Lennart Bengtsson

On 2020-08-23 11:10, Bengt Ovelius wrote:

Bäste Lennart

Jag konstaterar att Johan Rockström riktar kritik mot Dig i SVD.

.....................

Eftersom jag eftersträvar högsta möjliga korrekthet så är alla synpunkter välkomna.

..............

Bästa hälsningar

Bengt Ovelius

www.ppm.today


On 23/08/2020 13:04, Lennart Bengtsson wrote:

Detta är fullständigt galet. IPCC har i sin senaste översyn från 2013 gjort en antal simuleringar som indikerar jordens klimatkänslighet ( Det finns ännu inga nya simuleringar tillgängliga. Dessa kommer sannolikt som planerat under nästa år). Jag har i min bok presenterat beräkningarna från 2013 som jag finner fullt rimliga.

Det är möjligt att diverse lekmän inom klimatforskningn som Rockström och Greta Thunberg har missförstått IPCC:s beräkningar och kanske inte har insett att klimatpåverkan från koldioxid inte är proportionell mot koncentrationen utan mot logaritmen av koncentrationen. Svårigheten att bestämma klimatkänsligheten beror på diverse positiva och negativa återkopplingar i klimatsystemet som fortfarande är ofullständigt kända. Empiriska data hittills indikerar ern global uppvärmning på cirka 1°C under en period då den direkta strålningseffekten av antropogena växthusgaser uppgått till cirka 3 Watt/m2 ( räknat från industrialismens början) . En något högre koncentration av vattenånga ( till följd av den högre temperaturen) ger sannolikt ett ytterligare tillägg medan molneffekten kan vara såväl positiv som negativ. För övrigt hänvisar jag till KVA:s särskilda yttrande från 2014

Med Vänlig Hälsning

Lennart Bengtsson

prof. em.


On 2020-08-23 14:08, Bengt Ovelius wrote:

Hej

och tack för snabbt svar.

Då återstår frågan varför djupaste istidens derivata motsvarar 15C höjning av global temperatur för en fördubbling av CO2 medan vi nu påstås ha < 3C klimatkänslighet.

Under tidsperioden Eemian för 129,000 år sedan hade jorden 285 ppm CO2, +2C övertemperatur och 9m högre ocean. Detta är ett faktum, uppmätt från VOSTOK. IPCC påstår att vi år 2100 skall ha 450 ppm och mindre än +2C .

Det innebär att global temp sjunker en aning när man rör sig från 285 ppm till 450 ppm . Innebär det i sin tur att CO2 inte är någon växthusgas och att hela klimatkrisen är hysteri ?

xxxclip4933

 

MVH Bengt Ovelius


2020-08-23 15:05:44

 

Hej,

Orsaken till istiderna var oregelbundenheter i jordbanan på grund av gravitationskrafter från de stora planeterna. Detta är numera väl dokumenterat. Sedan efter tider på flera tusentals år när väldiga landisar har brett ut sig så påverkas såväl jordens albedo som atmosfärcirkulationen liksom havsnivån och jordens klimat avsevärt och innebär i sin tur stora effekter på temperatur, väder och vattenstånd. Inte heller känner vi med någon större säkerhet hur vegetationen under istiderna påverkade klimatet. Vad som händer under återstoden av innevarande mellanistid är obekant liksom vad jordens temperatur är om några tusen år. När växthusgaserna ökar stiger atmosfärens temperatur. Detta känner vi väl till och har vetat i mer än 150 år. Man kan emellertid inte hoppa från tidsperioder på några decennier till perioder på tusentals år. Det är helt olika frågor.

Vi kan uttala oss med viss tillförsikt vad som kan komma att hända med jordens klimat de närmaste cirka 50 åren under förutsättning att vi vet hur stora växthusgasutsläppen blir. Däremot kan vi endast spekulera vad som kan hända på tidsskalor av tusentals år. Eftersom vi inte kan observera vad som kommer att hända och inte heller har tillförlitlig kunskap om världens tillstånd vid en sådan avlägsen tid är det knappast något seriös vetenskaplig uppgift. Inte heller finns det något större praktiskt behov. Det är tillräckligt besvärligt att försöka reda ut vad som kan hända de närmaste 50 åren.

