Länkar och filer

WEB

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/06/sou-202148/

I en värld som ställer om - Sverige utan fossila drivmedel 2040 - Regeringen.pdf

 

 

 

PDF 1,2

https://www.regeringen.se/49bb6c/contentassets/3c895fca1e1641ff8591e6ec1d6ad996/sou_2021_48_del_1.pdf

https://www.regeringen.se/49bb4b/contentassets/3c895fca1e1641ff8591e6ec1d6ad996/sou_2021_48_del_2.pdf

 

Hela Utfasningsutredningen, nedansteående pdf i en enda fil

Remissinstanser:

Remissmissiv (pdf 154 kB)

Remissvar:

2030-sekretariatet (pdf 209 kB)

Arbetsmiljöverket (pdf 114 kB)

BIL Sweden (pdf 464 kB)

Chalmers tekniska högskola (pdf 213 kB)

Domstolsverket (pdf 103 kB)

Energigas (pdf 434 kB)

Energimyndigheten (pdf 198 kB)

EON (pdf 122 kB)

Försvarsmakten (pdf 4 MB)

Förvaltningsrätten Falun (pdf 250 kB)

Kammarrätten (pdf 23 kB)

Kommerskollegium (pdf 125 kB)

Konjunkturinstitutet (pdf 153 kB)

Konkurrensverket (pdf 189 kB)

KTH (pdf 98 kB)

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF (pdf 149 kB)

Lantmäteriet (pdf 527 kB)

LO (pdf 55 kB)

M Sverige (pdf 845 kB)

Naturskyddsföreningen (pdf 566 kB)

Naturvårdsverket (pdf 366 kB)

Regelrådet (pdf 77 kB)

Scania-Bilar Sverige.PDF (pdf 169 kB)

Skatteverket (pdf 357 kB)

Skogsindustrierna (pdf 202 kB)

Småföretagarnas Riksförbund (pdf 195 kB)

Statens väg och transportforskningsinstitut. VTI (pdf 128 kB)

Stockholm stad (pdf 161 kB)

Svebio (pdf 112 kB)

Swedavia (pdf 1 MB)

Svensk bensinhandel (pdf 2 MB)

Svensk Kollektivtrafik (pdf 186 kB)

Svensk sjöfart (pdf 303 kB)

Svenska Taxiförbundet.PDF (pdf 330 kB)

Svenskt Näringsliv (pdf 82 kB)

Sveriges bergmaterialindustri, SBMI (pdf 135 kB)

Sveriges Kommuner och Regioner (pdf 6 MB)

Sveriges Åkeriföretag (pdf 229 kB)

Tillväxtverket (pdf 643 kB)

Trafikanalys (pdf 91 kB)

Trafikverket (pdf 690 kB)

Transportföretagen (pdf 252 kB)

Transportstyrelsen (pdf 203 kB)

Vattenfall (pdf 159 kB)

Volvo cars (pdf 74 kB)

Västragötalandsregionen (pdf 190 kB)

Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 6 september 2021.