Swedish

Översatt till svenska efter godkännande av författarna.

Kommentar

"NettoNoll" = NettoUtsläpp 2045 =Regeringens politik

Översättningen är visserligen klar men under finjustering

Denna artikel innebär en ny tidsålder i klimatpolitiken där man äntligen närmar sig sanningen

Den viktigaste klimatartikeln under sista 20 åren

Värd ett nobelpris eftersom den har potential att ändra den globala klimatpolitiken till något som fungerar

 

Med vänlig hälsning  Bengt Ovelius

 

 

Orginal-artikel :   TheConversation

https://theconversation.com/climate-scientists-concept-of-net-zero-is-a-dangerous-trap-157368

 

 

De viktigaste citaten

English

Wolfgang Knorr

University of Cumbria

Net Zero Dangerous Trap

 

 


 

Klimatforskare: konceptet "NettoNoll" är en farlig fälla

 

 

clip4852

James Dyke

Föreläsare i globala system, University of Exeter

 

image-20210329-19-kxnvcu

Robert Watson

Professor emeritus i miljövetenskap, University of East Anglia

image-20190904-175705-cjor3r

Wolfgang Knorr

Forskare, fysisk geografi och ekosystemvetenskap, Lunds universitet

 

Disclosure statement

Författarna arbetar inte för, är inte konsulter, äger inte aktier i eller får finansiering från något företag eller organisation som skulle kunna dra nytta av denna artikel, och har inte heller avslöjat några relevanta kopplingar utöver sin akademiska anställning.

clip4853

 

 

clip4854

 

 

We believe in the free flow of information

Vi tror på det fria flödet av information

 

 

 

 

 

 

Ibland kommer insikten som en bländande blixt. Suddiga konturer får form och plötsligt blir allting begripligt. Bakom sådana avslöjanden ligger vanligtvis en mycket långsammare process. Tvivlet i bakhuvudet växer. Känslan av förvirring över att saker och ting inte går att få att passa ihop ökar tills något klickar. Eller kanske knäcks.

 

Tillsammans måste vi tre författare till den här artikeln ha tillbringat mer än 80 år med att tänka på klimatförändringar. Varför har det tagit oss så lång tid att tala om de uppenbara farorna med konceptet "NettoNoll"? Till vårt försvar kan vi säga att utgångspunkten för "NettoNoll" är bedrägligt enkel - och vi erkänner att den lurade oss.

 

Hoten från klimatförändringarna är ett direkt resultat av att det finns för mycket koldioxid i atmosfären. Därför måste vi sluta släppa ut mer koldioxid och till och med ta bort en del av den. Denna idé är central för världens nuvarande plan för att undvika en katastrof. Det finns faktiskt många förslag på hur man faktiskt kan göra detta, från massplantering av träd till högteknologiska apparater för direkt luftintag som suger ut koldioxid ur luften.

 

Läs mer: Det finns inte tillräckligt med träd i världen för att kompensera samhällets koldioxidutsläpp - och det kommer aldrig att finnas.

 

Det råder för närvarande konsensus om att om vi använder dessa och andra så kallade tekniker för att avlägsna koldioxid samtidigt som vi minskar vår förbränning av fossila bränslen kan vi snabbare stoppa den globala uppvärmningen. Förhoppningsvis kommer vi att uppnå ""NettoNoll"" runt mitten av detta århundrade. Detta är den punkt där alla återstående utsläpp av växthusgaser balanseras av tekniker som tar bort dem från atmosfären.

Climeworks fabrik med traktor i förgrunden.

 

clip4855

 

En anläggning för att fånga upp koldioxid från luften på taket till en avfallsförbränningsanläggning i Hinwil i Schweiz den 18 juli 2017. Detta är ett av den handfull demonstratorprojekt som för närvarande är i drift. REUTERS/Arnd Wiegmann

 

Det här är i princip en bra idé. Tyvärr bidrar den i praktiken till att vidmakthålla en tro på teknisk räddning och minskar känslan av brådska kring behovet av att minska utsläppen nu.

