventuellt missat helhetsbilden. Hittills har pressen använt

IPCC som sanningsvittnen när frågan skall diskuteras och därmed har

pressen brutit mot sina egna pressetiska regler. Frågan har aktivt tryckts ner

i minst 20 år. Detta död-läge måste brytas. Det måste bli tillåtet med

en fri, demokratisk diskussion där alla kan komma till tals. Detta kan

utveckla sig till den viktigaste frågan i hela klimatdebatten. Den kan förändra

vår klimatpolitik till det bättre. Ja, politiken kan bli radikalt mycket bättre.

 

Ett litet tanke-experiment klargör:

Antag att CO2 halten ökar från för-industriell 275 ppm till nuvarande 420 ppm på en enda dag.

Då blir den utstickande pinnen horisontell och klimatkänsligheten blir noll.

Det beror på att jorden behöver lång tid för att CO2 halten skall bli temperatur.

Antag nu att  CO2 halten ökar från för-industriell 275 ppm till nuvarande 420 ppm under loppet

av 10,000 år. Då kommer pinnen att vara i harmoni med molnet av punkter och

klimatkänsligheten blir ca 36.

Om den moderna civilisationen släppt ut CO2 med halva takten så hade IPCC fastställt

klimatkänslighet=6. Vid dubbla takten hade IPCC fastställt klimatkänslighet=1.5

Ju snabbare utsläppen sker, desto lägre blir klimatkänsligheten. Vilken paradox !

 

Punkten ytterst på pinnen är dagens situation. Vi vet från NASA att jorden stiger

0.035 C /år just nu. En extrapolering av molnet visar att jorden just nu är programmerad för

ca +24C övertemperatur. Tiden för dagens punkt att nå harmoni med molnet är då ca

24/0.035 = 700 år . Vi lever efter denna typ av linje och detta gav mycket exakt

prognos 2008-2022 medan IPCC misslyckades totalt.

 

Detta får till följd att det som släpps ut nästa år på jorden behöver ca 700 år  för

att utveckla hela sin temperaturpåverkan. Utsläppen under ett år är ungefär 1% av

den mängd CO2 som måste plockas bort från luft och hav.

Då blir det uppenbart att jordens temperatur inte kan styras alls under så kort tid

som 30 år (fram till 2050). Jordens temperatur styrs helt av de växthusgaser som

redan är utsläppta. Grovt sett fortsätter jorden med 0.035 C/år under 700 år framåt.

När temperaturen ökar så tillkommer växthusgaser som ökar takten uppåt.

 

Med nästan alla värden på klimatkänslighet som ligger över 3 så blir

NetZero blir en verkningslös politik.  Jordens temperatur

stiger ungefär lika fort om alla utsläpp stoppas idag eller ej. Mycket kraftigare tag krävs.

Detta är en direkt konsekvens av klimatkänsligheten.

 

Om man fortsätter att räkna med klimatkänslighet=3  så stannar temperaturerna

ca 20 år efter det att utsläppen stoppats. Då kan NetZero fungera hjälpligt.

 

Den omskakande misstanken är att IPCC baserat hela klimatpolitiken på den ostabiliserade

pinne som sticker ut. Klimatkänslighet=3 är då bara ett mått på hur snabbt CO2 släppts

ut sista århundradet. Detta värde kan inte användas alls för att göra prognoser.

 

IPCC sr ut att ha missat helheten och då blir också felet oslagbara 60 år på en 100-års period

som första grafen visar.  Alla kan se hur fel detta är och motsvarande diskussion måste bli omfattande.

 

Detta måste brådskande upp till diskussion.

 

Om en omfattande diskussion och omfattande kontrollberäkningar visar att IPCC har fel så måste

klimatpolitiken ändras i grunden för att  möta den fullständigt annorlunda

verklighet som är resultatet av en högre klimatkänslighet,

 

Detta är lösbart men tiden rinner ut snabbare, ju högre klimatkänsligheten i verkligheten är.

 

När man förstår att NetZero kan vara  verkningslöst så återstår bara en enda lösning:

Att pumpa bort  200 Gton CO2 och 2 Gton metan från atmosfären per år.

Detta måste starta senast år 2025 för att rädda parisavtalet.

 

Allt detta är så svårt att det tangerar gränsen för mänsklig förmåga.

Men fördelarna blir glädjande och omvälvande.

 

Eftersom atmosfärisk metan har 120 ggr högre växthuseffekt än CO2

så räcker det att tillsätta 1% till fossilt bränsle. På denna väg kan världen bli

klimatneutral årtionden tidigare än vad NetZero kan åstadkomma. Samtidigt

kan den fossila industrin få ett nytt uppsving och nya intäkter samtidigt

som man sätter in sina stora resurser för att nå klimatneutralitet på bränsle snarast möjligt.

När bilar med förbränningsmotor når >2% inblandning av atmosfärsik metan

så utklassas de elektriska bilarna.

