En värld som ställer om

Kommentarer till SOU2021:48

 

clip4927

Se  WEB

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/06/sou-202148/

I en värld som ställer om - Sverige utan fossila drivmedel 2040 - Regeringen.pdf

 

 

PDF 1,2

https://www.regeringen.se/49bb6c/contentassets/3c895fca1e1641ff8591e6ec1d6ad996/sou_2021_48_del_1.pdf

https://www.regeringen.se/49bb4b/contentassets/3c895fca1e1641ff8591e6ec1d6ad996/sou_2021_48_del_2.pdf

 

Utredningen ska   i huvudsak

 

 föreslå ett årtal för när fossila drivmedel ska vara utfasade i

Sverige,

 

 analysera förutsättningarna för att införa ett nationellt förbud

mot försäljning av nya bensin- och dieseldrivna bilar,

 

 analysera hur ett EU-förbud mot försäljning av nya bensin- och

dieseldrivna bilar och en utfasning av fossila drivmedel i EU kan

åstadkommas, och

 

 lämna nödvändiga författningsförslag, dock inte inom skatte-

området där endast åtgärder får analyseras och konsekvensana-

lyser utföras.

 

Utredningen har tagit namnet Utfasningsutredningen M 2019:04.

 

 Sverige bör vara ett föregångsland när utfasningen av fossila

drivmedel genomförs. Eftersom Sverige ställer om i en värld

som också ställer om för att nå globala klimatmål betyder det

att utfasningen av fossila drivmedel i Sverige behöver genom-

föras på ett sätt som även kan genomföras i andra delar av EU

och världen.

 

 Ett eventuellt förbud mot nya bensin- och dieseldrivna per-

sonbilar är ett av flera styrmedel som skulle kunna bidra till en

utfasning av fossila drivmedel.

 

 

2.1  Utfasning - när och hur, inte om

Riksdagen har fattat beslut om nationella klimatmål som bl.a. inne-

bär att Sveriges utsläpp av växthusgaser ska vara netto-noll senast

2045. Därtill har regeringen även uttryckt som mål att Sverige ska

vara ett föregångsland och det första fossilfria välfärdslandet.

 

Att fasa ut användningen av fossila drivmedel i transportsektorn och i

arbetsmaskiner följer som en konsekvens av dessa beslut, något som

regeringen även konstaterar i den klimatpolitiska handlingsplanen.

I handlingsplanen konstaterar regeringen även att utsläppen från in-

rikes transporter och arbetsmaskiner i princip behöver nå noll senast

2045.  

 

Utredningens huvudsakliga uppgift blir därför att analysera hur

besluten kan genomföras tekniskt, ekonomiskt och juridiskt. Upp-

draget är att analysera vad som krävs och när i tid utfasningen behö-

ver införas för att genomföra utfasningen i enlighet med fattade

beslut, inte om utfasningen ska genomföras.

 

 

 

Bengt Ovelius kommentarer:

 

Riksdagen har fattat beslut om  att Sveriges utsläpp av växthusgaser ska

vara netto-noll senast 2045.

 

Detta är alldelses för långsamt och det baseras på IPCC felräkning om att

globala temperaturen stannar när utsläppen stannar.

 

Vi ser här t.v. IPCC felaktiga kurvor. Jordens temperturökningstakt kan inte

vara lägre än det som orsakas av att vi nu har 3000 Gton för mycket CO2.

Därför är kurvorna till höger korrekta. Det innebär att hela begreppet

NollUtsläpp 2045 är verkningslöst och klimat-politiken måste se annorlunda ut.

 

IPCC_AR6_WG1_SPM_page_29_SSP1_to_5_a_and_b-

 

 

Den enda politik som kan fungera är, att världen blir klimatneutral 2025.

Det kan åstadkommas genom att 1% atmosfärisk metan tillsätts allt fossilt bränsle.

 

Efter 2025 måste  200 Gton tas bort från atmosfären årligen.  Realistiskt eller ej,

detta är vad naturlagarna dikterar. Naturlagarna förhandlar inte,

Naturlagarna är starkare än IPCC's felräkningar.

 

När andelen atmosfärsik metan ökar i alla fossila bränslen så sjunker växthuseffekten

med rasande fart.

 

Med denna plan har vi kommit längre redan år 2025 än vad NetZero kan komma 2050.

Därefter är atmosfären i sin helhet reparerad 20 år senare och insvängning till

normal global temperatur inträffar sannolikt kring år 2080

 

 analysera förutsättningarna för att införa ett nationellt förbud

mot försäljning av nya bensin- och dieseldrivna bilar,

 

 

Framtidens trafik kommer att baseras på förbränningsmotorn. Agressiv

vidareutveckling kan enl expertisen driva ner utsläppen till 30 g CO2/km

Om dessa efter hand drivs med atmosfärisk metan så blir utsläppen

- 3000 g/km (obs minus) vilket gör att en enda sådan bil plus

100 likadana fossilt drivna bilar ger klimatneutral drift.

 

Elbilarna kommer att ha svårt att komma under 90 g/km om allt räknas in.

Här jämför vi alltså 90 g/km med  -minus 3000 g/km vilket kommer

att göra att superentreprenören Vonok Khosla kan få rätt:

Elbilarna kommer inte att lämna några spår i framtidens historieböcker.

Vi behöver teknik som är oändligt mycket bättre än elbilarna

och det finns inom räckhåll.

 

 

 

Problem och skiss på en helt annorlunda klimatpolitik  beskrivs i den nya boken "En handlingsplan för Sverige"