 

Vi har kommit fram till den smärtsamma insikten att idén om "NettoNoll" har gett tillstånd till en hänsynslöst lättsinnig "bränn nu, betala senare"-strategi som har lett till att koldioxidutsläppen har fortsatt att stiga kraftigt. Det har också påskyndat förstörelsen av naturen genom att öka avskogningen i dag, och ökar kraftigt risken för ytterligare förstörelse i framtiden.

 

För att förstå hur detta har gått till, hur mänskligheten har spelat sin civilisation på inget annat än löften om framtida lösningar, måste vi återvända till slutet av 1980-talet, då klimatförändringarna bröt ut på den internationella scenen.

 

 

clip4856

 

Under årens lopp har tvivel
utvecklats till rädsla. Denna gnagande
känsla av att vi har gjort ett fruktansvärt
misstag. Det finns nu tillfällen då
jag villigt erkänner  en känsla av panik.
Hur kunde vi göra detta så fel?
Vad kommer våra barn att  tänka

kring hur vi har agerat?

 

James Dyke

Universitetslektor i globala system, University of Exeter

 

 

 

 

 

 

 

Stegen mot "NettoNoll"

 

Den 22 juni 1988 var James Hansen administratör för Nasas Goddard Institute for Space Studies, en prestigefylld befattning men en person som var i stort sett okänd utanför den akademiska världen.

 

På eftermiddagen den 23 var han på god väg att bli världens mest kända klimatforskare. Detta var ett direkt resultat av hans vittnesmål inför den amerikanska kongressen, då han på ett forensiskt sätt presenterade bevisen för att jordens klimat värms upp och att människan är den främsta orsaken: "Växthuseffekten har upptäckts, och den förändrar vårt klimat nu".

 

Om vi hade följt Hansens vittnesmål vid den tidpunkten skulle vi ha kunnat minska koldioxidutsläppen från våra samhällen med cirka 2 procent per år för att ge oss en chans på två av tre att begränsa uppvärmningen till högst 1,5 grader. Det skulle ha varit en enorm utmaning, men den viktigaste uppgiften vid den tidpunkten skulle ha varit att helt enkelt stoppa den allt snabbare användningen av fossila bränslen och samtidigt fördela de framtida utsläppen på ett rättvist sätt.

clip4857

Eftersom sådana branta
begränsning är
omöjlig, är den enda möjligheten
att uppnå detta
budget är att använda en mycket
stora "negativa"
utsläpp: att dra bort  CO2
ur atmosfären.

 

 

 

 

Diagram som visar hur snabbt begränsningen måste ske för att hålla sig till 1,5 °C. © Robbie Andrew, CC BY

 

Fyra år senare fanns det glimtar av hopp om att detta skulle vara möjligt. Under världstoppmötet i Rio 1992 enades alla nationer om att stabilisera koncentrationerna av växthusgaser för att se till att de inte ger upphov till farliga störningar av klimatet. Vid toppmötet i Kyoto 1997 försökte man börja omsätta detta mål i praktiken. Men allt eftersom åren gick blev den ursprungliga uppgiften att hålla oss säkra allt svårare med tanke på den ständigt ökande användningen av fossila bränslen.

 

Det var vid den tiden som de första datormodellerna som kopplade samman utsläppen av växthusgaser med effekterna på olika sektorer av ekonomin utvecklades. Dessa hybridmodeller för klimat och ekonomi kallas integrerade bedömningsmodeller. De gjorde det möjligt för modellerna att koppla samman ekonomisk verksamhet med klimatet genom att till exempel undersöka hur förändringar i investeringar och teknik kan leda till förändringar i växthusgasutsläppen.

 

De verkade som ett mirakel: man kunde pröva politiska åtgärder på en datorskärm innan de genomfördes, vilket besparade mänskligheten kostsamma experiment. De utvecklades snabbt till att bli en viktig vägledning för klimatpolitiken. En företräde som de behåller än i dag.

 

Tyvärr tog de också bort behovet av djupt kritiskt tänkande. Sådana modeller framställer samhället som en väv av idealiserade, känslolösa köpare och säljare och ignorerar därmed komplexa sociala och politiska realiteter, eller till och med effekterna av själva klimatförändringen. Deras underförstådda löfte är att marknadsbaserade metoder alltid kommer att fungera. Detta innebar att diskussionerna om politiska åtgärder begränsades till de åtgärder som var bekvämast för politikerna: stegvisa förändringar av lagstiftning och skatter.

