Oredlighet Forskning

Fakultetsrådet, Chalmers Tekniska Högskola

https://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/organisation/chalmers-ledning/Sidor/fakultetsradet.aspx

 

Till den särskilda nämnd som ska pröva frågor om  "oredlighet i forskning".   Lag (2019:505).

 

Anmälan om misstänkt oredlighet i klimat-forskningen

 

Medicinsk bakgrund

Lancet har gjort den största vetenskapliga undersökningen någonsin med titel

 

Young People's Voices on Climate Anxiety, Government Betrayal and Moral Injury: A Global Phenomenon

 

Lancet skriver:

De direkta konsekvenserna av klimatförändringarna belastar oproportionerligt mycket

barn och ungdomar, eftersom de utvecklas psykologiskt, fysiskt, socialt och socialt.

neurologiskt.

 

Detta är den hittills största och mest internationella undersökningen om klimatångest bland ungdomar . Den visar

att de psykologiska, känslomässiga, kognitiva, sociala och funktionella bördorna av klimatförändringarna

påverkar ett stort antal ungdomar runt om i världen. Det är dessutom den första undersökningen

som ger en inblick i hur ungdomars uppfattning om regeringarnas svar på klimatförändringarna är

är förknippade med deras egna känslomässiga och psykologiska reaktioner.

 

Bekymmer över klimatförändringarna är förknippade med att unga människor upplever att de inte har någon framtid,

att mänskligheten är dödsdömd, att regeringarna misslyckas med att reagera på ett adekvat sätt, och med känslor av

känslor av svek och övergivenhet från regeringar och vuxna. Detta är kroniska stressfaktorer som kommer att ha

betydande, långvariga och successiva negativa konsekvenser för barns och ungdomars psykiska hälsa.

Regeringarnas misslyckande med att ta itu med klimatförändringarna och deras konsekvenser för

yngre generationer utgör potentiellt en moralisk skada. Nationerna måste reagera för att skydda den mentala

barns och ungdomars mentala hälsa genom att vidta etiska, kollektiva, policybaserade åtgärder mot

klimatförändringarna.

 

I en nyligen genomförd granskning konstaterades att barn i nuvarande och framtida generationer kommer att bära

en oacceptabelt hög sjukdomsbörda till följd av klimatförändringarna.

Kvalitativ forskning sedan 2010 visar att många barn har en pessimistisk syn på klimatets framtid.

 

Intervjuer med barn i olika  länder mellan 2016-2021 fann man intensiva former av klimat- och ekoångest.

Föräldrar och pedagoger rapporterar också att de hör stor oro för klimatförändringarna från unga människor

 

Som kontrast har jag några ord i ett email från en av världens främsta klimatforskare:

Om Du nu skulle ha rätt i Din förmodan (med högre klimatkänslighet) är det inte mycket att göra åt saken utan då är jorden dömd att gå under

på ett liknande sätt som kan ha drabbat planeten Venus där växthuseffekten nu är mer än 500 °C.

Och då är det faktiskt inte mycket att göra åt saken än att finna sig i ödet.

 

Frångan återstår: Skall vi deppa ihop tillsammans med ungdomarna

skall vi ge upp, som vissa klimatforskare

eller finns det en kraftfull lösning som kan ge realistist hopp och en detaljerad handlingsplan ?

Lancet lägger en avgörande skuld på regeringar som i sin tur är styrda av akademiska forskningen.

Regeringar kan inte ändra den information man får från den akademiska världen och IPCC.

Alltså ligger hela vår framtid i klimatforskningens händer inkl IPCC.

Därför måste också folkets hela fokus ligga på att granska och ifrågasätta forskningen.

Forskningen har ett avgörande ansvar att rapportera en sann bild av klimatet, fritt

från politisk styrning.

