Johan Kuylenstierna

10:29 AM · Dec 21, 2021·Twitter

Commission awards 27 grants under the Innovation Fund


It is easy to show that 200 Gt CO2 must be removed from the atm. per year starting 2025. Otherwise Paris Agreem. will collapse 2027.

These 27 grants for 100 M EUR are 0.01 % of what must be invested annually in EU. When will we hear the

truth from the experts?

 


Det är relativt lätt att visa matematiskt, att 200 Gton CO2 måste bort från atmosfären per år

med start senast år 2025. Annars spricker parisavtalet 2027.

Svenska regeringen räknar med driftskostnad på 100 $ / ton, därtill kommer kanske lika mycket för att få fram dessa innovationer.

 

Bara för innovationerna för gasseparering i  EU  måste som absolut minimum årligen satsas  

100*500 000 000 *200 *10^9/ 8 000 000 000 =1 250 000 000 000 EUR

 

Dessa 27 grants för 100 M EUR är 0.1 promille av det som måste satsas årligen.

Johan, du som är klimatprofessor bör  överblicka situationen och vara aktivt drivande här,

eller visa var felet ligger i ovanstående beräkning.

 

 

 


 

It is relatively easy to show mathematically that 200 Gton of CO2 must be removed from the atmosphere per year

starting no later than 2025. Otherwise the Paris Agreement will collapse in 2027.

The Swedish government expects an operating cost of $100/ton,

plus perhaps just as much to get these innovations off the ground.

 

Then, for gas separation innovations in the EU alone, an absolute minimum annual investment of

100*500 000 000 *200 *10^9/ 8 000 000 000 =1 250 000 000 000 EUR

 

These 27 grants for 100 M EUR are 0.01 %  of what must be invested annually.

Johan, you as a climate professor should overview  the situation and be an active driver here,

or show where the error lies in the above calculation.