 

Den här artikeln är ett samarbete mellan Conversation Insights och Apple News redaktörer.

Insights-teamet genererar journalistik i lång form och samarbetar med akademiker med olika bakgrunder som har varit engagerade i projekt för att ta itu med samhälleliga och vetenskapliga utmaningar.

 

Ungefär samtidigt som de utvecklades för första gången gjordes ansträngningar för att säkra USA:s åtgärder för klimatet genom att låta landet räkna kolsänkorna i landets skogar. USA hävdade att om landet skötte sina skogar väl skulle det kunna lagra en stor mängd kol i träd och mark, vilket borde dras av från landets skyldigheter att begränsa förbränningen av kol, olja och gas. I slutändan fick USA i stort sett sin vilja igenom. Ironiskt nog var alla eftergifter förgäves, eftersom den amerikanska senaten aldrig ratificerade avtalet.

Flygfoto av höstlöv.

Skogar som denna i Maine, USA, räknades plötsligt in i koldioxidbudgeten som ett incitament för USA att ansluta sig till Kyotoavtalet. Inbound Horizons/Shutterstock

 

Att postulera en framtid med fler träd skulle i praktiken kunna kompensera för den förbränning av kol, olja och gas som sker nu. Eftersom modellerna lätt kan ta fram siffror som gör att koldioxidhalten i atmosfären kan sjunka hur lågt som helst, kan man utforska allt mer sofistikerade scenarier som minskar den upplevda brådskan med att minska användningen av fossila bränslen. Genom att inkludera kolsänkor i klimatekonomiska modeller hade en Pandoras ask öppnats.

 

Det är här vi finner uppkomsten av dagens "NettoNoll"politik.

 

 

clip4856

 

Det kom som en chock för mig att  jag personligen måste ha

bidragit till "NettoNoll"-fällan. År 2008 förklarade G8-länderna
ett frivilligt mål att minska koldioxidutsläppen med 50 %  till 2050.

 

Då reagerade jag genom att publicera beräkningar som jag hade gjort
för att visa behovet av "NettoNoll" på lång sikt
och konstaterade att alla återstående koldioxidutsläpp från
mänsklig verksamhet skulle behöva balanseras av en konstgjord sänka.

 

Men eftersom ingen av medförfattarna till vår studie var expert,

framhöll vi inte inte hur mycket konstgjord sänka som skulle behövas för att
vårt ekonomiska system skulle fungera, eller om det ens var tekniskt möjligt
att skapa.

 

Wolfgang Knorr

Forskare, fysisk geografi och ekosystem
vetenskap, Lunds universitet

 

 

 

 

Med detta sagt var den största uppmärksamheten i mitten av 1990-talet inriktad på att öka energieffektiviteten och energiomställningen (t.ex. Storbritanniens övergång från kol till gas) och på kärnkraftens potential att leverera stora mängder koldioxidfri el. Förhoppningen var att sådana innovationer snabbt skulle vända ökningen av utsläppen från fossila bränslen.

 

Men runt millennieskiftet stod det klart att dessa förhoppningar var ogrundade. Med tanke på deras grundläggande antagande om stegvis förändring blev det allt svårare för de ekonomiska klimatmodellerna att hitta hållbara vägar för att undvika farliga klimatförändringar. Som svar på detta började modellerna inkludera fler och fler exempel på avskiljning och lagring av koldioxid, en teknik som skulle kunna avlägsna koldioxiden från kolkraftverk och sedan lagra det avskiljda kolet djupt under jord på obestämd tid.

Metallrör och skorstenar på en fabriksanläggning under en grå himmel.

