Oceaner

Till klimat-professorerna:                         English Here

 

Den viktigaste beräkningen i hela klimatdebatten efterlyses:

Vilken är klimatkänsligheten just nu när energiflödet till oceanerna fördubblats mellan 2005 - 2019  

och när situationen är värre än den varit sista tiotalet millioner år ?

 

Ni som är professorer och mästare på att räkna kan göra detta långt bättre än vad jag kan.  Men så länge ingen bättre beräkning kommer fram, så  bör man kanske falla tillbaka på min beräkning

(och vår unika klimat-kalkylator som gav korrekt prognos 2008-2022 https://www.ppm.today/calc/  )  :

 

Frågan till klimatexpertisen har legat ute sedan år 2008 - Ingen tycks våga göra

den viktigaste beräkningen i hela klimatarbetet - eftersom denna beräkning sannolikt

gå emot den uppfattning som IPCC (och SMHI) haft sista 40 åren.

 

Vi tvingar fram ett nationellt nödläge om denna fråga inte ens får diskuteras.

Matematiken är entydig: Klimatsituationen är betydligt värre än de flesta tror

eftersom man på bred front räknat med fel klimatkänslighet, vilket gör att de

flesta andra beräkningar inom klimatet blir fel. Därför hör man ofta t.ex:

 

Oj, permafrosten tinar 70 år tidigare än vad forskarna trodde.... osv.....

Det finns en matematisk förklaring........

 

 

Ansats till beräkning:

Heat Transfer (energi per tidsenhet) till oceanerna har fördubblats mellan 2005 och 2019 enl. NASA

Vi har följande CO2-halt för de två årtalen:

 

År         ppm

2005    379

2019    409

Den logaritmiska formeln som är 120 år gammal, är samtidigt fundamentet för begreppet klimatkänslighet.

Förväntad global övertemperatur = t = 1.443*cz*ln(ppmCO2/275)   cz= klimatkänsligheten.

Man kan kolla: En fördubbling av ppmCO2 ger  +3C  om cz=3  osv.... Allt stämmer.

 

Punkterna i nedanstående diagram visar förhållandet mellan ppm CO2 och global övertemperatur.

Det är bara att räkna rutor för att konstatera att klimatkänsligheten varit ca 36

under sista 500,000 åren. En extrapolering (regressionsanalys) antyder en

exponentiellt ökande klimatkänslighet framöver.

Beskedet från NASA, att 7% ökning av CO2 halten mellan 2005 och 2019 visar

att de svarta punkterna måste stiga mycket snabbare.

Dagens momentana klimatkänslighet ligger väldigt långt över 36.

Klimatexpertisen uppmanas att snabbast möjligt utveckla denna teori

eftersom detta kommer att påverka hela klimatpolitiken på ett genomgripande

sätt. Man kan hävda att det i dagens läge inte finns en viktigare beräkning.

 

clip4947

 

Eftersom IPCC glömt tidsfördröjningen mellan "ugnstemperatur"  och global temperatur

så har man lurat sig själva.

clip19077

Den klimatkänslighet=3 som IPCC hävdat i 40 år

följer NASA mätningar sista 100 åren över global temperatur.

Hade IPCC istället följt rekommendationen från Prof. James Hansen så

hade man räknat med klimatkänslighet=6.

Om alla utsläpp stoppas idag så kommer dagens globala temperatur att fortsätta

klättra efter pilen , från 1.1 C till 3.2 C, vilket kommer att ta (3.2-1.1)/0.035= 60 år

Därmed kan NetZero-politiken inte fungera (NollUtsläpp 2045)

Om däremot klimatkänsligheten i verkligheten fortsätter vara 36 så fortsätter

temperaturen i 500-1000 år efter ett totalstopp av alla utsläpp,

tills +22 C har nåtts, vilket motsvarar 420 ppm

enligt den väl etablerade logaritmiska formeln t=1.443*36*ln(420/275)

 

 

cs6

 

 

 

Man bör  kunna räkna ut verkliga, momentana klimatkänsligheten i ovanstående exempel där den

förväntade globala "ugns-" temperaturen fördubblas vid 7% ökning av ppmCO2 halten.

Det är bara att lösa ekvationen och det verkar bara finnas en enda lösning.

Brådskande: Synpunkter efterfrågas.

 

clip19077

Effekten som jordens oceaner tar emot  P=W/t = k * (t-te)    

t= förväntad ugnstemperatur, te=jordens verkliga övertemperatur

Då kan vi uttrycka en viss global temperaturökning som funktion  av ppp som går mellan 1 och 2,

samt funktion av cz som är plottad för  3,10,20,30,40....100

Vi ser att när ppp=2 så är det en fördubbling av ppmCO2 och t blir då 3,10,20,..... som väntat.

