Facebook

clip4926

 

Världens enda politik: NollUtsläpp2050 kan inte fungera som avsett. IPCC har räknat fel. Klimatpolitiken måste se annorlunda ut !

Alla kan se beviset med en enda blick:

Ända sedan år 1700 har CO2 halten stigit och nu är det

3000 Gton CO2 "för mycket" (stora rutan) Den lilla, lilla rutan visar vad världen släpper ut på ett år.

Den stora rutan driver globala temperaturen med farliga +0.035 C /år enl. NASA. Om alla utsläpp stoppas nu så fortsätter jorden ändå med 0.035 C /år eftersom den stora rutan finns kvar nästan evigt.

Alla möda läggs på att få ner den lilla, betydelselösa rutan till noll.

Om världens politik NetZero2050 lyckas så går temperaturen ändå uppåt lika snabbt som om man gör ingenting. Här har IPCC och SMHI räknat fel. Detta fel är ett existensiellt hot. Måste korrigeras.

Det är den stora rutan som skall angripas. Den måste backas med 200 Gton/år, start senast 2025. Exakt denna hastighet nedåt gör det möjligt att respektera ParisAvtalet. Det finns absolut ingen annan fungerande klimatpolitik. NetZero är en fusklösning och en förolämpning mot våra barn. Enkel matematik bevisar detta.

Glasgow måste vända riktning på några veckor. Det är kanske vår sista chans. Alla måste hjälpa till. Glasgow får inte misslyckas.

www.ppm.today

 

 

English....................

The world's only policy: NetZero2050 can't work as intended. The IPCC has miscalculated. Climate policy must look different !

Everyone can see the proof with a single glance:

Ever since 1700, CO2 levels have been rising and now it is

3000 Gton CO2 "too much" (big box) The small, tiny box shows what the world emits in one year.

The big box drives global temperatures by a dangerous rate of +0.035 C/year according to NASA. If all emissions are stopped now, the Earth will still continue at 0.035 C/year because the big box will remain almost forever.

All the effort in the world is put into bringing the small, insignificant box down to zero.

If the world's NetZero2050 policy succeeds, temperatures will still rise as fast as if nothing is done. This is where the IPCC has miscalculated. This error is an existential threat. Must be corrected.

It is the big box that must be attacked. It must be reversed by 200 Gton/year, starting no later than 2025. Exactly this rate of decline makes it possible to respect the Paris Agreement. There is absolutely no other climate policy that works. NetZero is a cheat solution and an insult to our children. Simple mathematics proves that this is the true case.

Glasgow must reverse direction in a matter of weeks. It may be our last chance. Everyone must help. Glasgow must not fail.

www.ppm.today