Momentan Klimatkänslighet

Om klimatkänsligheten anses vara 3 så stiger jordens temperatur med +3C för varje fördubbling av CO2 halten.

 

Det hänger ihop med den klassiska, logaritmiska formeln

 

tO=1.442695041*cs*ln(ppmCO2/275)

 

där en fördubbling av CO2 har samma verkan var den än inträffar.

 

Om exempelvis klimatkänsligheten= cs =3 och atmosfären når 450 ppm CO2

så når jorden tO=1.442695041*3*ln(450/275) = +2 C övertemperatur.

Just dessa siffror finns i Regeringens Proposition 2016/17:146 som i sin tur utformat klimatlagen.(kurva B)

Därför har ovanstående formel fundamental betydelse.

 

clip8709

Nu med facit i hand kan alla se att kurva B kommer på skam.

NASA verkliga mätningar visar att +2C kan inträffa omkring 60 år tidigare.

Det borde vara dags att reagera och ställa frågor. Var fanns klimatexpertisen

när propositionen skrevs ?  Har svenska folket och dess folkvalda politiker

blivit förda bakom ljuset i en omfattning som saknar motstycke ?

 

 

För att bedöma situationen faller vi tillbaka på teori och exakt matematik:

 

Åter igen den klassiska formeln för jordens övertemperatur tO

 

tO=1.442695041*cs*ln(x/275) , där x är ppm CO2

 

Lutningen på kurvan, dvs temperaturökningen för varje ppm

har sitt matematiska uttryck i derivatan av den klassiska formeln.

 

temp_per_ppm=

derivata_classic  

=  1.442695041*cs/x

 

 

Nu behöver vi inte titta på en kollosal fördubbling av CO2 för att beräkna

klimatkänslighet. Det underlättar tankarna att kunna titta på en liten

ökning av CO2 och beräkna klimatkänsligheten från detta.

 

Vi ser exempelvis att +2C övertemperatur inträffat upprepade gånger vid 285 ppm CO2.

och det är accepterat i alla kretsar att 275 ppm CO2 motsvarar +0C  (=ingen) övertemperatur.

Vi måste tillbaka exakt dit för att uppnå en stabil jord. Globala temperaturen kan inte sjunka så

länge CO2 ligger över 285 ppm.

 

 

 

clip4746

 

 

Det är tydligt att dessa två punkter varit av central betydelse för jorden - pendlingen mellan ett idealiskt tillstånd  

med +0C vid 275 ppm och ett farligt tillstånd +2C vid 285 ppm.

 

Detta kan dubbelkollas med oceanernas nivå som håller önskad nivå vid 275 ppm men blir 10 m för höga vid

285 ppm.  

 

sealevel

En ytterligare bekräftelse är data från tidsperioden Eemian för 129,000 år sedan som uppvisade

+2C övertemperatur vid 285 ppm CO2, 10 m för hög ocean och superstormar som kunde flytta

1000 ton tunga klippblock (ref Prof James Hansen)

 

 

Om vi för ett ögonblick antar att enbart ppm CO2 orsakat detta så kan vi räkna ut klimatkänsligheten

där denna pendling utspelas

 

temp_per_ppm=   derivata_classic  =  1.442695041*cs/x

 

Lutningen=temp_per_ppm =  +2 / (285-275) =  0.2 C/ppm

 


Gererell formel för momentan klimatkänslighet

 

In-data:

Ett tillstånd  ppm1  och t1

Ett närliggande tillstånd  ppm2 och  t2

 

 

x=(ppm2+ppm1)/2  (Medelvärdet)

 

Lutning= (t2-t1)/(ppm2-ppm1)

Lutning är också uttrycket för derivata  1.442695041*cs/x

Alltså   (t2-t1)/(ppm2-ppm1) = 1.442695041*cs/x

 

Således, Klimatkänslighet beräknat i ett begränsat intervall;

 

cs = (ppm2 + ppm1)/2*(t2 - t1)/((ppm2 - ppm1)*1.442695041)

 

clip19083

 

 


 

Beräkna de två viktiga punkterna i Vostok Iskärnor:

 

ppm2=285

ppm1=275

t2=2

t1=0

 

Resultat  

 

clip19083=38

 

Vi ser alltså att momentana klimatkänsligheten mellan dessa två viktiga punkter är 38.

