Ny kärnkraft i hela landet

https://www.dn.se/debatt/bygg-ny-karnkraft-i-hela-landet/

 

Svart text:

Nyamko Sabuni (L), partiledare, Arman Temiouri (L), energipolitisk talesperson

Grön text Bengt Ovelius

 

 

Debattartikeln innehåller många bra förslag men det allra största

perspektivet måste samtidigt uppfyllas:

 

Parisavtalet faller redan 2027,

Enda chansen att klara detta är att 200 gton CO2 och 2 Gton metan

sugs bort från atmosfären per år, start senast 2025.

Matematiken bakom detta är relativt enkel

 

Ny kärnkraft tar årtionden att bygga och riskbilden är inte löst.

Därför finns beslut i bl.a. Tyskland och Sverige att avveckla

kärnkraften.

 

DN DEBATT 8/1.

 

Liberalernas Nyamko Sabuni och Arman Temiouri: Den rödgröna visionen om

ett helt förnybart energisystem håller inte.

 

Vattenkraften har inte förmågan att balansera den enorma mängd sol och vind som skulle krävas. Nu måste kärnkraften byggas ut i hela landet.

 

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.

 

Liberalerna har länge varnat för vilken allvarlig situation svensk

elförsörjning befinner sig i. Den senaste tiden har problemen blivit

uppenbara. Elpriserna har vissa dagar legat tio gånger högre än

normalt. De värsta timmarna har en dusch kostat flera tior.

 

Regeringens illa skötta politik har därmed blivit en realitet i varje

tonårsfamiljs badrum. Något är fundamentalt fel med energipolitiken.

 

Ja, något är fundamentalt fel.

 

Sverige hade för inte så länge sedan ett av världens bästa elsystem.

Efter sju år med rödgröna regeringar är detta inte längre fallet. I

centrum står den uppgörelse som slöts mellan Social­demokraterna och

Miljöpartiet i samband med regeringsbildningen 2014.

 

Partierna kom då överens om att höja skatten på kärnkraft och ställa

nya krav för att göra det så dyrt och svårt att driva kärnkraft att

marknaden själv skulle "välja" att stänga reaktorerna.

 

Sorgligt nog är detta en av de få saker som regeringen har lyckats med.

Sedan 2014 har fyra kärnkraftsreaktorer stängts. Konsekvenserna för

landet är allvarliga.

 

Läget har dessutom ytterligare för­värrats när beslut om slutförvaret

för använt kärnavfall gång på gång förhalats av regeringen. Utan ett

beslut i frågan riskerar ytterligare kärnkrafts­reaktorer att behöva

stänga redan 2024. Det är först efter krav från Liberalerna som

regeringen nu insett allvaret och lovat fatta ett beslut den 27

januari. Alternativet skulle vara en ännu djupare energikris framöver.

 

Det behöver inte vara så här. Det finns ett liberalt och borgerligt

­alternativ till den rödgröna energi­politik som försatt oss i denna

situation. Därför välkomnar vi nu att fler inser att Sverige inte kan

utesluta något av de fossilfria energislagen kärnkraft, vatten eller

vind när olja, kol och gas ska bort.

 

Elförsörjningen måste fungera, inte minst för att klimatomställningen

innebär att elanvändningen minst behöver fördubblas de kommande 20

åren. Om inte elförsörjningen är pålitlig och priserna är rimliga och

förutsägbara kommer inte klimatarbetet att bli av. Då kommer inte

industrin att kunna elektrifiera sina processer och hus­hållen kommer

att tveka inför att välja en elbil. Den energipolitik av Miljö­partiet

och Socialdemokraterna som i dag ger oss höga elpriser leder i morgon

till en avstannad klimat­omställning och högre klimatutsläpp.

 

Ja, detta stämmer !

 

Självändamålet att elproduktionen ska vara 100 procent förnybar, en

omskrivning för att avveckla kärn­kraften, har förlorat sin relevans.

