Klimatkänsligheten

Har IPCC  gjort  det största och farligaste räknefelet

i mänsklighetens historia ?

 

Rätt eller fel?  Det första avgörande steget är att en bred diskussionen tillåts.

All makt utgår från folket, står det i grundlagen.  Då duger det inte att blint lita på IPCC.

Detsamma gäller för Regeringen. Jag har sänt in varningar till klimatminister

och statsminister ett 50 tal gånger sedan år 2008. Svaret blir: Vi litar på IPCC.

Motsvarande skarpa kritik från Coronakommisionen: Regeringen borde

lyssnat mindre på Folkhälsomyndigheten. Då hade liv räddats. Detta är ledarskap.

Det är inte IPCC som skall göra regeringens jobb och styra Sverige.

Det är regeringens uppgift att låta granska både IPCC och klimatexpertisen.

 

Alla måste ochså få chans att förstå den innersta grunden för klimatpolitiken.

Då kommer sanningen fram och fungerande lösningar blir möjliga.

 

Siffran för klimatkänslighet är nog den viktigaste siffran i hela klimatvetenskapen.

IPCC har under 40 år hävdat klimatkänslighet=3. Detta ger den matematiska grunden för

prognoser, CO2 budget, tidsfördröjning (CO2-temp)  och NetZero politiken. Om 3 är fel siffra så blir hela klimatpolitiken fel i alla sina olika aspekter. Därför MÅSTE detta diskuteras på bred front och alla medborgare

måste hålla sig informerade. Hur skall vi  annars kunna rösta fram en klimatpolitik

som säkrar våra barns överlevnad.?

 

Pressen har ett avgörande ansvar att fylla sina tidningar  med

denna diskussion och att kräva svar i den absolut viktigaste frågan någonsin.

 

 

 

Argumentation:

För 120 år sedan hävdade Prof. Svante Arrhenius att klimatkänsligheten kunde vara 6.

Det innebär att jorden stiger 6C i temperatur när CO2 halten fördubblas

exempelvis från 275 ppm år 1700  till 550 ppm, i en nära framtid.

Då har jorden just nu, år 2022 blivit programmerad för 1.44*6*ln(415/275)=3.6 C övertemperatur.

Om alla utsläpp stoppas idag så når vi  3.6C om  (3.6-1)/0.035 =70 år  

med nuvarande takt 0.035C/år. Ingen kan stoppa detta med nollutsläpp, solkraft, vindkraft eller

NetZero-politik. Det går obevekligt vidare mot +3.6C.

 

Världens kanske främste klimatforskare Prof. James Hansen kom för 10 år sedan

också fram till  klimatkänslighet 6.

 

En tredjedel av de 40-talet klimatmodeller som skulle ligga till grund för

IPCC-rapporten AR6_WGI år 2021  lutar åt samma slutsats.

Några av  de tyngsta bland klimatmodellerna  är

Hadley-modellen från MetOffice i Storbritannien  (cs=5.4 grader),

amerikanska NCARs model CESM2 (cs=5.2).

 

Den allvarligaste konsekvensen är att NetZero bara kan lösa 1% av klimatkrisen

om klimatkänsligheten är större än 3.

 

Resterande 99% kan bara lösas på ett enda sätt:
Suga bort 200 Gton CO2 och 2 Gton metan / år, start senast 2025.

Atmosfären måste vara återställd till 1700-tal inom 30 år.

Endast denna takt kan rädda parisavtalet.

Hur många politiker har lovat respektera Parisavtalet ?     Då är det

exakt detta som gäller.

 

Vi behöver ledarskap som världen aldrig tidigare  sett

för att innovationer, som världen aldrig sett, skall vara i full drift senast år 2025.

Det har aldrig i mänsklighetens historia krävts detta mått av kunskap,

kreativitet och effektivitet  tidigare - om vi skall lyckas.