Jorden stiger +38C för en fördubbling av CO2 halten.

 

Nu hävdar IPCC och klimatforskare att cs likväl är 3 och att temperatuarhöjningen beror på en mängd

andra faktorer istället, exempelvis planetbanor.  

 

Det finns mycket logik i detta och det har varit svårt att bemöta.

Dock, sista data från NASA ger oss en chock.

 

Mellan år 2005 och 2019 har oceanerna fördubblat energiupptagningen, vilket motsvarar 379 ppm och 409 ppm.

 

Vi söker funktionen efit(ppm) som beskriver ugnstemperaturen vid linear heat transfer:

 

clip4655

 

efit (275)=  0

efit (285)=  2

2*efit (379)= efit (409)

 

Ekvationssystemets lösning som baseras på regressionsanalys

tillfredsställer följande beräkning

 

Beräkna

ppm2=409

ppm1=379

t2=44

t1=22

cs = (ppm2 + ppm1)/2*(t2 - t1)/((ppm2 - ppm1)*1.442695041) = 200

 

De alarmerande data som NASA presenterar kan motsvara en momentan klimatkänslighet cs=200

 

Klimatexpertisen   ombeds kommentera detta samt göra egna beräkningar.

 

All klimatkänslighet över cs=4 motiverar en fullständig förändring av klimatpolitiken.

 

NetZero, NottUtsläpp 2045 är verklingslös politik

och det enda som behöver diskuteras är

hur man skall suga bort 200 Gton CO2 och 2 Gton metan per år från atmosfären,

start senast 2025.

 

Alla behöver hjälpas åt så kan vi klara detta.

 

Det får inte bli så, att klimatproffesorerna går till historien som den grupp

som motarbetade en sann syn på den verkliga klimatsituationen.

Denna insats kommer i så fall att leda till civilisationens undergång.

 

 

Allt över cs=4 orsakar en vetenskaplig jordbävning (prof Johan Rockström)

 

 

 


 

Vi kan också återgå till kurva B från IPCC som exakt motsvarar klimatkänslighet=3

Nu vet vi att den kommit på skam och försöker istället räkna fram den klimatkänslighet

som driver den mer sanna kurvan A

 

clip8709

 

Beräkna

year2=2020

year1=2000

 

ppm2=411

ppm1=370

t2= 1.3

t1= 0.55

cs = (ppm2 + ppm1)/2*(t2 - t1)/((ppm2 - ppm1)*1.442695041) = +5 C

 

 

Denna beräkning är fel och den innehåller nog samma tankefel som

 ex. Hadley-modellen från MetOffice (5.4C), och  NCARs model CESM2 (5.2C)    

 

Felet ligger i att man antar en mycket låg tidskonstant mellan CO2 och temperatur

vilket gör att man inte skiljer på "ugnstemperatur" och verklig temperatur.

 

 

Om man gör om beräkningen och sätter in uppskattade ugnstemperaturer istället

så erhålls en mer korrekt klimatkänslighet

 

Beräkna

ppm2=411

ppm1=370

t2=28.5

t1=17.6

cs = (ppm2 + ppm1)/2*(t2 - t1)/((ppm2 - ppm1)*1.442695041) = +72C

 

Slutsats

Klimatkänsligheten synes vara 20 under istid, ca 38 kring år 1700

och den överstiger snart 200, samtidigt som energiflödet till oceanerna fördubblas på kort tid.

 

 

Allt detta kräver mycket beräkningar och diskussion.

 

Att IPCC stått helt stilla i utvecklingen under 40 år bevisar en extrem grad av GruppTänk

och att IPCC är totalt ovilliga att ens diskutera frågan kommer att orsaka civilisationens undergång.