När allt fler räknat på vad det faktiskt innebär att ersätta fossil

energi med fossilfri är det uppenbart att ett helt förnybart system

inte kommer att hålla. Vattenkraften har inte förmågan att balansera de

enorma mängder sol och vind som skulle krävas för att de rödgrönas

­kalkyl ska gå ihop.

 

Det är nu dags att politiken lyfter blicken och levererar lösningar som

är långsiktigt hållbara. För att göra skillnad här och nu föreslår

Liberalerna att elskatten sänks med 4 miljarder kronor och att den på

sikt halveras. Elskatten är skadlig. Den gör miljö­vänliga alternativ

dyrare än nödvändigt i en tid när elektrifieringstakten måste öka för

att vi ska klara den omställning klimatet kräver.

 

Att sänka skatten är inte hela lösningen. För att klara framtidens

energi­behov när både industrin, hushållen och fordonsflottan ska

elektrifieras behövs mer ren el. Här har kärnkraft i likhet med liksom

vattenkraft och vindkraft en central roll att spela. Vi behöver alla

verktyg.

 

Det är tydligt vad som krävs. Leverans­säkerheten och den totala

kostnaden måste åter bli styrande i arbetet när vi bygger ut det

fossilfria elsystemet. Vi har tidigare kunnat ta både

leveranssäkerheten och låga priser för givna. Men efter sju år med

miljöpartistiskt veto i energipolitiken kan vi tyvärr inte göra det

längre.

 

Vi presenterar i dag en åtgärdsplan för energipolitiken - 13 förslag

som en ny borgerlig och liberal regering kan påbörja genomförandet av

dagen efter att den valts:

 

Sänk elpriserna:

 

1. Halvera på sikt elskatten. Sänk den med 5 öre (runt 2 000 kronor per år för en vanlig villa).

 

Det befintliga elnätet måste utnyttjas bättre:

 

2. Svenska kraftnät behöver mäta och analysera bättre.

Underhållsplaneringen måste förbättras. Detta minskar prisskillnaderna

över landet.

 

3. Fler avtal om nedstyrning av elanvändning behövs. Det förbättrar

möjligheten att hantera fel i nätet och frigör kapacitet.

 

4. Spänningsstabiliteten söder om Dalälven behöver återupprättas.

Utrustning för produktion och konsumtion av reaktiv effekt behövs.

 

Säkra leveranssäkerheten:

 

5. Regeringen har ett uppdrag från riksdagen att presentera ett mål för

leveranssäkerheten. Det måste tas fram. Elleveranserna i Sverige ska

vara väldigt pålitliga.

 

6. Upprätta en helt teknikneutral marknad för stödtjänster där aktörer

som bidrar till kraftsystemets funktion får betalt.

 

7. Förtydliga och upprätthåll kraven på den som vill ansluta till

elnäten.

 

8. Förmågan att dela upp elnätet, så kallad ödrift, behöver återskapas.

Det skulle också göra att nätet snabbare kan byggas upp igen efter

stora avbrott. Det är i dag oklart hur en återuppbyggnad av södra

Sverige skulle fungera.

 

De enda energislag som kan byggas ut i tillräckligt stor skala för att

ersätta de fossila bränslena är sol, vind och kärnkraft. Av dem är det

bara kärnkraftens produktion som går att styra utifrån elbehovet. Det

ger den en särställning. Regeringen har velat avveckla kärnkraften när

den i själva verket behöver byggas ut för att balansera den växande

produktionen från sol och vind.

 

Möjliggör en snabb expansion av kraftsystemet:

 

9. De fossila bränslena ska bort. Vi ska inte heller vara beroende av

import av fossil el. All fossilfri energi behövs. Målet om en "100

procent förnybar elproduktion" måste avskaffas för klimatets skull. De

fossilfria energislagen ska ha jämförbara spelregler.

 

10. Elnät ska planeras och byggas ut proaktivt. Statliga lån bör

användas. Elnäten måste byggas ut innan någon ber att få ansluta på

samma sätt som järnvägen måste byggas innan någon ber om att få köpa en

tågbiljett.