MVH

Lennart Bengtsson


 

 

 


 

------- Forwarded Message --------

Subject:

Re: Fråga till Rockström . Tanken svindlar när man ser detta underlag.

Date:

Mon, 11 Oct 2021 20:46:28 +0200

From:

Bengt Ovelius

To:

Lennart Bengtsson <lennart.bengtsson@mpimet.mpg.de>

Bäste Lennart

Jag plockade upp vår 1 år gamla email kommunikation och har lagt den här:

https://ppm.today/index.html?kungliga-vetenskapsakademien.htm

Här är min kommunikation med  Mr Professor Syukuro Manabe

https://ppm.today/index.html?nobelpriset-2021.htm

Här leder jag i tungt bevis  att Manabe's beräkning av klimatkänslighet =2.3 inte bara är fullständigt fel utan dessutom farlig.

Att räkna med cs=2.3 när sann cs=36 innebär helt enkelt ett hot mot våra egna barn. Därför måste detta diskuteras. En felaktig klimatkänslighet får under inga omständigheter åka snålskjuts på den globala trovärdigheten som nobelpriset ger.   Hela trovärdigheten gentemot nobelstiftelsen är i fara om vi bedömer ovanstående livsavgörade fakta fel.

Jag vore mycket tacksam för dina kommentarer. Diskussionen med klimatkänslighet borde  vara avslutad i god tid före Glasgow.  Detta är enl. min mening vår sista chans.

Min syn sammanfattas här https://ppm.today/  under   Hypothesis essay (Länst ner)

MVH Bengt Ovelius

070 7225005


 

Svar inväntas

 


Lennart,

Vår kommunikation började 2020-08-23 med anledning av den skarpa kritik som

Johan Rockström riktade mot dig i SVD och du svarade på detta (längre upp).

 

Din uppfattning om klimatkänsligheten tycks helt sammanfalla med Manabe's 40 år

gamla forskning som säger att klimatkänsligheten=cs= 2.3

 

IPCC har under 40 år hävdat klimatkänsligheten=cs= 3

Vi kan plotta båda dessa och se hur globala temperaturen påverkas av olika ppm CO2.

 

plot([1.443*2.3*ln(ppm/275), 1.443*3*ln(ppm/275)])

 

 

Vi kan då se att kritisk +2C nivå nås kring 450 ppm, precis som IPCC säger

på sin kända blå skylt

clip4712

 

Om vi istället tror på cs=2.3 enligt Manabe och Bengtsson så inträffar inte +2C förrän vid 500 ppm.

clip4934

 

Eftersom både IPCC och Manabe verkar ha fastställt detta för 40 år sedan, så hade jorden

en långsammare temperaturökning per år. År 1980 var det 340 ppm CO2 .

 

IPCC måste ha räknat att 340 ppm CO2 ökar till 450 ppm mellan 1980 och 2100

Det blir  (2100-1980)/(450-380)  = 1.7 ppm/år.

 

Om vi tänker oss en värld enl Manabe och Bengtsson med cs=2.3

så blir ökningstakten sannolikt  1.7 * (2.3/3) = 1.3 ppm/år

 

Om Manabe och Bengtsson skulle skrivit den blå skylten för 40 år sedan så

inträffar kritiska +2C  år  x

 

(x-1980)/(500-380)  = 1.3

(x-1980)  = 1.3* (500-380)

x  = (1.3* (500-380))+1980 = 2136

Om man skriver den blå skylten, beräknad med korrekt cs = 36

så inträffade kritiska +2 C år 1895

Om  cs=36 är korrekt så gör sig  Manabe och Bengtsson  skyldiga till

2136-1895 = 241 års felräkning i den mest kritiska tiden i mänsklighetens historia.