 

Laglig Bakgrund:  

I lagen (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av

oredlighet i forskning finns bestämmelser om forskares och

forskningshuvudmäns ansvar för att forskning utförs i enlighet med god

forskningssed och om att en särskild nämnd ska pröva frågor om

oredlighet i forskning. Lag (2019:505).

 

Högskolelag. SFS nr: 1992:1434 1 kap §2

I högskolornas uppgift ska det ingå att samverka med det omgivande

samhället för ömsesidigt utbyte och verka för att den kunskap och

kompetens som finns vid högskolan kommer samhället till nytta.

 

1. Den blå skylten från IPCC i nedanstående diagram är en matematiskt exakt konsekvens

av klimatkänslighet=3 som innebär att jorden blir +3C varmare för

varje fördubbling av CO2 halten.  IPCC har drivit denna uppfattning senaste 40 åren,

många kan detta utantill och proposition och klimatlag är utformade därefter.

 

 

clip8711

 

 

2. En annan matematisk konsekvens av klimatkänslighet=3 är att jordens temperatur tvärstannar

när utsläppen upphör, vilket IPCC illustrerar i sin senaste rapport  IPCC_AR6_WG1_SPM_page_29_SSP1_to_5

med SSP1. Det är detta som gör NetZero politiken möjlig (Nollutsläpp 2045), vilket får anses vara den politik

som Sverige och världen ställer hela sitt hopp till. Någon annan lösning finns inte i dagsläget.

En viktig del i denna ståndpunkt är att tidsfördröjningen är praktiskt taget noll mellan ökad CO2

och motsvarande globala temperatursvar.

 

 

IPCC_AR6_WG1_SPM_page_29_SSP1_to_5_a

 

 

3. En tredje konsekvens av klimatkänslighet=3 är att det finns en återstående utsläpps-budget.

En 40 år gammal tro:  Eftersom en "ofarlig" övertemperatur av +2C inte uppstår förrän efter år 2100 så kan

fossila bränslen användas riskfritt ytterligare långa tider.

 


 

Röd kurva A (ovanstående graf) fastställdes i all hemlighet av Exxon Mobil för 42 år sedan.

https://www.theguardian.com/environment/climate-consensus-97-per-cent/2018/sep/19/shell-and-exxons-secret-1980s-climate-change-warnings

 

SMHI skriver i oktober 2019 att uppvärmningen går snabbare än tidigare beräkningar

visat. Så presenteras deras ssp5-8.5   42 år för sent, som bekräftar röd kurva A.

https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/nya-globala-klimatberakningar-visar-pa-snabbare-uppvarmning-1.153511

 

Allra senaste forskning visar att prognos-kurva A i själva verket måste gå ännu brantare uppåt.

Detta kan bl.a. räknas ut från NASA's mätningar som visar att oceanerna fångar in

dubbelt så mycket värme nu, jämfört med 2005.

Ref  The Guardian Earth is trapping ‘unprecedented’ amount of heat

 

Härifrån kan man rent matematiskt fastställa att +1.5C bör komma år 2027

och +2C bör inträffa år 2034

 

clip4917

 

Om nu kurva B, uträknad av IPCC,  visar konsekvensen av klimatkänslighet=3

så är det uppenbart att  röd kurva A drivs av en mycket högre klimatkänslighet än 3.

Det är en av de viktigaste uppgifterna för klimatforskningen att med utgångspunkt

från kurva A räkna ut bakomliggande klimatkänslighet. Hela vår framtid står och faller med detta.

Denna beräkning måste vara prioritet nr 1 hos hela klimatexpertisen.

 

clip8711

 

Om klimatkänsligheten är större än 3 så faller samtliga delar av nuvarande klimatpolitik och någonting

fungerande och otroligt hoppfullt kanske reser sig ur spillrorna . Det kan bero på att sanningen i sig har ett värde.