 

11. Planerbar och väderberoende elproduktion måste byggas ut i balans.

Balansen avgörs av hur leveranssäkerheten kan nås till en låg

systemkostnad.

 

12. Riv hinder och korta ledtider för ny elproduktion och elnät.

Tillståndsprocesser måste vara förutsägbara och gå betydligt snabbare.

 

13. Avskaffa förbudet för andra än de befintliga kärnkraftsägarna att

bygga reaktorer. Reaktorer ska också kunna byggas i hela landet. I

södra Sverige behövs de, i norr kommer de att behövas.

 

Vi har haft en energipolitik som helt har missat vad energisystemet är

till för. Alla ska ha tillgång till ren el och energi när de behöver

den och där de behöver den. Energisystemet är till för oss alla. Men

den förda politiken har istället krävt att vi ska anpassa våra liv och

vår vardag för att passa energi­produktionen. Det är dags att

energipolitiken ändras i grunden.

 

 

Inom ramen för den teknik som finns idag så är ovanstående förslag ganska välmotiverade.

Vi glömmer dock det viktigaste:

 

En filosofisk skribent på twitter , Jason Hickel @jasonhickel formulerar detta perfekt:

 

Klimatkrisen avslöjar att vår civilisation aldrig riktigt har varit organiserad kring vetenskap. Den är organiserad kring kapitalet. Vetenskapen omfamnas när den tjänar kapitalets intressen och ignoreras när den inte gör det.

 

Helt i linje med detta har IPCC under sista 40 åren räknat med fel klimatkänslighet.

En matematisk följd av detta är att jordens uppvärmning ser ut att stanna tvärt

när utsläppen upphör.

 

 

Detta har lurat den samlade vetenskapen - i stil med Kejsarens Nya Kläder.

När vi börjar räkna med rätt klimatkänslighet så blir det matematiskt uppenbart

att jordens temperatur bara fortsätter när alla utsläpp stoppats.

 

Detta är rakt emot uppfattningen hos IPCC och SMHI och dessa organisationer

sopar varje diskussion under mattan eftersom man uppenbarligen kastar

in handduken och misslyckas med att försvara den felaktiga klimatkänslighet

som utformat svensk proposition och klimatlag.

(Hela diskussionen med bevisföring finns på denna hemsida)

 

 

 

Högsta ledningen i IPCC blev varnad redan 2008 och svarade att

man var oroad och skulle titta på detta. Sedan hände ingenting.

 

Redan 2008 fanns bevisföringen för att temperaturen skulle fortsatt

om alla utsläpp stoppats år 2010.  Ingen i ansvarig ställning ville diskutera

denna bevisföring.  IPCC rapporten 2021 gör samma fel som 2010.

 

Därmed kan NetZero inte fungera (Nollutsläpp 2045)

Jordens temperatur styrs av det som redan finns av växthusgaser.

Det behöver brådskande tas bort ca 3000 Gton CO2

Världens utsläpp per år är ca 1% av det som måste tas bort och dess

verkan är spridd under ca 700 år framåt.

 

De 3000 Gton  som måste bort är summan av CO2 i atmosfär och hav.

När atmosfären repareras så släpper oceanerna ifrån sig CO2 och

repareras likaså.

 

Det går upppenbarligen inte att styra jordens temperatur alls med utsläppen

under så kort tid som 30 år.

De miskade utsläppen under pandemin kan heller inte avläsas i en minskad

uppvärmning eftersom vi pratar om en procent  av en procent i temperatur.

 

Det behövs mycket rejälare tag.

 

Den 30 sept 2019 skrev jag till sveriges riksdagsledamöter

https://ppm.today/index.html?email-till-riksdagsledamoetern.htm

 

Jag blev inbjuden att säga några ord på riksdagens klimatkonferens 6 feb 2020

https://ppm.today/index.html?riksdagens-klimatkonferens.htm

 

När det blev uppenbart för arrangörerna att mitt budskap avvek en aning från

det som man redan visste så stängdes dörren.