 

Metanet, som är ett stort hot för världen kan också bli vår räddning.

Det måste bort ca 2 Gton metan per år från atmosfären.  Här finns den energi

som idag fattas när kärnkraft och kolkraft läggs ner.

 

Det är nog teoretiskt möjligt att reparera HELA klimatkrisen på 30 år.

Misstanke: Dessa lösningar blockeras med brutal kraft av den felräknade klimatkänsligheten

som IPCC bär ansvar för. Att fortsätta med fel klimatkänslighet innebär sannolikt civilisationens

undergång, som nu går med rasande takt. Redan 2027 faller parisavtalet och det är

inte osannolikt att naturen överraskar oss med ännu häftigare konsekvenser, år efter år,

än  vad år 2021 uppvisat.

 

NASA har rapporterat att energin som hamnar i oceanerna har fördubblats på 14 år.

Om man väger in detta och räknar med korrekt klimat-känslighet så ser närmsta

framtiden ut så här. Matematiken bakom detta är ganska enkel.

 

 

clip4917

 

 

Om detta visar sig stämma så ligger IPCC prognosen ca 70 år fel.

Forskarna blir förvånade att permafrosten tinar 70 år tidigare, osv.....

Allt detta måste upp till diskussion och tiden rinner ut med rasande fart.

 

En del av våra främsta klimatexperter skriver:

Det kan också leda till ett bakslag för klimatarbetet när det visar

sig att jorden inte går under då 1,5-gradersmålet överskrids, vilket

det med största sannolikhet kommer att göra inom ett tiotal år.

 

Dessa experter / professorer lever kvar i IPCC's klimatkänslighet=3

1.5C  målet överskrids 2027. Det är 5 år kvar, inte 10,20,....30 år

 

 

Den verklighet som kliver fram med rätt klimatkänslighet kan se ut så här:

 

Jorden är superkänslig för CO2 och måttet var rågat redan år 1895 när

CO2 halten gick över 285 ppm. Om utsläppen hade stoppats då, så hade

farliga +2C nåtts 700 år senare.

 

Huvud-frågor till diskussionen:

Har IPCC gjort ett räknefel som kan visa sig bli en katastrofal fälla ?

Stannar verkligen temperaturen när utsläppen stoppas ?

Är NetZero verkningslös ?

Vilken klimatpolitik kommer istället ?

 

Super-entreprenören Voinod Khosla har något avgörande viktigt att säga

 

1. Vi kan uppfinna den framtid vi vill ha, bara inte experterna stoppar oss

 

Experterna vill bara ha 100% säkra projekt. Utmärkande för "disruptive technology"

är motsatsen, att chansen att lyckas ligger kring 1%.  Vi kan utveckla 100 projekt och om ett

projekt av dessa lyckas så blir det en fullträff, som betalar tillbaka 1 miljon gånger om.

 

Därför måste hundratals projekt välkomnas och stödjas.

Ett av alla dessa projekt kan vara en tratt, skapad i nanoteknik, som förlustfritt skiljer ut

CO2, metan och vatten ur luften. Det behövs 100 miljoner sådana hus för att

inom 30 år ha löst hela klimatkrisen och fört tillbaka jorden till 275 ppm CO2 och

0.8 ppm metan. Ett sådant hus blir självförsörjande och erbjuder extremt hög levnadsstandard.

Denna vision kan bli verklighet om stora resurser fokuseras dit.

 

 

 

 

hus_methane_car_102065119_m_00007_soekt-

 

 

Mycket ny teknik diskuteras i press mm, men nästan all sådan teknik har nära 100% chans att lyckas.

Först när vi tar tipsen från Vinod Khosla på allvar så kan vi ta riktigt stora steg mot klimatlösning.

De största innovationerna i mänsklighetens historia måste komma mycket snabbt.

 

Bill Gates säger:

"Skapa en politisk kultur som enbart premierar klimatåtgärder som är riktigt svåra,

eller väldigt osäkra"

Endast detta ger lnnovationer som världen aldrig sett. Detta behövs och det är panik.

 

Många forskare säger att allt är redan uppfunnet för att lösa klimatkrisen. Dessa forskare lever

kvar i IPCC's värld och IPCC's felaktiga löfte om klimatkänslighet=3 .... som i sin tur ger ett helt

spektrum av felaktiga slutsatser. Eftersom expertisen inte verkar våga ifrågasätta IPCC,

eller ens diskutera ämnet, så är det dags för vanligt folk att sätta sig in i problematiken och agera  

(All makt utgår från folket - Grundlagen !)

 

 

Till Svenska folket: AGERA!

Prenumerera på de tidningar, rösta på de politiker  som vill äntligen lyfta fram den viktigaste

diskussionen i hela klimatdebatten.

 

Demokratin är en avgörande pusselbit men den kan också förbättras:

President J.F. Kennedy

anlitade den psykologiska forskningen och minskade grupptänket i de politiska besluten.