 

De flesta kommer att ställa hela sin världsbild på huvudet efter att ha läst

följande punkter som måste förverkligas i rasande takt.  

 

 

Grupp-tänk

 

after_trace_c  

President JF Kennedy kom fram till att demokratin inte fungerar fullt

ut förrän grupptänket försvinner.

Vetenskapliga fundamentet för GruppTänk består av dessa två, intressanta böcker

1. Groupthink in Science

2.Irving Janis Psykolog,  GroupThink, Victims of GroupThink

professor Yale University, Rådgivare till President Kennedy

Citat Irving Janis: Grupptänkande refererar till att mental effektivitet ebbar ut,

och att moraliska bedömningsförmågan försvinner som ett resultat av grupptryck.

Grupptänk förstör både vetenskap och politik. Misstanken är att vi inte kan

lösa klimatkrisen förrän människor vågar börja tänka självständigt.

Idag har vi tydliga lämmel-tåg nästan överallt.  Här bekämpas alla nya tankar.

Lämmeltågen är egentligen små lokala diktaturer mitt i det demokratiska samhället.

Detta blir vår undergång om det inte uppmärksammas och åtgärdas.

Demokratin är under angrepp överallt i världen. Sverige kan gå samma väg som JF Kennedy

och stärka demokratin radikalt.  

 

 

Bill Gates

har den enda fungerande strategin:

Skapa en politisk kultur som enbart premierar innovationer som är riktigt svåra, eller väldigt osäkra.

Detta utmärker omstörtande innovationer.  Exakt detta behövs och nu är det är panik.

Det räcker att 1% av innovationerna lyckas, så är vi hemma. Världen har råd att misslyckas

med 99% av innovationerna. Idag stödjs bara 100% säkra innovationer och bland dessa finns inte

lösningen. Om vi bara hanterar 100% säkra innovationer så är civilisationens undergång säker till 100%

Om vi bara hanterar 1% säkra, omstörtande innovationer så är räddningen till  nästan 100% möjlig.

 

 

Vinod Khosla

säger:

clip4924

 

Jag hade svårt att komma på en enda sak som kommit ut

från ett stort företag under de senaste 20, 30 åren

som förändrade världen  väsentligt. Alla intressanta saker och omstörtande innovationer

händer i systemets utkanter. De sker inte i den fasta kärnan.

 

Den akademiska världen kan inte hantera omstörtande innovationer. En omstörtande

innovation är av naturen sådan att den ännu inte är känd eller uppfunnen. Den ligger alltså

långt över huvudet på de flesta professorer. Hade professorerna känt till tekniken så hade

den redan varit uppfunnen. Det har visat sig i praktiken

att ca 10% av akademiker och professorer har  kapacitet att stödja en omstörtande innovation på ett fantastiskt sätt

medan 90% istället kommer att motarbeta dessa med full kraft. Det är säkrast att säga nej.

Därför går de flesta omstörtande innovationer förlorade  .

Detta är ett internationellt problem och det är därför Vinod Khosla säger:

Vi kan uppfinna den framtid vi vill ha, bara inte experterna stoppar oss. Det är

otroligt vad innovatörer kan åstadkomma.

Från min egen verksamhet som innovatör kan jag bekräfta att den akademiska världen fungerat

så här.  

 

 

Företagande.se

2019-0910  klargör följande:

 

Nobels fysikpris skall, enligt testamentet, delas ut till den som gjort

"den viktigaste upptäckten eller uppfinningen". Vetenskapsakademin

belönar dock bara  'upptäckter' dvs forskning medan inga pris delas ut till

innovationer - i direkt strid med Nobel's testamenterade vilja.

 

Regeringens innovationsråd har inga representanter för innovatörer.

 

Regeringens fem utsedda samordningsgrupper för Sveriges strategiska

innovationsområden har inga representanter för innovatörer.

 

Endast 5% av all världens patent kommer från universitet/ högskolor.