Testanläggningen för avskiljning och lagring av koldioxid i Tomakomai, Hokkaido, Japan, mars 2018. Under sin treåriga livslängd hoppas man att detta demonstrationsprojekt ska fånga in en mängd kol som motsvarar ungefär 1/100 000 av de nuvarande globala årliga utsläppen. Det infångade kolet kommer att ledas till geologiska lager djupt under havsbotten där det kommer att behöva ligga kvar i århundraden. REUTERS/Aaron Sheldrick

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta hade visat sig vara möjligt i princip: komprimerad koldioxid hade separerats från fossilgas och sedan injicerats under jord i ett antal projekt sedan 1970-talet. Dessa system för förbättrad oljeutvinning syftade till att tvinga in gaser i oljekällorna för att driva oljan mot borriggarna och på så sätt göra det möjligt att utvinna mer olja - olja som senare skulle förbrännas och släppa ut ännu mer koldioxid i atmosfären.

 

Koldioxidavskiljning och -lagring innebär att i stället för att använda koldioxiden för att utvinna mer olja, skulle gasen i stället lämnas kvar under jord och avlägsnas från atmosfären. Denna utlovade banbrytande teknik skulle möjliggöra klimatvänligt kol och därmed fortsatt användning av detta fossila bränsle. Men långt innan världen skulle få se några sådana planer hade den hypotetiska processen inkluderats i klimatekonomiska modeller. I slutändan gav enbart utsikten till avskiljning och lagring av koldioxid beslutsfattarna en utväg för att inte göra de nödvändiga minskningarna av utsläppen av växthusgaser.

 

Framväxten av netto-noll-utsläpp

 

När den internationella klimatförändringsgruppen samlades i Köpenhamn 2009 stod det klart att avskiljning och lagring av koldioxid inte skulle räcka till av två skäl.

 

För det första fanns det fortfarande inte. Det fanns inga anläggningar för avskiljning och lagring av koldioxid i drift vid några kolkraftverk och det fanns inga utsikter att tekniken skulle ha någon inverkan på de ökande utsläppen från ökad kolanvändning inom en överskådlig framtid.

 

Det största hindret för genomförandet var i huvudsak kostnaden. Motivet till att bränna stora mängder kol är att generera relativt billig el. Det krävdes enorma summor pengar för att eftermontera kolskrubber på befintliga kraftverk, bygga upp infrastrukturen för att leda det avskiljda kolet och utveckla lämpliga geologiska lagringsplatser. Följaktligen är den enda tillämpning av koldioxidavskiljning i praktiken då - och nu - att använda den instängda gasen i system för förbättrad oljeutvinning. Utöver en enda demonstrator har det aldrig förekommit någon avskiljning av koldioxid från skorstenar i kolkraftverk med en lagring av det avskiljda kolet under jord.

 

Lika viktigt är att det 2009 blev allt tydligare att det inte ens skulle vara möjligt att göra de gradvisa minskningar som beslutsfattarna krävde. Detta gällde även om avskiljning och lagring av koldioxid hade kommit igång. Den mängd koldioxid som pumpades ut i luften varje år innebar att mänskligheten snabbt höll på att få ont om tid.

 

clip4856

 

Vad sa Einstein om att göra samma sak om och om igen och förvänta sig ett annat resultat? Vi fortsätter att köra samma COP-experiment och koldioxid ökar snabbare. Hmmm

 

 

 

När förhoppningarna om en lösning på klimatkrisen återigen minskade krävdes en annan magisk kula. Det behövdes en teknik som inte bara kunde bromsa den ökande koncentrationen av koldioxid i atmosfären utan även vända den. Som svar på detta antog de klimatekonomiska modellerna - som redan kunde inkludera växtbaserade kolsänkor och geologisk kolinlagring i sina modeller - i allt större utsträckning "lösningen" att kombinera de två.

 

Det var så att Bioenergy Carbon Capture and Storage, eller BECCS, snabbt framstod som den nya räddningstekniken. Genom att förbränna "utbytbar" biomassa som trä, grödor och jordbruksavfall i stället för kol i kraftverken och sedan fånga upp koldioxiden från kraftverkets skorstenar och lagra den under jord kan BECCS producera elektricitet samtidigt som koldioxid avlägsnas från atmosfären. Detta beror på att när biomassa, t.ex. träd, växer suger de upp koldioxid från atmosfären. Genom att plantera träd och andra bioenergigrödor och lagra den koldioxid som frigörs när de förbränns kan mer kol tas bort från atmosfären.

