Extrapolering

2020-04-29 11:38:22

 

Hej Erik

Jag har läst vår lokaltidning Borås Tiding under morgonen och hittat följande viktiga punkter som berör EU's klimatlag.

Detta är spännande och vår innovation (med huvudkontor i Borås ) kan ju tillsammans med andra omvälvande innovationer spela en avgörande roll mitt i dessa globala frågor, förutsatt att vi ser sanningen om klimatet. Då ser vi också behovet av innovationer.

En felaktig klimatbeskrivning hindrar den globala utvecklingen och spärrar lösningarna.

EU satsar en trillion EUR på klimatinnovationer, men ingen vet vad man skall göra eftersom den korrekta klimatbeskrivningen ännu fattas.

Det behövs samarbete och massiv hjälp från SMHI och Rossby Centre för att vrida utvecklingen rätt.

Hoppas ni vill ställa upp på detta. Det brådskar.

MVH Bengt Ovelius

 


2020-05-05 09:58:11

Hej igen Bengt,

Som jag skrivit till dig tidigare så fungerar det inte nödvändigtvis med de enkla statistiska sambanden mellan CO2 och temperatur som du vill göra gällande i din matematiska modell. Matematiska modeller kan fungera på klimatsystemet men de måste på ta hänsyn till de viktigaste processerna som verkar i systemet. T ex så har koldioxiden inte varit drivande i variationerna mellan istid/mellanistid under den senaste miljonen år (vilket representeras av Vostok-kurvan) utan är där en förstärkningsfaktor bland flera andra (där ändringar framför allt i snö och is var än viktigare än idag och hade en större påverkan på systemet). Därför fungerar det inte med en funktion som entydigt försöker koppla global medeltemperatur mot koldioxidkoncentrationer.

Som jag ser det så skulle du behöva jobba med att utveckla den matematiska modellen genom att ta hänsyn till de relevanta processerna – i första hand handlar det om att lägga till betydelsen av ändringar i albedo (dvs. jordens reflektionsförmåga). På så sätt skulle du kunna få med också återkopplingen pga ändringar i is-/snö-utbredning.. Själva drivkraften till istidscyklerna är ju astronomiska faktorer (långsamma ändringar i jordens bana, de s.k. Milankovitch-cyklerna). CO2-halterna är också viktiga men som sagt inte alltid drivande. På längre tidsskalor (flera miljoner år) har CO2-halterna sjunkit och det antas vara förklaringen till varför istiderna började initieras för någon miljon år sedan (innan dess gav samma variationer jordbanan inte några istider då eftersom CO2-halterna var högre), se t ex https://advances.sciencemag.org/content/5/4/eaav7337.

Hälsningar,

Erik


 

Hej Erik

Jag uppskattar verkligen ditt svar ! Stort tack. Mina synpunkter på detta är:

Vi vet ju alla att jorden är otroligt komplicerad. Ändå är det relevant att studera alla resultat från Vostok, även CO2- dT. Bruset är väldigt stort och det visar troligen inverkan av alla andra processer. ( En viss CO2 kan ha haft olika CH4, olika albedo, Milankovitch-cykler osv.. osv.. ) Hela den enorma komplexiteten yttrar sig i detta brus.

Likväl menar jag att vi kan använda CO2 som signalsubstans , underförstått att där finns metan och ett dussin andra faktorer i bakgrunden som påverkar dT och ger allt bruset.

clip4815

Jag har haft mycket givande diskussioner med Prof Peter Nightingale med anledning av hans tes "Only the instantaneous global warming potential is consistent with honest and responsible greenhouse gas accounting"

Detta öppnar en kraftfull väg (bland många) att lösa klimatkrisen. Om vi får räkna med att metan är 120 x kraftfullare än CO2 och vår tidshorisont krymper drastiskt så blir detta logiskt. Slutsatsen blir att om man kan extrahera bara 12 kg metan ur atmosfären, per person, så kompenserar detta för 1200 kg fossilt bränsle. Därmed behöver inte samhället sluta fungera i kommande panikåtgärder under en övergångsfas. Tekniken att filtrera metan med nanofilter är framkomlig.

För övrigt: Jag använde min klimatformel redan 2008 och kände mig mycket osäker på om teorin skulle stämma med verkligheten.

Under 12 spännande år visade det sig långsamt att den fick perfekt träffsäkerhet fram till 2020. Att extrapolera svarta punkterna (regressionsanalys) och tidsfördröja 850 år utklassade alla prognoser som IPCC gjorde 2008. Sett i backspegeln.

En teori som fungerar i praktiken blir väl starkare ? Eller hur ?

Med denna teori som utgångspunkt kan jag säga att Rossby prognos CMIP6 ssp-8.5 är rätt och den är perfekt, medan ssp1-1.9 är fel.

Jorden kan inte ha konstanta eller sjunkande temperaturer förrän CO2 ligger under 280 ppm. Här gäller fortfarande brusets osäkerhet. Om vi kan tvinga ner metan radikalt genom lönsam utvinning ur atmosfären så kan CO2 ligga över 280 ppm.

Om Rossby centre kunde få ssp1-1.9 rätt (utifrån min teori ) så skulle det bli uppenbart att nuvarande klimatpolitik kör in i väggen. Även om världen blir klimatneutral idag så fortsätter ju temperaturerna uppåt med rasande fart. Det beror på en 200 år lång kol & oljefest, där sista 10 årens inverkan är ganska liten.

Utifrån min teori: Jag är säker på att ni kommer att hitta fel i simuleringsparametrarna till ssp1-1.9. Är dessa parametrar publicerade någon stans ?

Se detta lite pragmatiskt: Vad vill vi uppnå ?