Sveriges universitet och högskolor uppbär 99,3% av statligt FoU-stöd,

medan innovatörer/uppfinnare utanför akademin har motsvarande 0,7% att

dela på.

 

De som står för 95% av landets patent delar på 7 promille av statens stöd.

Varför inte stödja den part som levererar istället?

 

De som skulle kunna stå för 95% av de omstörtande innovationer  vi behöver

för att överleva klimatkrisen får   långt under 1 promille av statens stöd- troligen ingenting,

eftersom Bill Gate's syn på omstörtande innovationer  ännu inte slagit igenom.

 

Alla resurser både från stat och industri går till nollutsläpps-teknik, sol, vind,

elbilar osv.....  Allt detta är i sig bra, men alla dessa resurser kan bara lösa ca 1%

av klimatkrisen. Övriga 99% kan bara lösas med omstörtande innovationer

som idag är bannlysta på alla plan. De flesta pengar går dit, där de gör minst nytta.

 

Problemet är att den akademiska sfären inte är den huvudsakliga miljö

där innovation uppstår. Det vill säga, forskare är inte samma sak som

uppfinnare. En forskares incitament/motiv är ju att utforska, definiera

och presentera det existerande, medan uppfinnarens incitament/motiv är

den radikala motsatsen; att skapa det ännu ej existerande.

 

Därför är det inte klimat-professorernas jobb att utveckla de innovationer som

löser krisen. Deras jobb är att ge en sann bild av klimatsituationen

och att ge oss ett korrekt fundament: Klimatkänsligheten.

Deras jobb är också att förklara att NetZero (NollUtsläpp 2045 ) är en verkningslös

politik om klimatkänsligheten är över 3.

 


 

Innovationer som når ända fram.

 

Jag är ingenjör och har jobbat med avancerade innovationer inom området

termodynamik under årtionden.

Det har då vuxit fram en vision och en totalbild av hur krisen måste  lösas.

Det kanske bara är 1% chans att just min vision är den rätta.

 

Men då måste vi följa rådet från Vinod Khosla: Lyft fram 100 andra liknande innovatörer

med deras visioner.  Denna diskussion saknas helt idag.

 

Detta är min plan för att lösa klimatkrisen och energikrisen, omgående ta bort ungdomars

klimatångest  och för att ge en riktigt bekväm övergång till en värld i balans :

 

Förlustfri utvinning  av  CO2 och Metan ur luft

 

Detta är nödvändigt eftersom det löser 99% av klimatkrisen och därtill hela energikrisen.

Dessutom finns ingen annan väg. Ingen skall komma och fråga OM detta är möjligt. Detta måste vara

i full drift senast 2025.  Det finns flera vägar att förverkliga denna omstörtande innovation.

Naturen förhandlar inte - det är frågan om att vinna eller försvinna.

 

hus_methane_car_102065119_m_00007_soekt-

 

Till visionen hör att 100 milj sådana hus löser hela

klimatkrisen och hela energikrisen. Det ger ett boende med superhög livskvalitet -  med

energi och vatten gratis direkt ur luften.  

Om bara 1% atmosfärisk metan tillsätts fossilt bränsle, så blir det klimatneutralt. På denna

väg kan världen bli klimatneutral flera årtionden tidigare än med NetZero, vilket är helt nödvändigt.

Bränslepriserna kan hållas nere och samhället kan hållas igång.

När allt mer atmosfärsik metan kan tillsättas så sjunker växthuseffekten med rasande fart.

 

Projektet diskuterades på General Assembly + workshop SIO Graphene, Chalmers

27 april 2015.  Energimyndigheten var närvarande. Forskare gav tummen upp.

