Ta bladet från munnen

 

Tag bladet från munnen

 

NollUtsläpp-2045 får motsatt verkan.

 

Tillsammans med en fristående forskare gjorde vi våra första försök kring 2008  att vara visselblåsare för denna, den viktigaste faktorn i klimatdebatten.

Många debattartiklar är skriva - utan framgång - eftersom ingen vill höra detta.

Nu, så mång år senare har jag nog lyckats formulera problemet tillräckligt klart och skarpt i nedanstående text.

 

 

Debatt -inlägg

I all ödmjukhet:  Följande Debatt-inlägg kräver omfattande efter-diskussion i klimatdebattens viktigaste fråga.

Det är bara en öppen, ärlig diskussion som kan leda fram till sanningen - men denna diskussion saknas sedan långt tillbaka.

Det som är allra viktigast vill man inte prata om. Under årtionden har detta sopats under mattan.

Nu när Europa brinner kanske man äntligen kan diskutera detta förbjudna område,

 

Klimat-expertisen har en nyckelroll och i stor utsträckning gör man inte sitt jobb, tyvärr.

Uppmaning till KlimatExpertisen:

 

Ta bladet från munnen NU eller förlora all trovärdighet i en nära framtid då sanningen segrat.

Detta är ett påstående baserat i exakt matematik och vetenskap. Allt kan motiveras ner i minsta detalj:

 

NetZero 2050  politiken säger "När utsläppen upphört så har temperaturen stannat"

 

Vetenskapligt faktum:  Effekten kommer att bli den rakt motsatta.

Orsaken är enkel och dessutom  en av de viktigaste pusselbitarna i hela klimatdebatten.

 

Om NetZero 2050- politiken lyckas perfekt över hela världen så blir årliga temperaturstegringen år 2050 betydligt högre än idag. Om man inte gör någonting alls

så blir det ännu värre.

Detaljerad Motivation:  Vi har nu 3000 Gton för mycket CO2 i oceaner och atmosfär. Denna mängd, som redan är utsläppt orsakar att

globala temperaturen just nu stiger med farliga 0.035 C/år enl. NASA.

 

Om jorden  fortsätter som nu, med 40 Gton CO2 utsläpp  per år fram till 2050 så är det  4120 Gton CO2 för mycket år 2050

 

Om NetZero 2050 skulle lyckas perfekt i global skala, så trappas utsläppen ner varje år och når noll år 2050

År 2050 har jorden då   3560 Gton CO2 för mycket och temperaturen stiger årligen betydligt mer än nu.

Rent räknemässigt handlar det om  3560/3000  => 20% mer,  men värmen ger efter hand andra växthusgaser vilket kan leda till 20-200% ökning.

Den nya takten på temperturstegringarna år 2050 blir alltså  någonstans mellan  0.04C/år   och  0.10 C/år.

 

Den avgörande och otroligt viktiga slutsatsen:

Det finns inte minsta spår av den temperaturdämpning som utlovas i dagens debatt.

 

Många politiker säger: "Om vi bara drar ner utsläppen snabbt nog så kan vi klara parisavtalet"

Hur skall vi tvinga temperaturen att stanna när stigningen per år bara ökar och ökar ?

Världen väntar på att  klimatexpertisen skall ha mod att berätta sanningen. En fungerande klimatpolitik byggs på ett fundament av sanning.

Dit har vi inte kommit ännu.

CO2 är en växthusgas.  Varje global koncentration av CO2 motsvaras av en sannolik global temperatur

enligt detta logaritmiska samband  t =  1.442*cs*ln(ppmCO2/275)   där cs är klimatkänsligheten.

Professor Svante Arrhenius använde detta samband redan för 130 år sedan och klimatvetenskapen använder detta dagligen som själva basen för begreppet klimatkänslighet.

 

Slutsats: NollUtsläpp-2045-  politiken är viktig men verkningslös för att styra temperaturen.  Genom det felaktiga beskedet från IPCC förleds världen att tro att detta är lösningen.

I själva verket uppnås raka motsatsen.  Därför är det helt säkert att parisavtalet misslyckas inom storleksordningen  5 år.

 

Ansvariga klimatexperter har hittills bara svarat med att bli helt tysta.  Jag baserar denna slutsats på den omfattande diskussion jag haft med landets främsta klimatexpertis. Hela denna diskussion har jag dokumenterat för att ev. ge  ut den i bokform.