Jo en fungerande klimatpolitik. Det ligger faktiskt inom räckhåll att nå 280 ppm tillräckligt snabbt. Men det behövs hjälp från alla håll.

Innovationer måste komma in i bilden i stor skala,

När Rossby hittar felet i ssp1-1.9. så kan vi starta en ny tidsålder. MVH Bengt

 


 

2020-05-05 18:33:07

Hej igen Bengt,

Sambandet mellan koldioxidkoncentration och temperatur under istidscyklerna har varit känt under lång tid och det finns också bra förklaringar till varför det ser ut som det gör. Koldioxidkoncentrationens variation under istidscyklerna handlar till största delen om hur kolets kretslopp (och därmed CO2-halten i atmosfären) svarat på klimatförändringen och inte på hur förändringar i CO2-halt drivit klimatförändringen (förstärkningseffekten av mer CO2 i atmosfären svarar bara för en liten del av den totala drivningen vilket också involverar andra viktigare drivkrafter som albedoförändringar som jag nämnde i mitt förra mail). Därför går det alltså inte att använda sambandet för att fundera över vad som kan hända framöver pga de stora nutida CO2-utsläppen, se t ex http://www.realclimate.org/index.php/archives/2016/09/why-correlations-of-co2-and-temperature-over-ice-age-cycles-dont-define-climate-sensitivity/

Mot bakgrund av detta känner jag att jag tyvärr inte har möjlighet att i detalj kommentera din modell just nu mer än vad jag redan gjort. Jag noterar igen att den inte tar hänsyn till orsakssambanden och att det därför, I mina ögon, betyder att resonemanget blir skevt och att slutsatserna dras på felaktiga grunder.

Jag vet inte hur mycket du hunnit läsa på i artikeln jag skickade till dig men den beskriver variationer både över glacialcykler och även längre tidsskalor där man kan se hur koldioxidhalterna under flera miljoner år långsiktigt fallit vilket fört med sig en långsiktig avkylning av klimatet. När det blivit tillräckligt lite CO2 i atmosfären har stora landisar kunnat byggas upp för att sen smälta av när strålningsförhållandena varit de rätta under de ca 100000-åriga istidscyklerna. Modellen de använder är processbaserad och har visats kunna ge en relativt bra beskrivning av de här långsiktiga förändringarna. Den kan också användas för att säga något om framtiden givet olika antaganden om framtida klimatpåverkan. T ex visar de i en annan studie att vi har hamnat i en situation med så pass höga koldioxidkoncentrationer att det över huvud taget är tveksamt om det blir någon nedisning nästa gång förutsättningarna blir gynnsamma om sisådär 30000 år. Det finns massor av vetenskaplig litteratur inom området inberäknat det här exemplet. Om du är intresserad av att läsa på lite mer om hur klimatsystemet fungerar kan en rekommendation också vara att titta på Naturvårdsverkets ”En varmare värld”, http://www.naturvardsverket.se/envarmarevarld där det finns kapitel som handlar både om hur klimatet har varierat och om vad som påverkar det och om hur det kan tänkas ändras i framtiden.

Hälsningar,

Erik


2020-05-05 19:46:51

 

Hej igen Erik

Nu är det ju ändå ett faktum att klimatforskarna gärna gör en scatterplot för varje tänkbart samband, även CO2 - dT

Om jorden hade varit uppe några tusen år i 500 ppm och lämnat efter sig is-bubblor att mäta på, hur hade då denna punktsamling sett ut?

Är din gissning att punkterna fortsätter i samma riktning som tidigare (GUL) eller lutar du åt att punkterna gör en tvär sväng (RÖD) och siktar på den punkt som är IPCC's löfte till världen : +2C vid 450 ppm ? Detta är en central fråga som påverkar hela klimatpolitiken. Svensk klimatlag är en direkt följd av att man tror på det röda alternativet.

clip4816

Om vi tror på GUL så uppstår min prognos från 2008 och den motsvarar exakt Rossby prognos CMIP6 ssp-8.5.Vi är säkert helt överens om hur fint NASA följer den blå linjen.

Hur ser du på det faktum att IPCC's löfte ligger 60 år fel på +2C nivån.

clip4817

Vi ser också att A Rossby prognos CMIP6 ssp-8.5 som stämmer exakt med min 2008-prognos den motsäger samtliga IPCC prognoser. Den stämmer också exakt med NASA verklig medeltemperatur. Bra jobbat Rossby !!! Frågan är vad IPCC håller på med !

clip4818

Jag ser mig i första hand som innovatör. Tidigare har jag utvecklat den stackfria termoakustiken som har potential att ge en värmepump med COP=9

Nu jobbar jag med en termodynamisk process som ger dieselverkningsgrad redan vid 800C och 8 bar topptryck. Därmed är alla partikel och NOx problem lösta. Mycket inspiration har kommit från projekt jag genomfört i fordonsindustrin. Vi har tekniken för att reducera tysklands utsläpp av CO2 med 80% . Avgörande är dock att vi behöver stå på en korrekt klimatbeskrivning. Då kan vår termodynamiska process glida över till att gå på atmosfärisk metan och biometan. Detta kan backa växthuseffekten med stor kraft och detta kan vara lösningen på ett kollosalt politiskt problem.

Vilket exakt recept skulle du ge till världen för att exakt följa PARIS ?

Min kalkylator visar att vi måste vara tillbaka till 1700-tal i både CO2 och metan senast år 2045, annars kommer vi över +1.5C .

En varmare värld har jag haft sedan utgivningen. Eftersom jag ser 285 ppm som en kritisk nivå så känns det som ett skämt att spekulera i 2000 ppm. Dessutom är motsvarande temperaturer helt felräknade. Jorden kommer att rusa mot ett venus-liknande tillstånd i dessa exempel. MVH Bengt

clip4819