Publiken fick inte heller ställa några frågor.

Ändå ordnades konferensen av Lars Thomson (C) just för att få in nya synpunkter

på en otillräcklig klimatpolitik.

 

Åsiktskorridoren är uppseendeväckande smal i riksdagsarbetet.

Riksdagen borde studera hur Prof. Irving Janis inspirerade President JF Kennedy

för att reducera grupp-tänket och stärka demokratin..

 

 


Publicerad på DN debatt - kommentarer :

 

Faktum 1: Våra förfäder Neanderthalarna levde i grottor för 40,000 år sedan. Avfallet från kärnkraftverk måste  förvaras garanterat säkert i 1 milj år, vilket är 25 ggr längre tid.

 

Faktum 2: För att klara parisavtalet och framtiden så måste 200 Gton CO2 och 2 Gton metan bort från atmosfären per år, start senast 2025.

 

Faktum3: I dessa 2 Gton metan per år finns teoretiskt all den energi som kan ersätta både kärnkraft och kolkraft i världen. Samtidigt som denna teknik löser stor del av energikrisen så har den potential att lösa HELA klimatkrisen.

 

Tekniken var uppe på Chalmers / General Assembly SIO Graphene  27 april 2015 och energimyndigheten som var närvarande gjorde massor av noteringar.

 

Super-entreprenären Vinod Khosla säger: Vi kan uppfinna den framtid vi vill ha bara inte experterna stoppar oss.  Om ett enda av hundra förslag fungerar så är vi hemma.

 

Varje sådant fungerande förslag kan lösa samtliga de uppgifter som energimyndighet och naturvårdsverk har, det kan lösa HELA klimatkrisen och det kan utklassa NetZero som är världens bristfälliga klimatpolitik.

 

Denna typ av teknik kan möjligen förverkligas snabbare än att bygga ny kärnkraft.

 

Jag har personlligen informerat Nyamko Sabuni  om dessa tankar upprepade gånger.

 

Varje ny ide sopas under mattan.  

 

Vi kan inte uppfinna den framtid vi vill ha eftersom experterna på bred front förhindrar detta.

 

Idag behövs det skarpaste politiska ledarskapet någonsin -

inte föråldrad kärnkraft.

 

Skarpt ledarskap innebär:

 

Att lyfta blicken och börja i rätt ände

 

1.Stannar verkligen temperaturen när utsläppen är stoppade.

2.Öppna debatten - låt alla kommat till tals

3.Kräv svar och bevisföring av IPCC och SMHI

4.Om temperaturen fortsätter så är världens politik NetZero verklingslös

5.Vad skall komma istället ?

6.Rädda parisavtalet

7.Matematiken är enkel: 200 Gton CO2 och 2 Gton metan måste bort per år

8.Start senast 2025

9.Kräv svar,  bevisföring eller dementi av IPCC och SMHI

10.Hela klimatpolitiken faller ihop till en enda fråga: Gas-separering

11.Kan varje land satsa en BNP ? - billigt för att förhindra civilisationens undergång

12.Måste starta NU, i full drift 2025

13.Kräv svar,  bevisföring eller dementi av IPCC och SMHI

14.Kärnkraft, elbilar , solceller mm syftar till NollUtsläpp 2045

15.Detta är bra men har ingen verkan på globala temperaturen

16.Mycket rejälare tag krävs

17.Parisavtalet faller redan 2027

 

Slutsatserna av ovanstående punkter kan ge det skarpa ledarskap som behövs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Anders Thelin - 48 minuter sedan

Du menar att vi enkelt kan lösa klimatkrisen imorgon. Samtidigt menar du att vi inte klarar att lösa avfallsfrågan om vi så får en miljon år på oss. Sanningen är väl den att om vi så kunde dumpa avfallet i ett svart hål skulle du och dina meningsfränder avfärda en sådan lösning med hänvisning till Hawkingstrålningen. (visa mindre)

 


 

Anders,

Det är ingen enkel uppgift att lösa klimatkrisen. Det kan mycket väl kosta en BNP för varje land att utveckla en kvalitetslösning.