 

Antingen säger man sanningen och går emot IPCC, vilket ingen vågar.

Eller så säger man att  IPCC har rätt i att temperaturen stannar. Då har man undertecknat sin egen vetenskapliga  avskedsansökan som inträffar den dag sanningen segrat i denna fråga.  

 

Landets ödesfråga:  Hur skall sanningen komma fram snabbt nog  ?

 

Det synes bara finnas en enda utväg, en enda fungerande klimatpolitik:

 

Suga bort 200 Gton CO2 och 2 Gton metan per år, start senast år 2025. Då kan vi också klara Parisavtalet.

Alla politiker som lovat respektera Parisavtalet bör vara medvetna om den enda tänkbara metoden att uppfylla löftet.

Att denna teknik inte finns, bryr sig naturen inte om. Vi står inför ett ultimatum: Vinna eller försvinna.  

Vi kan klara allt detta om vi börjar med att bygga klimatpolitiken på sanning.  Det handlar om den sanning som IPCC ännu inte levererat.

 

Dessa professorer vid Tyndall centre slog larm om samma sak  2014 - ingen lyssnade.

Sök YouTube: Survivable IPCC projections based on science fiction - reality is far worse

 

De flesta klimatexperter förlitar sig på den felaktiga informationen från IPCC som bl.a.

kommer till uttryck i denna graf  (till vänster) från senaste IPCC rapporterna:

 

IPCC_AR6_WG1_SPM_page_29_SSP1_to_5_a_and_b-

 

Den utlovar i grafisk form att temperaturen tvärstannar så fort utsläppen upphört.(SSP1-1.9)

Denna graf är ren lögn. Temperaturen drivs av de växthusgaser som redan finns.

Årliga utsläppen är bara ca 1% av det som redan finns  och jorden har dessutom en lång reaktionstid mellan utsläpp och motsvarande temperatur.

Därför har mängden utsläpp mycket liten styr-verkan på temperaturen under årtionden men stor inverkan under århundraden.

Om alla utsläpp stoppas idag så påverkas inte de 3000 Gton CO2 som redan finns. Temperaturen fortsätter som om ingenting hänt.

IPCC högsta ledning vägrar att kommentera trots

påminnelser från min sida ända sedan maj 2008. De svenska klimatexperter som är med

och skriver IPCC-rapporterna vägar också att kommentera. Det innebär

att man nog är medvetna om denna lögn men vill undvika att båten kommer i gugning.

Det är lugnast så. Bättre att rädda ansiktet än att rädda nästa generation.

Allvarligast av allt: Därför undviker man också all öppen, ärlig diskussion om detta. Pressen och media måste ta sitt ansvar här och äntligen tillåta denna diskussion.

Inte ett enda av våra politiska partier har en fungerande klimatpolitik. Att fortsätta med NollUtsläpp-2045 som enda klimatpolitik, kommer snabbt att

leda till en nöd och ett elände som saknar motsvarighet.  Samtidigt finns det goda möjligheter till en bekväm lösning av klimatkrisen. Då måste klimatpolitiken se

helt annorlunda ut.  Det är bara en öppen diskussion som kan förändra detta inför valet i höst.

Eftersom de 3000 Gton CO2 "för mycket" inte försvinner under NetZero 2050-

förloppet så kan ingen utsläppspolitik  tvinga ner jorden  under 0.035 C/år i  temp-ökningstakt

 

IPCC_AR6_WG1_SPM_page_29_SSP1_to_5_a_and_b-

Till höger visas i princip hur en korrekt graf se ut.

 

Detta fel från IPCC innebär vår undergång, eftersom alla krafter sätts in på en verkningslös

NetZero-klimatpolitik. När man upptäcker felet kan det vara för sent att slå in på en fungerande väg.

Därför är det så viktigt att ta bladet från munnen NU.

 

Själv skulle jag bli  väldigt glad om mina misstankar är fel. Men en samlad klimatexpertis har inte lyckats påvisa något fel ännu - efter år av diskussion.

En omfattande debatt efterlyses med det enda målet att Sverige skall få en FUNGERANDE klimatpolitik, så att våra ungdomar har en framtid.

Press och media skulle kunna göra underverk genom att lyfta fram denna diskussion. Det brådskar.

Bengt Ovelius