 

Teorin för GruppTänk förklarar att det kan vara typiskt för stora organisationer att uppnå denna grad av tröghet

och fantasi-löshet.

 

Samtidigt rusar klimatet okontrollerat och de som har högsta ansvaret för globala överblicken har inte en aning !

 

Detta kan vara den enkla förklaringen till det otroliga tankefelet från IPCC's sida:

https://www.ppm.today/index.html?klimatkaenslighet-och-ipcc.htm

 

Denna diskussion bör fylla press och media om vi vill överleva krisen.

 

Varje fysiklärare kan lätt räkna ut att vi går över +1.5C om ganska exakt 5 år.

Om alla utsläpp blir noll nu direkt så påverkas tidpunkten  bara med  en enda månad.

 

Vid G7 mötets avslutning underströks vikten av att klara Parisavtalet och den klimatklubb som

skall bildas har detta som mål.

 

Hur skall detta gå ihop ? Nollutsläpp inträffar i bästa fall 2050. Parisavtalet faller  2027 vad vi än gör.

 

 

 

 

clip4917

 

Den klimatexpertis som är med och skriver IPCC rapporterna slingar sig på

olika sätt. "Tidpunkten kan ligga några årtionden bort " ... osv.

 

Den expertis som har kapacitet att forska fram korrekt klimatklänslighet

och därmed korrekt tidpunkt för +1.5C

visar istället upp ett fullständigt kaos i den egna uppfattningen.

Dessa experter bör frivilligt avgå hellre än att orsaka en global katastrof.

Många av Klimatexpertisen gör inte sitt jobb.

 

 


 

Det behövs ett teamwork med åtskilliga matematiker och klimatexperter för att  bearbeta

ovanstående misstankar från olika håll.

Av central betydelse är att tidsintegralen av "ugns-temperaturen" ger jordens över-temp.

En viktig angreppspunkt är den klassiska formeln   tO=1.442695041*cs*ln(ppmCO2/275)

Vi får då en bild av hur ugnstemperturen tO ökar med ökande ppm CO2.

Heat transfer kan tänkas vara linjär eller exponentiell efter Stefan Boltzmann lag.

Båda alternativen ger samma resultat vid små differenser mellan ugnstemperatur

och global temperatur.

Med IPCC's ståndpunkt att räkna med klimatkänslighet =3 ger små temperaturdifferenser

och linear hear transfer approach är OK.

 

Misstanken är att IPCC radikalt har misstagit sig med klimatkänsligheten.  

Om klimatkänsligheten var 38 vid 275 ppm (år 1700)  så spelar

Stefan Boltzmann en roll.

 

Om klimatkänsligheten är 200 år 2019 så spelar Stefan Boltzmann-effekten en

avgörande roll och alla beräkningar blir katastrofalt felaktiga om man inte är

medveten om denna effekt.

 

clip19084

 

Ovanstående tankar kan vägas mot strålningsbalansen. Den hastighet med vilken

oceanerna värms är en  bra utgångspunkt för att beräkna nuvarande obalans i

strålningsbalansen.

 

Det går att kartlägga hela denna situation men vare sig IPCC eller klimatexpertis har visat

något som helst intresse i en öppen, ärlig diskussion som rör den viktigaste frågan i hela

klimat-politiken.

 

IPCC rapporterna pekar  inte heller på någon som helst grad av medvetenhet

om de dramatiska konsekvenserna av en högre klimatkänslighet.

 

Slutsats, välgrundad misstanke

IPCC orsakar vår undergång genom att under 40 år hålla fast vid fel klimatkänslighet.

Svenska klimatexperter , professorer är i högsta grad medskyldiga till detta genom att vägra all diskussion.

 

Att expertisen inte vill diskutera detta beror sannolikt på att man inte kan försvara sina ståndpunkter.

Man vet att man har fel men vill inte gå emot GruppTänket från IPCC.

 

Dessa slutrepliker bevisar saken:

 

https://ppm.today/index.html?diskussion-med-expertisen.htm