 

YOUTUBE Does BECCS work ?

https://www.youtube.com/watch?v=24ESlXSa1sU

 

 

Med denna nya lösning i handen omgrupperade sig det internationella samfundet efter upprepade misslyckanden för att göra ett nytt försök att tygla vår farliga påverkan på klimatet. Scenen var lagd för den avgörande klimatkonferensen i Paris 2015.

 

En falsk gryning i Paris

 

När generalsekreteraren avslutade FN:s 21:a konferens om klimatförändringarna utbröt ett stort vrål från publiken. Människor hoppade upp på fötter, främlingar omfamnade varandra, tårar vällde upp i ögon som var blodsprängda av sömnbrist.

 

De känslor som visades upp den 13 december 2015 var inte bara för kamerorna. Efter veckor av uppslitande förhandlingar på hög nivå i Paris hade ett genombrott äntligen uppnåtts. Mot alla förväntningar, efter årtionden av falska starter och misslyckanden, hade det internationella samfundet äntligen kommit överens om att göra vad som krävs för att begränsa den globala uppvärmningen till långt under 2 °C, helst till 1,5 °C, jämfört med förindustriella nivåer.

 

 

YOUTUBE https://youtu.be/_jA8k4YDzlo

 

 

Parisavtalet var en fantastisk seger för dem som löper störst risk att drabbas av klimatförändringarna. De rika industriländerna kommer att påverkas alltmer när den globala temperaturen stiger. Men det är de lågt liggande östaterna som Maldiverna och Marshallöarna som löper en överhängande existentiell risk. Som en senare särskild FN-rapport klargjorde, om Parisavtalet inte kunde begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C, skulle antalet liv som går förlorade på grund av intensivare stormar, bränder, värmeböljor, svält och översvämningar öka avsevärt.

 

Men om man gräver lite djupare kan man hitta en annan känsla som lurar bland delegaterna den 13 december. Tvivel. Vi har svårt att nämna någon klimatforskare som vid den tidpunkten trodde att Parisavtalet var genomförbart. Sedan dess har vissa forskare berättat för oss att Parisavtalet var "naturligtvis viktigt för klimaträttvisan men ogenomförbart" och "en fullständig chock, ingen trodde att en begränsning till 1,5 °C var möjlig". I stället för att kunna begränsa uppvärmningen till 1,5 °C drog en högt uppsatt akademiker som medverkade i IPCC slutsatsen att vi var på väg över 3 °C i slutet av detta århundrade.

 

Istället för att konfrontera våra tvivel beslutade vi forskare att konstruera allt mer avancerade fantasivärldar där vi skulle vara säkra. Priset för vår feghet är att vi måste hålla tyst om det alltmer absurda i att det krävs en koldioxidsanering i planetarisk skala.

 

 

 

clip4856

 

Attförlita sig på obeprövad koldioxid
mekanismer för att uppnå Parismålet.
när vi har tekniken för att uppnå Paris-målen
för att övergå från fossila bränslen redan i dag
är helt enkelt fel och dumdristigt. Varför är vi
vill vi riskera våra liv ochvår
miljontals människors försörjning, den
vackra livet runt omkring oss, och den
våra barns framtid?

Robert Watson

Professor emeritus i miljövetenskap, University of
East Anglia

 

 

 

BECCS stod i centrum, eftersom det vid den tiden var det enda sättet för klimatekonomiska modeller att hitta scenarier som skulle vara förenliga med Parisavtalet. I stället för att stabiliseras hade de globala koldioxidutsläppen ökat med cirka 60 procent sedan 1992.

 

Tyvärr var BECCS, precis som alla tidigare lösningar, för bra för att vara sant.

 

I de scenarier som tagits fram av IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) med en chans på 66 % eller mer att begränsa temperaturökningen till 1,5 °C skulle BECCS behöva ta bort 12 miljarder ton koldioxid varje år. BECCS i denna skala skulle kräva massiva planteringsprogram för träd och bioenergigrödor.

 

Jorden behöver verkligen fler träd. Mänskligheten har huggit ner cirka tre biljoner träd sedan vi började odla för cirka 13 000 år sedan. Men i stället för att låta ekosystemen återhämta sig från mänsklig påverkan och skogarna växa igen, hänvisar BECCS i allmänhet till särskilda industriella planteringar som regelbundet skördas för bioenergi i stället för att kolet lagras i skogens stammar, rötter och jordar.