 

A. Prognosen blir annorlunda :   +1.5C år 2027,  +2C  år 2034

B. Jordens temperatur forstätter när utsläppen stoppats. NetZero politiken är bra men verkningslös.

C.  Kvarvarande utsläppsbudget försvinner i ett slag (se Prof. Rockström ... heliga graal, klimatkänsligheten)

D. Enda möjliga klimatpolitik innebär att 200 Gton CO2 och 2 Gton metan sugs bort/år, start senast 2025

E. Detta är enda teoretiska möjligheten att rädda parisavtalet

F. Att fortsätta reparationsarbetet med samma fart innebär att atmosfären är återställd till 1700-tal inom 30 år.

G. I dessa 2 Gton metan finns all den energi som saknas när kol och kärnkraft läggs ner

 


 

Mycket små tecken visar var våra främsta klimatexperter står:

 

GP Två dagar  Från Maos Kina till Mölndal  2021 0925

Prof Deliang Chen:   Vi kommer att nå +1.5 C inom 20 år

 

 

DN Debatt. ”Sprid inte bilden av att det är för sent att rädda klimatet”

https://www.dn.se/debatt/sprid-inte-bilden-av-att-det-ar-for-sent-att-radda-klimatet/

 

Frida Bender, docent, universitetslektor i klimatmodellering, Meterologiska institutionen, Stockholms universitet

Rodrigo Caballero, professor i klimatmodellering, Meterologiska institutionen, Stockholms universitet

Deliang Chen, professor i fysikalisk meteorologi, Institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet

John Hassler, professor i nationalekonomi, Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet

Per Krusell, professor i nationalekonomi, Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet

Thorsten Mauritsen, universitetslektor i klimatvetenskap, Meterologiska institutionen, Stockholms universitet

Jonas Nycander, professor i fysisk oceanografi, Meterologiska institutionen, Stockholms universitet

Michael Tjernström, professor i meteorologi, Meterologiska institutionen, Stockholms universitet

 

Citat "Det kan också leda till ett bakslag för klimatarbetet när det visar

sig att jorden inte går under då 1,5-gradersmålet överskrids, vilket

det med största sannolikhet kommer att göra inom ett tiotal år"

 

Sannolikt når vi +1.5 inom 5 år. Hur kan våra främsta klimatforskare säga "inom 20 år" ?

Artikelförfattarna vill trots allt bagatellisera förloppet.  Detta är bara toppen av ett isberg.

 

Här uppstår misstanke om grov oredlighet i forskningsarbetet.

 

Högskolelagen:

Den akademiska friheten utmanas när forskare samverkar med

myndigheter, företag och idéburna organisationer. Tidigare studier

visar att forskare vid samverkan kan uppleva konflikter mellan

akademin och den externa samverkanspartnern i frågor som rör öppenhet,

medbestämmande och kollegial förankring.

 

Forskare samverkar med IPCC och

synes då blint styrda av IPCC. När vanligt folk ser att vi kan ha 5 år kvar

till +1.5C så känner sig forskare tvingade att säga 20 år för att blint följa

de 40 år gamla tumregler som IPCC kanske av politiska skäl eller av prestigeskäl inte kan överge.

Detta är grov oredlighet i forskningsarbetet samt ett brott mot högskolelagen och Magna Charta Universitatum,  Bologna:

 

För att kunna tillgodose behoven i sin omvärld måste   forskning och undervisning vara moraliskt och intellektuellt korrekt

och intellektuellt oberoende av all politisk auktoritet och ekonomisk makt.

 

 

Prof. James Hansen, tidigare vid NASA och en av världens främsta

klimatforskare, visade redan för över tio år sedan att klimatkänsligheten hamnar på +6 C.

 

Några av de tyngsta klimatmodellerna, ligger långt över 3

och bekräftar därmed James Hansen's uppfattning.

 

A. Hadley-modellen från MetOffice i Storbritannien

B. Amerikanska NCARs model CESM2

C. Europeiska samarbetsmodellen EC-Earth3

 

Dessa skulle ligga till grund för IPCC rapporten 2021 men IPCC har snarare skrivit ner klimatkänsligheten till under 3

i sista rapporten. Detta väcker misstanken att IPCC styrs mer av politiska hänsynstagande än

av naturvetenskapliga.  Problemet förstärks av att våra forskare blint tycks gå i IPCC's ledband.

