Introduktion

 

Klimatets matematik

ger innovationerna som löser klimatkrisen.

surf_002_trace

 

 

Dr Peter Carter var expertgranskare för IPCC's slutrapporter.

Han varnar för att IPCC manipulerat klimatdata, vilket gör att nästan alla

prognoser och beräkningar är fel.

Detta, mitt papper går på djupet: Har Dr Carter rätt ?

Vilka omvälvande konsekvenser får det i så fall för klimatpolitiken?

Folket, företagarna och politikerna har rätt att få veta det sanna svaret.

 

Om Dr Peter Carter har rätt, så blir svenska folket förda bakom ljuset av IPCC,  SMHI

och Klimatpolitiska Rådet i en omfattning som saknar motstycke.

Dr Peter Carter kallar detta det värsta brottet någonsin mot mänskligheten.

 

När jag som vanlig svensk medborgare allt sedan 15 år tillbaka ställer dessa frågor till expertisen så

känner sig många professorer trampade på tårna. Därför frågade jag den världs-kände

diplomaten Jan Eliasson och bad om ett råd - hur skall jag driva dessa frågor på ett diplomatiskt sätt.

Hans svar blev: Gå rakt på!    Jag är djupt tacksam för detta svar och allt är i fortsättningen

skrivet i denna anda.

 

 

Vinod Khosla säger:

Stora bolag och stora institutioner kan aldrig göra radikala innovationer

därför att man alltid kommer upp med argumentationen att det är olösbart.

När jag träffar en expert så säger jag: Du är expert på en tidigare version av världen,

men vi tänker uppfinna den framtid vi vill ha.

 

 

vinod_khosla

 

Superentreprenören Vinod Khosla i Californien säger vidare... Citat:

 

Alla omstörtande innovationer händer i systemets utkanter.

Jag har svårt att komma på en enda sak som kommit ut

från ett stort företag under de senaste 20, 30 åren

som förändrade världen väsentligt. Alla intressanta saker och omstörtande innovationer

händer i systemets utkanter. De sker inte i den fasta kärnan.

 

De som står för 95% av landets patent delar på 7 promille av statens stöd.

Tidningen Företagande.se  2019-0910 klargör följande:

Endast 5% av all världens patent kommer från universitet/ högskolor.

Sveriges universitet och högskolor uppbär 99,3% av statligt FoU-stöd,

medan innovatörer/uppfinnare utanför akademin har motsvarande 0,7% att dela på.

Varför inte stödja den part som levererar istället?

Problemet är att den akademiska sfären inte är den huvudsakliga miljö

där innovation uppstår. Det vill säga, forskare är inte samma sak som

uppfinnare. En forskares incitament/motiv är ju att utforska, definiera

och presentera det existerande, medan uppfinnarens incitament/motiv är

den radikala motsatsen; att skapa det ännu ej existerande.

 

Analogt med detta så kan man förvänta att 95% av klimatförståelsen kan komma

från systemets utkanter, dvs från vanligt folk.

Detta, mitt vetenskapliga papper kommer från systemets utkanter.

Därför är det så klokt av lagstiftarna att Klimatpolitiska Rådet skall driva en omfattande

diskussion i samhället. Det kan eventuellt vara så, att 95% av den klimatförståelse

som blir vår räddning, kommer från systemets utkanter.

 

Det är inte heller klimat-expertisens jobb att förklara det omöjligt att suga bort 200 Gton CO2/år.

Klimat-professorer är inga innovatörer och har därför inte auktoritet att underkänna innovatörerna roll.

Deras jobb är att tala om att exempelvis 200 Gton/år måste bort, start senast år 2025, för att jorden skall

hålla sig under +1.5C  och det är deras jobb att presentera dessa beräkningar, så att alla kan förstå.

Det är också deras jobb att förklara att NetZero (NollUtsläpp 2045 ) är en verkningslös

politik om klimatkänsligheten är över 3.  Världen väntar på dessa klara besked.

 

Klimatexpertisens ständiga arbete och diskussion måste vara att fastställa ett korrekt värde på

klimatkänsligheten eftersom detta värde är skillnaden mellan liv och död för samhället. (Dr Carter)

Hela klimatpolitiken utformas av detta värde.

 

Dessa insatser förväntas komma från de högst ansvariga: IPCC, SMHI och Klimatpolitiska Rådet,

samt akademiska klimatexpertisen.

Ingen av dessa instanser har såvitt känt diskuterat konsekvensen av om Dr Carter skulle ha rätt.

Eftersom hudratals vetenskapliga papper riskerar att hamna i papperskorgen så finns begränsat

intresse av att röra vid detta.

 

Eftersom detta är den viktigaste frågan i hela klimatpolitiken så är det viktigt att begära

en Peer Review  från varje klimatexpert. Detta bör vara klart inom veckor eftersom tiden rinner ut.

 

Med exakt kunskap om hur klimathotet verkligen ser ut

så kan man framgångsrikt surfa på den enorma våg av förändring som kommer.

 

Med framgång menas så kraftfull ekonomi, att hela läders BNP kan fördubblas.

De företag och politiker som först förstår potentialen, blir de största vinnarna.

 

På köpet är klimatkrisens fullständiga lösning i sikte. Helt ny teknik,

som världen aldrig sett, kan radikalt att förändra livet för varje medborgare.

 

Det nya, politiska klimatmålet måste bli att våra ungdomar skall kunna fira sin

50 årsdag i en total-reparerad atmosfär som år 1700, med 275 ppm CO2.

Detta är genomförbart.  Att sikta lägre blir mänsklighetens största misstag.

 

Om jordens temperatur inte tvär-stannar så är nuvarande klimatpolitik

"NollUtsläpp 2045"  en verkningslös fusklösning.  

 

Detta papper ger en bevisföring utan luckor som visar att Dr Peter Carter har rätt.

Uppgiften för Peer Review är att bekräfta detta eller dementera och i så fall snabbt

skapa en liknande, egen bevisföring utan luckor, som alla kan förstå.