draft-004

Har IPCC gjort ett tankefel som kan bli en katastrofal fälla ?

 

Själva basen för alla klimatprognoser är klimatkänsligheten (nedan kallad cs).

IPCC har under 40 år hävdat att cs är 3, vilket innebär att jordens

temperatur stiger +3C för varje fördubblad CO2 halt.

 

Från denna utgångspunkt har den blå skylten räknats fram som nästan alla kan utantill.

Detta är också själva grunden för ländernas klimatpolitik. Regeringens proposition 2016/17:146

har utformats från detta, vilket sedan givit klimatlagen 2017:720.

Detta är i sin tur grunden för NetZero-politiken (NollUtsläpp 2045)

 

Johan Rockström framhåller i  en artikel i SVD och att bara en liten ändring av cs

ställer hela klimatpolitiken på huvudet. (.......klimatkänsligheten skakas i grunden SVD 2021-07-18)

 

 

 

clip4786

 

 

Nobelpristagaren Svante Arrhenius räknade redan för 120 år sedan att jorden styrs av ett

logaritmiskt förhållande mellan halten CO2 och global temperatur enligt denna typ

av formel  t = 1.443*cs*ln(ppmCO2/275)

 

Blå skylten visar att IPCC använt exakt denna formel:

Kontroll: ppm=450, cs=3 . Globala temperaturen = 1.443*cs*ln(ppm/275) =  2 C

Den blå skylten är alltså en exakt konsekvens av klimatkänslighet=3.

 

Eftersom denna prognos från IPCC verkar hamna 60 år fel så är

är sannolikt klimatkänslighet=3 fel.  

 

 

En ytterligare bekräftelse kommer från Johan Rockström (SVD)

" Svensk klimatpolitik, EUs klimatlag, och det globala Parisavtalet

baseras på antagandet om en klimatkänslighet på 3 grader.

Men just nu skakas denna grundbult av en inom-vetenskaplig jordbävning.

En tredjedel av de 40-talet klimatmodeller som ligger till grund för

nästa IPCC-rapport .........uppvisar en högre klimatkänslighet.

Och det är inte vilka modeller som  helst, utan några av "tungisarna" bland

klimatmodellerna, som exempelvis Hadley-modellen från MetOffice i Storbritannien,

amerikanska NCARs model CESM2 och Europeiska samarbetsmodellen EC-Earth3 ."

 

Ändå har IPCC skruvat ner cs i sista rapporten 2021.  

 

NASA har visat att jorden blir varm som en pizzaugn när CO2 halten når 100%,

precis som Venus.

Den formel som IPCC redan använder, visar att vare sig Venus eller Jorden kan bli

varmare än +35C vid 100% CO2

 

Kontroll: cs=3, ppm= 1 000 000  (1 milj ppm= 100%)

t=1.443*cs*ln(ppm /275) = 35 C

Samma formel gör det omöjligt för istid att uppstå på jorden.

 

Att använda klimatkänslighet=3 kan tolkas som ett sätt att spela ner verkan av CO2 som växthusgas.

Extremt gåtfullt är att nobelpriset 2021 blev en hyllning till klimatkänslighet=2.3 som spelar ner

verkan av CO2 ännu mer.  

 

I senaste IPCC rapporten läggs grunden för NetZero politiken som är själva fundamentet för Glasgow-mötet.

 

Det är en exakt konsekvens av klimatkänslighet=3 att jordens uppvärmning stannar

när alla utsläpp stoppas.  Det är enkel matematik och IPCC slutsats är fullständigt korrekt

om cs = 3.

 

Med ett korrektare värde på cs så inträffar exakt det som Johan Rockström

diskuterar i SVD artikeln.

 

" då försvinner i ett svep hela det  återstående utsläppsutrymmet.

Vi kan i så fall inte stoppa den globala  uppvärmningen vid 1.5 grader"

 

Vi kan titta på hur jordens temperatur påverkas av CO2 halten.  

Molnet av punkter kommer från iskärnor  och "pinnen" som sticker ut

är NASA mätningar av verklig medeltemperatur under ett århundrade.

Denna bild av orubbliga fakta räcker för att utforma en fungerande klimatpolitik

som ser helt annorlunda ut än nuvarande NetZero.

 

xclip4927

 

Ett litet tanke-experiment klargör:

Antag att CO2 halten ökar från för-industriell 275 ppm till nuvarande 420 ppm på en enda dag.

Då blir den utstickande pinnen horisontell och cs blir noll.

Det beror på att jorden behöver lång tid för att CO2 halten skall orsaka temperatur.

Antag nu att  CO2 halten ökar från   275 ppm till nuvarande 420 ppm under loppet

av 10,000 år. Då kommer pinnen att vara i harmoni med molnet av punkter och

cs blir ca 36.

Om den moderna civilisationen släppt ut CO2 med halva takten så hade IPCC fastställt

klimatkänslighet=6. Vid dubbla takten hade IPCC fastställt klimatkänslighet=1.5

Ju snabbare utsläppen sker, desto lägre blir cs.  

 

Utsläppen under ett år är ungefär 1% av

den mängd CO2 som måste plockas bort från luft och hav.

