draft-006

Har IPCC gjort mänsklighetens farligaste tanke-fel ?

 

Jag har läst och fördjupat mig i klimatlagen och följt klimatdebatten.

När jag läser klimatlagen och jämför dess innehåll med

vetenskapsrapporter tillsammans med egna klimatberäkningar

blir jag orolig. Klimatlagen bygger på IPCCs antagande om att

klimatkänsligheten är 3 men vad händer om den är fel?

Mycket fakta talar för att klimatkänsligheten är  större. Vad

får detta för effekt på gällande klimatpolitik i säväl Sverige som i

världen? Jo, om klimatkänsligheten är större än 3 så blir

NetZero-politiken overksam. För att inte regering och riksdag skall

fatta beslut som är overksamma i en avgörande fråga är det centralt att

att alla hjälps åt för att lyfta upp frågan till diskussion.

Det är också  viktigt att de myndigheter som skall vara stöd för de

beslutande organen utreder konsekvenserna av olika klimatkänslighet.

 

Om klimatkänsligheten är större än 3 och inga svar finns på hur man hanterar

konsekvenserna, så kan det vara lättare att tiga.

Någon med obotlig sjukdom  kanske inte heller vill veta sanningen.

 

Situationen blir helt annorlunda om man kan lägga upp fungerande handlingsplaner.

Världens främsta entreprenörer kan lägga en intressant grund för dessa planer:

 

Super-entreprenören Vinod Khosla ger det hoppfulla budskapet:

Vi kan uppfinna den framtid vi vill ha, bara inte experterna stoppar oss.

Utmärkande för dessa inovationer är den höga risknivån: Det är

strålande bra om ett projekt av hundra lyckas. Då kan vi ta avgörande kliv framåt.

 

Bill Gates strategi:

Skapa en politisk kultur som enbart premierar klimatåtgärder som är riktigt svåra,

eller väldigt osäkra. Endast detta ger lnnovationer som världen aldrig sett.

Detta behövs och det är panik.

 

 

Ett av alla dessa projekt kan vara en tratt, skapad i nanoteknik, som förlustfritt skiljer ut

CO2, metan och vatten ur luften. 100 miljoner sådana hus kan lösa HELA klimatkrisen

om de får vara i drift  30 år. Energin blir i stort sett gratis och levnadsstandarden blir

långt högre än någon kan föreställa sig idag. Detta är fullt möjligt, men det kräver nytt

tänkande och ett politiskt ledarskap, bättre än  någonsin tidigare.

Annars väntar ett bottenlöst elände från det farligaste hotet någonsin: Klimatkrisen.

 

 

 

 

hus_methane_car_102065119_m_00007_soekt-

 

 

 

 

 

För att klara denna spännande utmaning så måste vi veta sanningen om klimatet. Lösningen

skräddarsys därefter.   Ett rätt värde på klimatkänsligheten kan leda rakt fram till sanna, fungerande lösningar.

 

Det atmosfäriska metanet har 120 ggr högre växthuseffekt än CO2. En bi-effekt är, att om man bara

tillsätter 1% atmosfäriskt metan till diesel, så blir det fossila bränslet klimatneutralt. På det viset

kan världen bli klimatneutral årtionden tidigare än vad NetZero -politiken kan erbjuda och dieselpriset

kan sänkas eftersom bränslet blir klimatneutralt.

 

SVT rapporterar 2022-01-18 om en bonde i Ockelbo som lägger ut 10,000 kr varje gång

traktons skall tankas. Matproduktionen i Sverige riskerar att minska, djur kommer att slaktas

och lantbrukare är i valet och kvalet om man skall fortsätta eller inte, säger han.

Eva Cooper, varnar för att de skattehöjningar som egentligen syftar

till klimatförbättringar istället kan få rakt motsatt effekt.Höjningarna kostar oss omkring 40 000 kronor i veckan, berättar Morgan Jacobsson, Glanshammars Åkeri.  Vi har inte råd att köra

 

En av de mest tankeväckande  artiklarna på senare tid är denna:

Johan Rockström SVD 2020-07-18 "Den heliga graal, klimatkänsligheten, skakas i grunden"

 

Han beskriver hur en mycket liten ändring av klimatkänsligheten kan ställa hela klimapolitiken

på huvudet. Han beskriver också att denna ändring är i sikte, baserat på de tyngsta klimatmodellerna, exempelvis:

 

1,Hadley-modellen från MetOffice i Storbritannien,

2.Amerikanska NCARs model CESM2

3.Europeiska samarbetsmodellen EC-Earth3

4..........