GruppTänk har hindrat korrekta beslut, förstört demokratin och skadat

vetenskapen. Detta är det absolut främsta hindret för att lösa klimatkrisen.

GruppTänk hindrar riksdag och regering att överblicka och ifrågasätta.

Med klimatkänslighet=3 har IPCC och SMHI  kanske fört hela folket bakom ljuset.

Släpp  loss den största kraften  av alla: Kraften av att människor börjar

tänka självständigt.

 

Ref-litteratur

1. Groupthink in Science

2.  Irving Janis Psykolog,  GroupThink, Victims of GroupThink

professor Yale University, Rådgivare till President Kennedy

 

Citat Irving Janis: Grupptänkande refererar till att mental effektivitet ebbar ut,

och att moraliska bedömningsförmågan försvinner som ett resultat av grupptryck.

Skall vi acceptera att Riksdag, Regering, myndigheter och expertis är drivna av GruppTänk?

De flesta inser att Sverige inte har en fungerande klimatpolitik men de flesta känner sig maktlösa.

Knuten kan faktiskt lösas upp  genom att studera ovanstående vetenskapliga referenslitteratur.

 

Prof. Irving Janis säger:

GruppTänkarna föredrar harmoni i gruppen genom att undvika nya tankar, innovationer, argument.

GruppTänkarna är en grupp JA-sägare. Besluten får ofta mycket låg kvalitet.

Alla som har avvikande mening blir systematiskt uteslutna från den elit som står för GruppTänket.

På det viset utesluts nästan alla kraftfulla lösningar.

 

När USA kände sig fångade i Irak-kriget, utan utvägar, så   ställde

Senator Chuck Hagel följande fråga till President George Bush

 

Mr. President,   Når Ni någonsin utanför Er inre cirkel av medarbetare?

I en tid av krig är det så viktigt att få tankar från personer som har en annan uppfattning.

Ring till dem, sitt ner med dem. Lyssna till dem.

 

Jag har själv sett hur riktigt stora steg ligger snubblande nära, exempelvis värmepump med COP=10

men hur den akademiska världen till 10% understödjer och till 90% motarbetar - därför att

professorer inte vill ta den allra minsta risk.

 

Jag har själv sett hur IPCC, med sin felaktiga prognos ( +2C år 2100 ) aktivt hindrar ovanstående

exempel på stora tekniksteg. Hela NetZero- politiken kan visa sig innebära att de flesta pengar

från skattebetalarna sätts in där de gör minst nytta.  Detta är globala problem.

Sverige kan vara föregångare, tillåta en fri diskussion och nå världsledande position genom att

välja helt nya vägar.  Det kan ju inte vara fel att erbjuda en bekväm övergång till en värld i balans.

Så länge vi håller fast vid felaktig klimatkänslighet så rör vi oss mot ett bottenlöst elände

med expressfart.  Vi kan på realistisk grund undvika att bränslet når 30 kr/liter och vi kan

samtidigt nå klimatneutralitet årtionden tidigare.

 

I maj 2008 lades de viktigaste av dessa tankar fram för högsta ledningen i IPCC.

Man svarade: Detta är allvarligt. Vi skall prata med våra kollegor.

Sedan hände ingenting.  År 2021 är fortfarande huvudpunkterna att

klimatkänsligheten är 3 och att globala temperaturen stannar tvärt när utsläppen stoppas.

Sedan maj 2008 har jag hoppats att jag har fel.

Tyvärr växer misstanken stadigt, att IPCC  ger oss fel klimatkänslighet.

Diskussion behövs för att snabbt få fram sanningen.

 

Philip Tetlock, professor i socialpsykologi uppvisar intressanta forskningsresultat.

Ref  SVD 2022 0102 Jenny Nordberg:

 

"Experter, som akademiker som har studerat något länge och väl, är ofta

jättebra på sina respektive ämnen. Framför allt kan de all historia och

hur utvecklingen har sett ut hittills. De tillfrågas därför ofta om vad

som kommer hända härnäst. Men att förutspå framtiden, ens inom sitt

eget område, är de helt urusla på. De har nästan alltid helt fel, visar

det sig.

 

Att ändra sig, kanske till och med medge att man hade fel, är dock

döden för en expert. Det framstår som svagt och osäkert. Opålitligt.

 

De som var betydligt bättre på att förstå både nutid och förutspå

framtid var människor som hade ett mycket bredare och mer elastiskt

synsätt, och kunde väga fler saker samtidigt. Utan att vara experter på

någonting alls."

 

Därför måste hela denna diskussion ut till de som har ett bredare synsätt och som

är mäktigast i landet:  Folket  (All makt utgår från folket - Grundlagen ! ).

 

Som ett allra första steg behövs en grundlig utfrågning i konstitutionsutskottet.

 

MVH Bengt Ovelius

 

Ingenjör, innovatör

med termodynamik som specialitet.