 

För närvarande är de två mest effektiva biobränslena sockerrör för bioetanol och palmolja för biodiesel - båda odlade i tropikerna. Oändliga rader av sådana snabbväxande monokulturella träd eller andra bioenergigrödor som skördas med täta intervaller ödelägger den biologiska mångfalden.

 

Det har uppskattats att BECCS skulle kräva mellan 0,4 och 1,2 miljarder hektar mark. Det är 25-80 % av all mark som för närvarande odlas. Hur ska detta uppnås samtidigt som man ska kunna föda 8-10 miljarder människor vid mitten av århundradet eller utan att förstöra den inhemska vegetationen och den biologiska mångfalden?

 

Läs mer: Koldioxidavskiljning i kraftverk som förbränner träflis är inte den gröna förändring som många tror att det är

 

Att odla miljarder träd skulle förbruka enorma mängder vatten - på vissa platser där människor redan är törstiga. En ökad skogsbeläggning på högre breddgrader kan ha en övergripande uppvärmningseffekt eftersom det innebär att markytan blir mörkare om man ersätter gräsmark eller åkrar med skog. Denna mörkare mark absorberar mer energi från solen, vilket leder till att temperaturen stiger. Att fokusera på att utveckla stora plantager i fattigare tropiska länder innebär en verklig risk för att människor fördrivs från sina marker.

 

Man glömmer ofta bort att träd och marken i allmänhet redan suger upp och lagrar stora mängder kol genom det som kallas den naturliga kolsänken på jorden. Om man ingriper i detta kan man både störa sänkan och leda till dubbel redovisning.

 

 

clip4856

 

Föregångaren till "NettoNoll" var och är fortfarande kallad "offset".
En gång i tiden var jag full av hopp om att system för koldioxid-offset skulle kunna
göra susen och rädda intakta skogsekosystem från nästan
säker förstörelse genom ekonomisk utveckling. Nu vet jag att
detta bara var en dröm.

 

Den enorma mängd offset som krävs för att hålla sig inom
säkra klimatgränser kan inte uppnås genom att låta naturen vara ifred. Det
kräver snabbväxande, mestadels främmande arter som skördas
regelbundet, vilket får förödande konsekvenser för
den biologiska mångfalden. Vi ser redan början på detta i
europeiska skogar. Jag är nästan mer rädd för
konsekvenserna av "NettoNoll" än av konsekvenserna av klimatuppvärmningen.

 

Wolfgang Knorr

Forskare, fysisk geografi och ekosystem
vetenskap, Lunds universitet

 

 

 

 

I takt med att dessa effekter blir allt mer kända har optimismen kring BECCS minskat.

 

 

Rör - drömmar

 

Med tanke på den gryende insikten om hur svårt Paris skulle bli mot bakgrund av de ständigt ökande utsläppen och den begränsade potentialen hos BECCS, uppstod ett nytt modeord i politiska kretsar: "Overshoot-scenariot". Temperaturerna skulle tillåtas stiga över 1,5 °C på kort sikt, men sedan sänkas med hjälp av en rad olika åtgärder för att avlägsna koldioxid i slutet av århundradet. Detta innebär att "NettoNoll" i själva verket innebär koldioxidnegativ. Inom några årtionden måste vi omvandla vår civilisation från en civilisation som för närvarande pumpar ut 40 miljarder ton koldioxid i atmosfären varje år till en civilisation som producerar ett nettouttag på tiotals miljarder ton.

 

Massplantering av träd, för bioenergi eller som ett försök till kompensation, har varit det senaste försöket att stoppa nedskärningar av användningen av fossila bränslen. Men det ständigt ökande behovet av att avlägsna koldioxid krävde mer. Det är därför som idén om direkt avskiljning av koldioxid i luften, som nu av vissa framhålls som den mest lovande tekniken, har fått fäste. Den är generellt sett mer gynnsam för ekosystemen eftersom den kräver betydligt mindre mark för att fungera än BECCS, inklusive den mark som behövs för att driva dem med vind- eller solpaneler.

