Förslag Rapport

 

Förslag  till hur Klimatpolitiska rådets rapport 2024 måste se ut om vi skall klara klimatkrisen.

..... (med kopia till SMHI för att snarast bekräfta beräkningarna)

 

 

 

Förslag....

Klimatpolitiska rådets rapport 2024

Denna rapport utgör Klimatpolitiska rådets årliga utvärdering av regeringens

samlade politik.

 

Den radikala ändringen av synen på klimatkänslighet som Prof James Hansen nyligen presenterat gör att IPCC's bedömning  av klimatkänslighet=3 måste omprövas liksom hundratals vetenskapliga papper som hittills legat till

grund för svensk klimatpolitik som nu visar sig grovt felaktiga och otillräckliga.

 

Klimatpolitiska rådet vill framföra ett stort tack till alla de organisationer,

forskare, experter och praktiker som bidragit med att fingranska vårt underlag.

De slutsatser och rekommendationer som presenteras här är Klimatpolitiska rådets egna.

 

Vi kan ta utgångspunkten till rapporten i en artikel i DN    2024 0215

https://www.dn.se/sverige/har-ar-kommunen-med-hogst-konsumtionsutslapp-kan-man-flyga-gor-man-nog-det/

 

 

Invånarna i Danderyd släpper ut mest i landet: 8.2 ton CO2/person

Svenska genomsnittet ligger på 6.3 ton/person

Att följa parisavtalet innebär 3.7 ton/person

Allt enligt DN.

 

Klimatpolitiska rådet gör en egen kontrollräkning, som samtidigt ger oss en fungerande klimatpolitik:

 

Förindustriell CO2 halt är ca 275 ppm CO2, så som det var år 1700. Övertemperatur = 0 C . Praktiskt taget alla forskare är eniga om detta.

 

Fyra gånger under 500,000 år har CO2 halten varit 285 ppm CO2 och

varje gång har jorden haft farlig +2C övertemperatur.  

 

clip4746

 

 

Det finns alltså starka skäl att förmoda att jorden måste ner

under  285 ppm CO2  innan temperaturen vänder nedåt.

Så länge jorden ligger över 285 ppm CO2 så strävar temperturen

långsamt uppåt mot >=  +2 C

 

Reaktionstiden mellan ny CO2 halt och ny temperatur ser ut att ligga  mellan 400-800 år. Det gör, att den halt på 285 ppm som uppnåddes 1895, ännu inte har fått fullt genomslag.  Det innebär också att om alla utsläpp stoppas idag så fortsätter temperaturen uppåt i 400-800 år. Därför är "Nollutsläpp 2045" -politiken verkningslös. Denna politik bygger som bekant på att jordens temperatur stoppar nästan omedelbart efter ett stopp av utsläpp.

 

Det innebär också att, om alla utsläpp hade stoppats år 1895

så når jorden farliga +2C 400-800 år senare. Det var alltså 1895

som CO2 budgeten  tog slut.

 

Slutsatsen kan vara att jorden är superkänslig för CO2.  All framtida

klimatpolitik innebär att navigera mellan 275 och 285 ppm CO2.

 

Jorden har just nu 3700 Gton för mycket CO2 i oceaner och luft och

denna mängd står för en ökning från 275 ppm till nuvarande 420 ppm CO2.

 

Det är utsläpp sedan år 1700 som orsakar detta.

Oceaner och luft samverkar. Därför kan CO2 lika gärna utvinnas

ur oceanerna. Då kommer atmosfärens halt också att minska.

 

Hur länge kan jorden klara ständigt ökande temperaturer ?

Om vi gissar på 20 år  så måste  185 Gton bort varje år.  

Dessutom ger den ökande temperaturen andra växthusgaser.

 

Alltså är det motiverat att sikta på 200 Gton CO2 som måste bort varje år.

 

Då når vi den säkerhetsmarginal som måste utmärka all ansvarskännande

politik.  Alla torde vara eniga om att vi då kan lösa hela klimatkrisen  

inom 20 år, även om jorden behöver ytterligare några hundra år

för att stabilisera sig från den korta värmechocken.

 

Att agera långsammare torde leda till katastrofal överhettning

i en mycket nära framtid ( mindre än 20 år).

 

Det är relativt lätt att beräkna jordens temperatursvar för olika CO2-utveckling.

 

Om världens befolkning är 8 miljarder människor så måste varje

person svara för  att

200*1 000 000 000 / 8 000 000 000 = 25 ton

sugs bort per år + plus allt det som varje person släpper ut.