Tppp(ppp, cz) := 1.443*cz*ln(400*ppp/275)  -  1.443*cz*ln(400/275)

clip19078

 

Dessa kurvor är tillräckligt "raka" för att säga följande:

 

Om klimatkänsligheten är 3 så stiger ugnstemperaturen 3C för varje fördubbling av ppm CO2.

Då stiger ugnstemperaturen 0.03 C för varje procents ökning.  Verkliga siffran är 0.04

Vid de 7% ökning som NASA rapporterar så stiger ugnstemperaturen 0.03 * 7 = 0.21 C

 

Om klimatkänsligheten är 36 så stiger ugnstemperaturen 36C för varje fördubbling av ppm CO2.

Då stiger ugnstemperaturen 0.36 C för varje procents ökning.  Verkliga siffran är 0.48

Vid de 7% ökning som NASA rapporterar så stiger ugnstemperaturen 0.36 * 7 = 2.52 C

Jordens temperatur är den tidsfördröjda ungnstemperaturen.

 

Vi ser att 2.52 C inte är en fördubbling av nuvarande ugnstemperatur.

Alltså är den momentana klimatkänsligheten mycket högre än 36.

 

Plottningen kan också göras med logaritmisk ppp axel , vilket som väntat ger spik-raka kurvor.

clip19079

Vi kan lösa ekvationen för ovanstående uppgift och ser då att nuvarande klimatkänslighet är 175

Tppp(1.07, 175) = +17  C

där +17C är ugnstemperaturens ökning mellan 2005 och 2019 .

 

Jordens verkliga temperatur blir integralen under "ungstemperaturen" dividerat med tidskonstanten

Klimatkänsligheten var ca 36 under större delen av sista 0.5 miljon år. Den har tydligen ökat kraftigt sista

årtiondena, kanske pga att övertemperaturen på +1.1 C lockar fram andra växthusgaser.

Det är uppenbart att klimatkänslighet=3 är fullständigt fel och detta ger en lång rad farliga matematiska konsekvenser.

https://www.ppm.today/index.html?ett-enda-fel.htm

 

Om ni professorer inte håller med om att nuvarande klimatkänslighet är 175  så vore det viktigt och brådskande att

få se en korrektare härledning.   Alla klimatkänsligheter över 6 kommer att tvinga fram en helt annan syn på klimatet

och det brådskar.  Med rätt innovationer är det hela lösbart.

Det är vi (svenska folket) som kräver att den nakna sanningen kommer upp på bordet.

 

Om vi följer IPCC och tillämpar klimatkänslighet=cz=3 på ovanstående räkneuppgift, med 7% ökning av ppmCO2

under perioden 2005-2019 så kan ugnstemperaturen bara öka 0.292 C Därtill kommer  

tidsfördröjning till verklig övertemperatur.  

Tppp(ppp, cz) := 1.443*cz*ln(400*ppp/275)  -  1.443*cz*ln(400/275)

Tppp(0.07,3 ) = +0.292 C

 

Med cz=3 kan ingen istid uppstå och jorden blir inte +450 C som NASA påstår vid 100% CO2.

Den kan bara bli +35 C.  

 

Matematiken visar att det är djupt oansvarigt av IPCC att fortsätta räkna med klimatkänslighet=3

och det är djupt oansvarigt av klimatexpertis och press att till varje pris undvika denna diskussion.

Det är våra egna barn som drabbas av detta ynkliga beteende.

 

Det är än mer oansvarigt att dela ut nobelpris år 2007 som uppmuntrade klimatkänslighet=3

och nobelpris 2021 som uppmuntrade klimatkänslighet=2.3. Om ovanstående härledning är

korrekt så är nobelkommiténs agerande ett brott mot mänskligheten.

 

 

Citat Vinod Khosla: De stora genom brotten kommer inte från systemets kärna, de kommer från utkanterna.

Greta tillhör "utkanten" och hon har helt rätt när hon säger : "Det brinner i huset". Vi kan lösa detta när vi äntligen får en korrekt syn på klimatet.  Allt detta ger också de viktiga svaren på er ursprungliga   artikel i DN: ”Sprid inte bilden av att det är för sent att rädda klimatet”.  99% av lösningen ligger i att backa enorma kvantiteter CO2.  Detta besked måste komma från klimatexpertisen - då kommer arbetet igång.  Tiden rinner ut....

 

Bästa hälsningar

Bengt Ovelius

 

PS Påminnelse:  Denna debatt är ännu inte avslutad   https://www.ppm.today/index.html?diskussion-med-expertisen.htm

Med stor tacksamhet om vi kan komma fram till consensus.