 

Detta är ett brott mot högskole-lagen:

Den akademiska friheten inkluderar forskarens rätt att yttra sig och kritisera sina kollegors forskning.

Kritik och en fri diskussion synes  lysa  med sin frånvaro.

 

Nobelpriset 2021 hyllar klimatkänslighet 2.3 . Är detta den största och farligaste förolämpningen mot

mänskligheten någonsin ?

 

Det tycks alltså vara starka och ivriga krafter som försöker förneka den sanning som kurva A visar.

Därmed nekas svenska folket, politikerna och innovatörerna systematiskt att ta del av sanningen.

 

Att inte veta sanningen innebär att famla i mörker. Detta hindrar aktivt en bekväm  övergång

till en jord i balans. Det förhindrar sanningen att styra klimatarbetet. Detta är ett globalt problem.

 

Allt detta ger misstanke om grov oredlighet i forskningsarbetet.

 

Situationen har inte varit mer kritisk i hela mänsklighetens historia och högskolornas

forskning står i absolut centrum för om civilisationen skall vinna eller försvinna.

 

Det är själva värdet på klimatkänsligheten som är avgörande.

Är klimatkänsligheten 3,6 eller 36 ?

Detta värde bestämmer inte bara  prognoserna framöver. Det bestämmer också om

NetZero politiken skall fungera eller vara  verkningslös. Hela vår civilisation står och

faller med att vi kan enas om ett korrekt värde

på klimatkänsligheten.

 

Då får inte våra forskare inordna sig i ett blint lämmeltåg som hyllar klimatkänslighet 3

samtidigt som ungdomarna anar sanningen om klimatet och på god grund misstror forskning och politiker -

drivkraften för klimatångest.

 

Det är ändå Folket som betalar akademikernas månadslöner.

Högskolelag. SFS nr: 1992:1434 1 kap §2

I högskolornas uppgift ska det ingå att samverka med det omgivande

samhället för ömsesidigt utbyte och verka för att den kunskap och

kompetens som finns vid högskolan kommer samhället till nytta.

Detta  innefattar att professorer upprätthåller en levande diskussion med det omgivande

samhället och svarar på frågor. Arbetet skall drivas av vetenskap, inte av politik och pengar.

 

Allt annat är grov oredlighet i forskningsarbetet.  Med hänsyn till konsekvenserna så bör

alla forskare avsättas från sina positioner om man inte kan uppfylla högskolelagen

och Magna Charta Universitatum.

 

Pressen måste också ha en aktiv roll i sökandet efter korrekt klimatkänslighet.

Om den ligger över 3 så måste hela klimatpolitiken förändras i grunden.

 

Alla är säkert överens om att sanningen måste ligga till grund för en fungerande hantering av

den värsta krisen i mänsklighetens historia: Klimatkrisen.

 

 

Ovanstående beskrivning av "oredligheten i forskningsarbetet" måste belysas, påtalas,

diskuteras och åtgärdas. Då lägger vi grunden för en fungerande klimatpolitik.

Ingen enda fråga inom vetenskap och politik synes viktigare är denna.

 

Högskolorna och dess forskning avgör om vi skall vinna eller försvinna.

Det brådskar.

 

Nu, med facit i hand,  kan man ana att Exxon i all hemlighet visste allt som behövdes för 42 år sedan

för att utforma en fungerande klimatpolitik.

 

Högskolorna borde istället haft detta försprång. Att man inte lyckats misstänks innebära

grov oredlighet i forskningsarbetet kring klimatet sista 40 åren.

 

Själva nyckeln till framgång synes ligga i att hitta rätt värde på klimatkänsligheten.

 

 

 

Bengt Ovelius