 

Tyvärr är det en utbredd uppfattning att direkt luftinfångning, på grund av dess orimliga kostnader och energibehov, om det någonsin blir möjligt att använda den i stor skala, inte kommer att kunna konkurrera med BECCS med dess glupska aptit på bästa jordbruksmark.

En man sköter växter i ett växthus.

Climeworks Gebr. Meier växthus i Hinwil, Zürich. CO2 ökar skördarna genom direkt avskiljning i luften. Sådana projekt visar på spännande möjliga tillämpningar för insamlat kol, men det finns inga utsikter att de kommer att ha någon mätbar inverkan på minskningen av den globala uppvärmningen. Orjan Ellingvag/Alamy

 

Det borde nu bli tydligt vart resan är på väg. I takt med att varje magisk teknisk lösning försvinner, dyker ett annat lika ogenomförbart alternativ upp för att ta dess plats. Nästa är redan på gång - och det är ännu mer hemskt. När vi väl inser att netto noll inte kommer att uppnås i tid eller ens överhuvudtaget, kommer geoengineering - ett medvetet och storskaligt ingrepp i jordens klimatsystem - troligen att åberopas som lösningen för att begränsa temperaturhöjningarna.

 

En av de mest utforskade idéerna om geoengineering är hantering av solstrålning - injektion av miljontals ton svavelsyra i stratosfären för att reflektera en del av solens energi bort från jorden. Det är en vild idé, men vissa akademiker och politiker är dödligt seriösa, trots de stora riskerna. USA:s nationella vetenskapsakademier har till exempel rekommenderat att upp till 200 miljoner US-dollar avsätts under de kommande fem åren för att undersöka hur geoengineering kan användas och regleras. Finansieringen och forskningen på detta område kommer säkerligen att öka betydligt.

 

 

 

 

clip4856

 

Det är häpnadsväckande hur den ständiga avsaknaden av någon
trovärdig teknik för att avlägsna kol  aldrig verkar
påverka politiken för "NettoNoll". Vad som än slängs på det, så

fortsätter NettoNoll utan en en enda buckla i plåten.

 

Under en tid trodde jag att jag bara var dåligt informerad eller
överdrivet försiktig. Jag har nu insett att vi alla har varit
utsatta för en form av psykologisk manipulation (=gaslighting) .

Oavsett om det är BECCS,   (BECCS=Bio-Energy with Carbon Capture and Storage,greenhouse gas mitigation)
beskogning, direkt luftinfångning eller koldioxidabsorberande
enhörningar, antagandet är att "NettoNoll" kommer att fungera.
eftersom det måste fungera. Men bortom vackra ord och
glänsande broschyrer finns det ingenting. Kejsaren har inga kläder.

 

James Dyke

Universitetslektor i globala system, University of Exeter

 

 

Svåra sanningar

 

I princip är det inget fel eller farligt med förslagen om att avlägsna koldioxid. Att utveckla metoder för att minska koncentrationerna av koldioxid kan faktiskt kännas oerhört spännande. Du använder vetenskap och teknik för att rädda mänskligheten från en katastrof. Det du gör är viktigt. Det finns också en insikt om att det kommer att krävas koldioxidavskiljning för att ta bort en del av utsläppen från sektorer som luftfart och cementtillverkning. Det kommer alltså att finnas en liten roll för ett antal olika metoder för att avlägsna koldioxid.

 

Problemen uppstår när man antar att dessa kan användas i stor skala. Detta fungerar i praktiken som en blankocheck för fortsatt förbränning av fossila bränslen och påskyndad förstörelse av livsmiljöer.

 

Tekniker för koldioxidminskning och geoengineering bör ses som ett slags katapultstol som kan driva mänskligheten bort från snabba och katastrofala miljöförändringar. Precis som en katapultstol i ett jetflygplan bör den endast användas som en sista utväg. Politiker och företag tycks dock vara helt seriösa när det gäller att använda mycket spekulativ teknik som ett sätt att få vår civilisation att landa på en hållbar destination. I själva verket är detta inget annat än sagor.

Massor av unga människor håller plakat.