Men detta är billigt i relation till en total kollaps av civilisationen.

 

Avfallsfrågan måste vara löst NU.

 

Om du har en lösning på att dumpa avfallet i ett svart hål så skall du lyfta fram ett detaljerat förslag på detta,

 

 

 


 

 

Johannes Björkman - 19 minuter sedan

Intressant idé att plocka metan ur luften och använda som bränsle, 2 frågor: Hur mycket energi kräver processen? Har du med nettoeffekten när du påstår att 2 Gton metan räcker för hela världens energiförsörjning? Vad händer med den förbrända metanen? (visa mindre)

 

 


 

Johannes,

2 GTon per år innebär teoretiskt

2 000 000 000 000/8 000 000 000 = 250 kg metan per person och år i världen.

 

Om man betänker att metan är 120 ggr starkare växthusgas än CO2 så räcker det att tillsätta 1% atmosfärisk metan till fossilt bränsle för att fossila bränslet skall bli klimatneutralt. Detta utklassar biobränslen och samhället behöver inte gå ner på knä av diesel som kostar 30 kr/liter.

 

På den vägen kan världen bli klimatneutral årtionden snabbare än nuvarande NetZero politik som hoppas på 2050.

 

Detta resonemang måste ske baklänges:

Denna metan-resurs finns bevisligen och det är nog enda utvägen. Utvecklingen av tekniken har inte ens börjat.

 

Stater måste satsa BNP och finansiera hundratals lovande projekt för gas-separering. Om ett enda lyckas så är vi hemma.

 

Om tekniken blir enkel så kan varje villa plocka ut sin elkraft och värme direkt ur tomma luften samt bränslet till bilen.  Detta skulle radikalt förändra tillvaron till det bättre och lösa klimatkrisen samtidigt.

 

Metan som förbränns omvandlas till CO2 och växthuseffekten reduceras 120 ggr.

 

Några hundra miljoner sådana super-bekväma hus kommer att kunna fixa hela klimatkrisen.

 

Hittills har politiker, myndigheter  och expertis gjort allt för att sopa varje sådan ny ide under mattan.  

 

Det är dags för vanligt folk att vakna och utnyttja grundlagen "All makt utgår från folket".  

 

Därmed har också Greta rätt som påpekar att den expertis som skall göra jobbet inte klarar av sin uppgift.

 


 

 

Johannes Björkman - 20 minuter sedan

250 kg metan motsvarar 12500 MJ, eller ca 3500 kWh per person och år. Det räcker ungefär för hushållsbehov för en villa med 5 personer (utan elbil). Dock måste vi nog förvänta oss en hel del förluster i en förbränningsprocess, samt förlusterna i uppsamlingen. Missförstå mig inte, det är onekligen en stor potentiell resurs men världens energibehov har jag tyvärr svårt att se (visa mindre)

 


 

Tack för din beräkning.  Om detta kombineras med mer nyckfull sol och vind så blir metan den stabiliserande faktorn. Kanske kan detta tillsammans  räcka för hela världens befolkning.

 

Glöm inte att det viktigaste målet är att lösa klimatkrisen.

 

Vinod Khosla påpekar att alla liknande ideer, som radikalt kan förändra livet för alla, kallas "disruptive innovations".  Kännetecknande är alltid en hög riskfaktor. Chansen att misslyckas med en helt ny ide ligger kanske på 99%  Här har vi knuten. Ingen professor vågar ta chansen att ha fel. Därför motarbetas alla sådana ideeer. Detta är ett internationellt problem. Vi kan faktiskt uppfinna den framtid vi vill ha. Vinod Khosla öppnar den svindlande tanken, att 1% chans egentligen är strålande bra.  

Vi har råd att utveckla 100 olika projekt för gas-separering. Projektet som lyckas kommer att betala alla misslyckanden 1 miljon gånger om.