MP alltid bäst i klimatklassen

SVD  Ledare 2021 10 13

https://www.svd.se/darfor-ar-mp-alltid-bast-i-klimatklassen

 

Kort sammanfattning

 

Miljöpartiet berättar åtminstone...om... vår gemensamma väg till helvetet,

 

Det är på dagen fem år sedan Sverige ratificerade Parisavtalet.

En bred riksdagsmajoritet antog tidsatta utsläppsmål  och klubbade landets första klimatlag.

 

Redan hösten 2017,  presenterade Miljöpartiet en så kallad klimatfärdplan.

140 politiska förslag på hur utsläppen kunde minska i den takt riksdagen just

hade beslutat. Stort och smått, från att förbjuda bensin och diesel till att göra justeringar

i Boverkets byggregler.

Och i måndags presenterade språkrören Märta Stenevi och Per Bolund den nya 58-sidiga färdplan partistyrelsen nyligen antagit.

Att färdplanen högst sannolikt leder Sverige i fördärvet är en annan sak. Men Miljöpartiet berättar åtminstone vilka stenar de vill använda för att lägga vår gemensamma väg till helvetet, och när det är dags att ge sig av.

 

 


Kommentarer till den nya 58-sidiga färdplan partistyrelsen nyligen antagit.

 

 

1. Ta fram en nationell koldioxidbudget för Sverige. Regeringen ska utse

en ansvarig myndighet för att ta fram en vetenskapligt grundad nationell

koldioxidbudget för att Sverige ska leva upp till sin del i

Parisavtalet, med hänsyn tagen till rättviseaspekter och tillämpning av

försiktighetsprincipen.

 

NollUtsläpp 2045 kan inte fungera. Den bygger på en felräkning från IPCC. Man kan

inte rädda parisavtalet hur mycket världen än sänker utsläppen.

 

Därför har SVD helt rätt i  "vår gemensamma väg till helvetet" om politiken helt baseras på NetZero.

 

När man räknar med

rätt klimatkänslighet så ser man att denna politik hade lyckats om den startat 1850.

Parisavtalet kan bara räddas om världen backar CO2 med 200  Gton/år och

2 Gton Metan/år.

Det motsvarar  25 ton CO2 per person och år i världen och 250 kg metan.

Kostnaden, räknat med regeringens nuvarande siffra 1000 kr/ton

ger kostnad på 25,000 kr/person och år. Sverige bör som rikt land ta på

sig kanske 10 x denna siffra

 

Om fossilt bränsle blandas med 1% atmosfärisk metan så blir detta bränsle

klimatneutralt. Om atmosfärsik metan betalas med 300 kr/kg så räcker

3 kr för att göra en liter fossilt bränsle klimatneutralt.

Varje person på jorden behöver ta hand om 250 kg metan/år till ett

försäljningsvärde av 300 * 250 = 75,000 kr / år.

 

Om Glasgow mötet kunde

 

få världens länder att garanterat betala 300 kr/kg

att erkänna att 1% inblandning ger klimatneutralt fossilt bränsle

 

så skulle maknadskrafterna komma igång på allvar att nå detta mål.

Det skulle utklassa alla ideer om utsläppshandel med många tiopotenser.

Här är vi på rätt väg att lösa hela klimatkrisen.

 

 

2. Inför en omställningslag för alla fossila verksamheter i syfte att

helt fasa ut kol, olja och fossilgas. Upprätta och genomför en nationell

plan för total utfasning av fossil energi.

 

Genom att backa CO2 och metan kan mer nytta göras under ett enda

år än vad NetZero-politik kan göra sammantaget fram till 2050

Någon lag behövs inte eftersom dessa aktiviteter avskaffar sig själva på sikt.

 

 

3. Sätt ett mål för kraftigt minskade utsläpp från konsumtion. Avskaffa

alla fossila subventioner, upphandla mer hållbar mat i offentliga kök

och inför styrmedel för en cirkulär ekonomi för minskad och mer effektiv

resursanvändning.

 

Bra

 

4. Bygg ut järnvägen i hela landet, med nya stambanor för

höghastighetståg och rusta upp befintlig järnväg. Utbudet av nationell

och regional kollektivtrafik ska öka i hela landet.

 

Gasseparation har mycket högre prioritet . Se

https://ppm.today/index.html?snabbjaernvaegar_27.htm

 

 

5. Minska flygets klimatpåverkan genom höjd flygskatt, stopp för

utbyggnad av Arlanda, en stängning av Bromma flygplats och de regionala

flygplatser där det finns välfungerande tågförbindelser.

 

 

 

6. Fasa ut nyförsäljning av bensin- och dieseldrivna bilar till 2025.

 

De länder som först fasar ut förbränningsmotorn riskerar att komma sist i

klimatomställningen, Se  

https://ppm.today/index.html?elbilarnas-atervaendsgraend_19.htm

 

 

7. Genomför en kraftfull energieffektivisering genom bland annat strikt

lagstiftning, så kallad kvotplikt.

 

När metan från atmosfären ger en stor del av landets energiförsörjning så innebär

kvotplikt bara onödig byråkrati. Den klimatnytta som kvotplikten ger kommer

att utklassas tusenfalt av den klimatnytta som atmosfärsik metan ger.

Vi är inne på en lönsam väg här som löser en stor del av klimatkrisen och

som löser större delen av landets energiförsörjning.

 

 

8. Bygg ut den förnybara energiproduktionen genom att bland annat

stimulera utbyggnaden av havsbaserad vindkraft och produktion av el och

värme från solenergi. Öka det lokala engagemanget för omställningen

genom att föra tillbaka fastighetsskatt och låta närboende bli delägare

i ny elproduktion.

 

Bra ! Alla dessa energislag, sol, vind, vatten kan lösa 1% av klimatkrisen,

Återstående 99% löses genom att ta metan och CO2 direkt ur atmosfären.

Här gäller 200 Gton CO2 och 2 Gton metan /år, start senast 2025.

 

9. Genomför naturbaserade klimatlösningar i skogen, i

jordbrukslandskapet och i hav och sjöar för att minska utsläpp, binda

tillbaka kol och öka den biologiska mångfalden.

Bra !

 

10.Genomför en massiv satsning för utbildning och fortbildning för att

möta behovet av kompetensförsörjning inom industrin och påskynda en

omställning av arbetsmarknaden. Främja social hållbarhet och jobb för

unga. Denna satsning bör utformas som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd

inom vuxenutbildningen, KY-utbildningar samt gymnasieskolan och

högskolan.

 

Bra ! Mycket viktigt också att utbilda svenska folket, politiker och riksdagsledamöter.

Vår klimatkalkylator är tänkt för politiker så att man inte är helt utelämnade

till felräkningarna från IPCC och experter.

 

Problem och skiss på en helt annorlunda klimatpolitik  beskrivs i den nya boken "En handlingsplan för Sverige"