"Det finns ingen planet B": barn i Birmingham, Storbritannien, protesterar mot klimatkrisen. Callum Shaw/Unsplash, FAL

 

Det enda sättet att skydda mänskligheten är att omedelbart och ihållande radikalt minska utsläppen av växthusgaser på ett socialt rättvist sätt.

 

Akademiker ser vanligtvis sig själva som samhällets tjänare. Många är faktiskt anställda som tjänstemän. De som arbetar i gränssnittet mellan klimatvetenskap och politik brottas desperat med ett allt svårare problem. På samma sätt arbetar de som förespråkar "NettoNoll"utsläpp som ett sätt att bryta igenom de hinder som hindrar effektiva åtgärder på klimatområdet med de allra bästa av avsikter.

 

Det tragiska är att deras kollektiva ansträngningar aldrig kunde utgöra en effektiv utmaning mot en klimatpolitisk process som endast tillåter att ett smalt antal scenarier utforskas.

 

De flesta akademiker känner sig obekväma med att gå över den osynliga linje som skiljer deras dagliga arbete från bredare sociala och politiska frågor. Det finns en genuin rädsla för att de skulle kunna hota sitt upplevda oberoende om de ses som förespråkare för eller emot vissa frågor. Forskare är en av de mest betrodda yrkesgrupperna. Förtroende är mycket svårt att bygga upp och lätt att förstöra.

 

 

clip4856

 

Dagens ungdomar och framtida generationer kommer att se tillbaka på
förskräckelse över att vår generation spelade med katastrofala
förändringar i klimatet och den biologiska mångfalden för att få billigapengar.
fossila bränslen när det var kostnadseffektivt och socialt acceptabelt.
alternativ fanns tillgängliga.

 

Vi har den kunskap som krävs för att agera - IPCC och IPBES.
som jag har varit med och lett, visar att
att dessa frågor är sammankopplade och måste tas upp.
tillsammans och nu.

 

De senaste utvärderingarna visar tydligt att
vi misslyckas med att uppfylla något enda av de överenskomna målen för att begränsa
klimatförändringen eller förlusten av biologisk mångfald. Jag skäms över vår
upprepade misslyckanden.

 

Robert Watson

Professor emeritus i miljövetenskap, University of
East Anglia

 

 

 

 

 

Men det finns en annan osynlig linje, den som skiljer mellan upprätthållande av akademisk integritet och självcensur. Som vetenskapsmän lär vi oss att vara skeptiska, att utsätta hypoteser för rigorösa tester och förhör. Men när det gäller den kanske största utmaning som mänskligheten står inför visar vi ofta en farlig brist på kritisk analys.

 

Privat uttrycker vetenskapsmännen stor skepsis mot Parisavtalet, BECCS, kompensation, geoengineering och "NettoNoll". Bortsett från några anmärkningsvärda undantag fortsätter vi offentligt vårt arbete i lugn och ro, ansöker om finansiering, publicerar artiklar och undervisar. Vägen till katastrofala klimatförändringar är stenlagd med genomförbarhetsstudier och konsekvensbedömningar.

 

I stället för att erkänna allvaret i vår situation fortsätter vi att delta i fantasin om "NettoNoll". Vad kommer vi att göra när verkligheten slår till? Vad kommer vi att säga till våra vänner och nära och kära om att vi inte har talat ut nu?

På banderollen står det "Berätta sanningen 2050 är det för sent".

En ung kvinna protesterar mot Storbritanniens mål att nå "NettoNoll"utsläpp 2050, vilket många anser är för sent. Essex, Storbritannien, 10 augusti 2020. Avpics/Alamy

 

Det är dags att uttrycka vår rädsla och vara ärlig mot samhället i stort. Den nuvarande politiken för "NettoNoll"utsläpp kommer inte att hålla uppvärmningen inom 1,5 °C, eftersom det aldrig var meningen att den skulle göra det. De drevs och drivs fortfarande av ett behov av att skydda business as usual, inte klimatet. Om vi vill skydda människor måste vi nu göra stora och hållbara minskningar av koldioxidutsläppen. Detta är det mycket enkla test som måste tillämpas på all klimatpolitik. Tiden för önsketänkande är över.