 

En person i Danderyd måste alltså ansvara för att suga bort

25 + 8 = 33 ton CO2/år.  

 

Med dagens teknik kostar 1 ton ca US$ 1000. Alltså kostar det en

person i Danderyd US$ 33ooo/år eller 350ooo SEK /år

för att göra sin del av globala plikten.

 

Om de rika länderna har släppt ut 10 ggr så mycket och dessutom har

10 ggr så stora resurser, så blir det en faktura på US$ 330ooo /år = 3.5 Milj SEK/år  för varje person i Sverige.  Denna faktura återkommer en gång om året i 20 år. Totalkostnad per person ca 70 Milj kr.

 

Att siffrorna som kommer från IPCC och staten är så felaktiga

beror på att tusentals vetenskapliga papper kring värdet för

klimatkänslighet är fel.

 

Med ovanstående enkla beräkning kan var och en skapa sig en alldeles egen uppfattning.

Vi behöver brådskande få bort 3700 Gton på 20 år.

NetZero-poltiken lägger istället till 40 Gton/år i en avtrappande skala.

 

Hela klimatpolitiken måste handla om att backa med ny teknik

som är en miljon gånger effektivare än det bästa som finns idag.

 

Det finns ingen annan utväg. Enkla beräkningar på jordens

temperatursvar vid olika CO2 utveckling bekräftar detta.

 

Klimatexpertisen vid SMHI   bekräftar (inom kort)  att ovanstående  siffror är korrekta.

 

Tusentals lösningar måste komma upp på bordet i rasande fart

kring hur tekniken ser ut.

 

Det ligger i varje medborgares intresse att minska den totala

fakturan från 70 Milj kronor, till någonting som är möjligt att betala.

 

Med framtidens teknik kan denna faktura minskas med väldigt många tiopotenser.

 

Eftersom grundlagen säger att "All makt utgår från folket" så är det helt avgörande  vad Medelsvensson gör.

Rapporten från Prof James Hansen antyder att stor del av expertisen

kanske inte ens är med i matchen.

 

Det är bara en öppen. ärlig diskussion som kan leda oss fram till sanningen.

Diskussionen om den enda fungerande klimatpolitiken måste komma igång omgående.

 

Klimatpolitiska rådet tar på sig ett avgörande ansvar för att  uppfylla exakt det som lagen föreskriver.

..........

 

3 § Klimatpolitiska rådet ska bidra till en ökad diskussion i samhället om klimatpolitiken.

 

Viktigast av allt eftersom 98% av lösningarna ser ut att ligga hos vanligt folk.

 

Därför måste årliga presentationen åtföljas av en flera timmar lång

debatt utan cencur

 

1 § Klimatpolitiska rådet ska utvärdera hur regeringens samlade politik är förenlig med de klimatmål som riksdagen och regeringen har beslutat.   (Bl.a att hålla uppvärmningen under +1.5C)

 

2 § Inom ramen för den uppgift som anges i 1 § ska Klimatpolitiska rådet särskilt 1. utvärdera om inriktningen inom olika relevanta politikområden bidrar till eller motverkar möjligheten att nå klimatmålen,

 

(NollUtsläpp 2045 är en politik som kommer att missa samtliga klimatmål eftersom underliggande beräkningar är felaktiga)

 

3. identifiera politikområden där ytterligare åtgärder behövs,

(99% av klimatlösningen ligger i att backa CO2. Där måste 99% av mödan läggas)

 

5. utvärdera de underlag och modeller som regeringen bygger sin politik på.

(Se Prof James Hansen's sista vetenskapliga papper som gör att tidigare underlag verkar bli ogiltiga)

 

Årlig redogörelse 4 § Klimatpolitiska rådet ska senast den 22 februari varje år lämna en redogörelse till regeringen om hur arbetet har bedrivits under året, hur myndighetens kansli är organiserat och hur myndighetens ekonomiska medel har använts.  

 

...

 

 

2024 02 18;   Förslag-skrivare

Bengt Ovelius  Mob 070 7225005

 

PS   Både Klimatpolitiska rådet och SMHI har långt tidigare tagit del av ovanstående tankegångar.

 

Därför är det troligt att rapporten som kommer om några dagar kan ha stora likheter med ovanstående förslag.

 

Fokus måste nu ligga på hur krisen skall lösas och tusentals förslag måste upp på bordet,

 

Detta kan vara ett enda av dessa tusentals förslag

https://ppm.today/index.html?climate-solution-sw.htm

Pressen har ett avgörande ansvar att börja driva denna viktiga diskussion framåt.