I så fall används nobelprisen för att ge dessa felräkningar sådan trovärdighet

att civilisationen går under.

IPCC gör sig skyldig till en felräkning av 2100-1895 = 205 år

Denna beräkning är helt avgörande för om nästa generation skall överleva.

Tacksam för kommentar


 

 

Hej igen

Bifogad artikel har några år på nacken men är i gengäld relativt kortfattad och lättläst. Klimatsystemet är ytterst komplext och ingen vet med säkerhet vad som kommer att ske i framtiden. Bäst är att försöka vara lite fatalist. Om vi kan lita på dagens skattningar av transient klimatkänslighet ( som kan observeras och därför är vetenskapligt  meningsfull) och "jämviktskänsligheten" som inte kan observeras  men uppskattas på olika sätt  utifrån historiska data och  olika teoretiska betraktelser. I bifogad artikel  görs en rimlig bedömning av förhållandet mellan transient klimatkänslighet och jämviktskänslighet (som bara kan bestämmas inom vissa gränser och för vissa tidsskalor) . Den bedömning som Manabe gjorde 1967  om klimatkänslighet har stått sig gott varför jag bedömer ett värde mellan 2 och 3  (°C/ CO2 fördubbling) kan ses som ett rimligt globalt medelvärde . Och detta skiljer sig knappast från den senaste IPCC-rapporten.  Huruvida detta värde är rätt eller fel får vi veta i framtiden och är idag sannolikt det bästa som dagens vetenskap kan göra.

Klimatkänslighet är dock ett alltför grovt mått för  en seriös samhällsplanering. Det stora skillnaden mellan temperaturändringen mellan norra- och södra halvklotet  ( extratropiskt) de senaste 40+ åren (+ 2.0 °C versus 0°C) illustrerar detta tydligt. ( referens  EU-Copernicus data bas). Orsaken härtill är för närvarande otillräckligt känd.

Med vänlig hälsning

Lennart Bengtsson

Ref PDF   BengtssonSchwartzAug2013FinalR

 


 

Hej Lennart

Stort tack för detta underlag som jag skall titta noga på.

Du nämner transient klimatkänslighet som kan observeras,  cs=3

Där råder full enighet att den är 3. Det är bara att titta på NASA verkliga mätningar sista hundra åren, så blir det utan tvekan 3.

Jämviktskänsligheten är det jag kallat stabiliserade värden. Pinnen blir stabiliserad när den har vandrat upp under 700 år och smält samman med molnet.

Johan Rockström skriver  i SVD att vi bör arbeta med  jämviktskänsligheten eller de stabiliserade värdena.

Transient klimatkänslighet för med sig en paradox: Om ett utsläpp på 100 ppm sker snabbt, på ett enda år, så blir klimatkänsligheten=0  

Om ett utsläpp på 100 ppm sker långsamt, på 700 år eller 10,000  år, så blir klimatkänsligheten=36 (eller vad som nu visar sig vara rätt värde)

Att   transient klimatkänslighet blir 3   beror ju på att den släppts ut lagom fort (100 år) .  Om sista 100 årens CO2 släppts ut på 50 år

så hade IPCC fastställt klimatkänsligheten 1.5    . Därför har Transient klimatkänslighet nog inget som helst värde i vetenskapliga beräkningar.

Man står ju på hal is när man säger att klimatkänsligheten blir lägre ju fortare CO2 släpps ut !

Jämviktskänsligheten är 36 om man räknar rutor i vostok scatterplot.  Det blir också 36 om jorden blir 420 C vid  10^6 ppm CO2. Allting stämmer, nästa oväntat bra.

Jag kan dock acceptera om man kan visa att denna scatterplot behöver korrigeras, kanske genom mätfel osv... Men redan pinnens lutning avslöjar massor av detaljer

som en detektiv kan använda i bevisföringen.

MVH Bengt

clip4887