 

Detta förslag skulle, om det lyckades, kunna stå för hela EU's

energibehov.  Kolkraft och kärnkraft skulle inte behövas mer.  Det metan

som dras ur atmosfären  skulle kunna sänka metanhalten från 1.8 ppm till

0.8 ppm. Om sådan rovdrift av metan skulle starta vid nuvarande 420 ppm  så

skulle ekvivalenta växthuseffekten  sjunka från 420 ppm till   420 - ( (1.8-0.8) * 120) =  300 ppm

Vi kommer tillbaka till 1925 i växthuseffekt med full lönsamhet i processen.

 

Projektet är mycket stort och det uppfyller kraven från  Bill Gates att vara riskfyllt.

En omstörtande innovation som i grunden skulle förändra livet till det bättre för alla.

 

En huvudsaklig broms är klimatkänslighet=3 och beskedet från IPCC och SMHI

att jordens temperatur tvärstannar när utsläppen är stoppade.

Gas-separation med nanoteknik behövs i så fall inte förrän långt in i framtiden.

 

Det behöver diskuteras huruvida IPCC har stoppat detta projekt och kanske

hundratals andra genom att inte ge innovatörerna korrekt information

om klimatkänsligheten. Denna misstänkta felräkning av klimatkänsligheten leder värden

rakt in i djupaste elände, utan återvändo.  

 

 

Super CHP för att omvandla metan till elektricitet och värme.

Tyska regeringen ställde upp detta önskemål redan för 15 år sedan men lyckades

inte lösa livslängden.  Tekniken kan halvera  energibehovet över hela kontinenter.

Nu när det är brist på gas så brådskar det ännu mer att förverkliga detta. Lösningarna finns,

samarbete och finansiering fattas.

 

 

Värmepump med COP=10  (Betala 1 del och få 10 delar värme.)

Denna innovation kan halvera kostnaden för uppvärmning och kylningen av hus.

Antalet kraftverk i världen kan uppskattningsvis reduceras med 30% när denna innovation

är igång. Lösning inom räckhåll.

 

 

Här är det visuella beviset för att IPCC räknat fel:

 

Om 100 års CO2-utsläpp hade gjorts på en enda dag, så skulle jordens temperatur inte hänga med alls.

Det skulle bli ett rakt, rött streck och man kunde lätt tänka fel och tro att klimatkänsligheten är noll.

 

Nuvarande utsläpp sista 100 åren (NASA cs=3)  har ur planetens synpunkt gått så snabbt att temperaturen

inge hängt med.   Därför är lutningen ganska liten.

 

Den temperatur vi ser nu är bara en bråkdel av den temperatur som jorden är programmerad att uppnå.

 

Av vinkeln på NASA mätningar kan vi se uppskatta grovt att  jorden behöver ca 600 år för att

bli en stabiliserad temperatur som försvinner in i molnet.

 

Om samma utsläpp skett under 5,000 år så skulle linjen följa det grå fältet uppåt

och denna lutning motsvarar klimatkänslighet=36.

 

cs000

 

Här har IPCC gjort sitt farliga tanke-fel: Pinnens lutning berättar hur fort

utsläppen skett men säger ingenting om den sanna klimatkänsligheten.

 

Därför har IPCC under 40 år räknat med fel klimatkänslighet=3. Den matematiska

konsekvensen blir felaktiga prognoser, felaktig CO2 budget, felaktig tidsfördröjning CO2-Temperatur

och en icke-fungerande NetZero politik.

 

Forskare som kommer om 100,000 år och tittar på iskärnorna

kommer  åter att se ett harmoniskt moln av mätpunkter.  Den pinne som nu

sticker ut kommer att fällas upp under kommande 600 år och bli osynlig.

 

De kommer att se den sanna klimatkänsligheten som under årmiljoner varit 36.

Härifrån kan vi nu år 2022 utforma en fungerande klimatpolitik.

 

 

 

Det är inte alla som kommer att tro på klimatkänslighet=36.

Dock räcker det att klimatkänsligheten visar sig ligga i området 4-36

för att hela klimatpolitiken skall ändras.  Det behövs en omfattande diskussion om detta.  

 

 


Djupare analys till beräkningarna

clip19062