Då blir det uppenbart att jordens temperatur inte kan styras alls under så kort tid

som 30 år (fram till 2050). Jordens temperatur styrs helt av de växthusgaser som

redan är utsläppta. Grovt sett fortsätter jorden med 0.035 C/år under 700 år framåt.

När temperaturen ökar så tillkommer växthusgaser som ökar takten uppåt.

 

Jordens temperatur  stiger ungefär lika fort om alla utsläpp stoppas idag eller ej.

Mycket kraftigare tag krävs.

 

Den omskakande misstanken är att IPCC baserat hela klimatpolitiken på den ostabiliserade

pinne som sticker ut. Klimatkänslighet=3 är då bara ett mått på hur snabbt CO2 släppts

ut sista århundradet. Detta värde kan inte användas alls för att göra prognoser.

 

Om en omfattande diskussion och omfattande kontrollberäkningar visar att IPCC har fel så måste

klimatpolitiken ändras i grunden för att  möta den fullständigt annorlunda

verklighet som är resultatet av en högre klimatkänslighet,

 

Detta är lösbart men tiden rinner ut snabbare, ju högre cs i verkligheten är.

 

När man förstår att NetZero kan vara  verkningslöst så återstår bara en enda lösning:

Att pumpa bort  200 Gton CO2 och 2 Gton metan från atmosfären per år.

Detta måste starta senast år 2025 för att rädda parisavtalet.

 

 

 

Eftersom atmosfärisk metan har 120 ggr högre växthuseffekt än CO2

så räcker det att tillsätta 1% till fossilt bränsle. På denna väg kan världen bli

klimatneutral årtionden tidigare än vad NetZero kan åstadkomma. Samtidigt

kan den fossila industrin få ett nytt uppsving och nya intäkter samtidigt

som man sätter in sina stora resurser för att nå klimatneutralitet på bränsle snarast möjligt.

När bilar med förbränningsmotor når >2% inblandning av atmosfärsik metan

så utklassas de elektriska bilarna.

 

Metanet, som är ett stort hot för världen kan också bli vår räddning.

Det måste bort ca 2 Gton metan per år från atmosfären.  Här finns den energi

som kan ersätta kärnkraft och kolkraft.

 

NASA har rapporterat att energin som hamnar i oceanerna har fördubblats på 14 år.

Om man väger in detta så ser närmsta framtiden ut så här.

Matematiken bakom detta är ganska enkel.

 

 

clip4917

 

 

 

Super-entreprenören Voinod Khosla säger:

 

1. Vi kan uppfinna den framtid vi vill ha, bara inte experterna stoppar oss

Därför måste hundratals projekt välkomnas och stödjas.

Ett av alla dessa projekt kan vara en tratt, skapad i nanoteknik, som förlustfritt skiljer ut

CO2, metan och vatten ur luften. 100 miljoner sådana hus kan lösa HELA klimatkrisen

på 30 år.

 

 

 

 

hus_methane_car_102065119_m_00007_soekt-

 

 

Bill Gates säger:

"Skapa en politisk kultur som enbart premierar klimatåtgärder som är riktigt svåra,

eller väldigt osäkra"

 

 

 

President J.F. Kennedy

anlitade den psykologiska forskningen och minskade grupptänket i de politiska besluten.

Detta är det absolut främsta hindret för att lösa klimatkrisen.

 

 

Ref-litteratur

1. Groupthink in Science

2.  Irving Janis Psykolog,  GroupThink,  

professor Yale University, Rådgivare till President Kennedy

 

Prof. Janis säger:

GruppTänkarna föredrar harmoni i gruppen genom att undvika nya tankar, innovationer, argument.

GruppTänkarna är en grupp JA-sägare. Besluten får ofta mycket låg kvalitet.

Alla som har avvikande mening blir systematiskt uteslutna från den elit som står för GruppTänket.

På det viset utesluts nästan alla kraftfulla lösningar.

 

 

Jag har själv sett hur riktigt stora steg ligger snubblande nära, exempelvis värmepump med COP=10

men hur den akademiska världen till 10% understödjer och till 90% motarbetar - därför att

professorer inte vill ta den allra minsta risk.

 

Philip Tetlock, professor i socialpsykologi uppvisar intressanta forskningsresultat.

Ref  SVD 2022 0102 Jenny Nordberg:

 

"Experter, som akademiker som har studerat   länge , är ofta

jättebra på sina respektive ämnen.   De tillfrågas därför ofta om vad

som kommer hända härnäst. Men att förutspå framtiden, ens inom sitt

eget område, är de helt urusla på. De har nästan alltid helt fel, visar

det sig.

 

Att ändra sig, kanske till och med medge att man hade fel, är dock

döden för en expert. Det framstår som svagt och osäkert. Opålitligt.

 

De som var betydligt bättre på att förstå både nutid och förutspå

framtid var människor som hade ett mycket bredare och mer elastiskt

synsätt, och kunde väga fler saker samtidigt. Utan att vara experter på

någonting alls."

 

Därför måste hela denna diskussion ut till de som har ett bredare synsätt och som

är mäktigast i landet:  Folket  (All makt utgår från folket - Grundlagen ! ).

 

 

 

MVH Bengt Ovelius

 

Ingenjör, innovatör

med termodynamik som specialitet.