 

Själva basen för alla klimatprognoser är klimatkänsligheten.

IPCC har under 40 år hävdat att den är 3, vilket innebär att jordens

temperatur stiger +3C för varje fördubblad CO2 halt.

 

Nobelpristagaren Svante Arrhenius räknade redan för 120 år sedan att jorden styrs av ett

logaritmiskt förhållande mellan halten CO2 och global temperatur (Ref1)

Den blå skylten från IPCC  (som de flesta kan utantill) är en exakt matematisk konsekvens av

klimatkänslighet=3 (Ref2)

 

Detta är grunden för ländernas klimatpolitik. Regeringens proposition 2016/17:146

har utformats från detta, vilket sedan givit klimatlagen 2017:720.

Detta är i sin tur grunden för NetZero-politiken (NollUtsläpp 2045) som inte kan fungera

för klimatkänslighet större än 3

 

 

Det vi alla lärt oss utantill av IPCC är, att relativt ofarliga +2C övertemperaur inträffar

efter år 2100 vid 450 ppm CO2.

 

clip4786

 

Om vi lägger in NASA verkliga mätningar av global tempertur-avvikelse (svart)

så blir vi riktigt oroliga. Det verkar inte osannolikt att jorden når +2C 60 år tidigare

än vad IPCC förutsagt.  Detta i sin tur antyder att klimatkänslighet=3 är grovt fel.

 

För 42 år sedan räknade  Exxon i all hemlighet ut den röda kurvan.

Ref: TheGuardian 2018-09-19: "Shell and Exxon's secret 1980s climate change warnings"

Därefter har andra forskare kommit fram till en liknande röd kurva.

Den röda kurvan kan räknas tillbaka till en klimatkänslighet som är betydligt högre än 3.

 

Med nobelpriset 2021 har vi också gratulerat en forskare som skruvat ner klimatkänsligheten

ända ner till 2.3  Med detta som grund kan fossila bränslen användas mycket längre tid framåt.

 

Iskärnorna avslöjar att jorden under sista 700,000 åren har haft klimatkänslighet=36.

Det är lätt att bara räkna rutor och konstatera att jorden stigit ungefär +36 C för

fördubbling av CO2 halten.   På denna grund kunde vi år 2008 göra en prognos som

stämde exakt fram till 2022.  

 

 

clip4949

 

 

 

Två graders övertemperatur hör hemma kring 285 ppm CO2 och iskärnorna visar att detta har

inträffat fyra gånger under sista 700,000 åren.

Annan forskning visar (prof James Hansen) att dessa två grader var farliga. Oceanerna var 10m högre

och superstormar kunde flytta 1000 ton tunga klippblock.

 

IPCC har under 40 år valt att knyta ihop +2C med 450 ppm se diagram)

Naturen inte kunnat visa upp ett enda exempel på

att detta inträffat under sista  år-miljonerna.

 

Om klimatkänsligheten är 3 så kan NetZero politiken till nöds fungera eftersom

temperaturen praktiskt taget stannar när utsläppen upphör, precis som IPCC

påstår i sista rapporten.

 

Om klimatkänsligheten är större än 3 så blir NetZero-politiken allt mer verkningslös.

Istället måste 200 Gton CO2 och 2 Gton Metan pumpas bort från atmosfären årligen,

Enkel matematik visar att start måste ske senast senast 2025 om parisavtalet skall räddas.

En intressant biverkan är att denna atmosfäriska metan kan innehålla den energi

som kommer att saknas när kol och kärnkraft läggs ner.

 

Det brådskar att noggrannt utreda effekterna av alla tänkbara klimatkänsligheter

i spannet 2 - 36.  Så här långt tycks expertisen inte ha en aning om andra klimatkänsligheter

än 3 och siffran 3  är med stor sannolikhet fel. Detta kan gå till historieböckerna som

det farligaste och dyraste tankefel som  någonsin gjorts.  

 

 

 

Fotnot

(Ref 1)  t = 1.443*cs*ln(ppmCO2/275)  

(Ref2)  ppm=450, cs=3 . t= 1.443*cs*ln(ppm/275) =  2 C