Tanke-strukturer

Tre chock-ändrade tanke-strukturer behövs för att lösa klimatkrisen.

 

 

De tre faktorerna är

 

1.Grupptänk

2.Klimatkänslighet

3.Termodynamikens andra huvudsats.

 

1. Tankestrukturen Grupptänk

är en mogen vetenskap efter omfattande forskning under sista 60 åren.

 

Forskningen visar att politik och vetenskap riskerar förstöras av GruppTänk.

Mirakel-krafterna släpps loss när människor får rätt att tänka självständigt.

President JF. Kennedy använde detta för att radikalt förbättra det politiska beslutsfattandet.

Detta behövs verkligen nu, för att lösa klimatkrisen. Detta kan samtidigt kan vara nästa,

betydande steg i demokratins utveckling. Därför är detta ämne extremt spännande.

 

Dessa två böcker beskriver forskningen kring grupptänk:

* Groupthink in Science, David Allen

* Victims of Groupthink, I Janis, professor Yale University, Rådgivare till President Kennedy

 

Prof. Irving Janis säger: Grupptänkande orsakar att mental effektivitet ebbar ut,

och att moraliska bedömningsförmågan försvinner.

 

När USA kände sig fångade i Irak-kriget, utan utvägar, så   ställde

Senator Chuck Hagel följande fråga till President George Bush

 

Mr. President,

Når Ni någonsin utanför Er inre cirkel av medarbetare?

I en tid av krig är det så viktigt att få tankar från personer som har en annan uppfattning.

Ring till dem, sitt ner med dem. Lyssna till dem.

 

Klimatkrisens lösning kräver absoluta topp-prestationer av alla parter.

Det har aldrig i mänsklighetens historia krävts detta mått av kunskap,

kreativitet och effektivitet  tidigare - om vi skall lyckas.

 

after_trace_c

 

Janis forskning kom fram till följande:

GruppTänkarna:

1.  kräver att kontroversiella frågor och alternativa lösningar undviks.

2.  saknar individuell kreativitet och fritt tänkande.

3.  De illa fungerande GruppTänkarna skapar en illusion av att ha rätt och att vara osårbara.

4.  En uppblåst övertygelse av att ha rätt och att alltid fatta rätt beslut.

5.  Man överskattar sin förmåga till bra beslut

6.  och underskattar alla utomstående.

7.  GruppTänkarna kan uppföra sig omänskligt gentemot utomstående.

8.  Medlemmar av grupptänkarna känner press att tycka likadant för att inte få båten i gugning.

9.  GruppTänkarna föredrar harmoni i gruppen genom att undvika nya tankar, innovationer, argument.

10. GruppTänkarna är en grupp JA-sägare. Besluten får låg kvalitet.

 

Grupptänkarna bildar en sluten elit. Alla som har avvikande mening blir uteslutna från eliten.

På det viset utesluts systematiskt de sanna lösningarna. Hela klimat-debatten innehåller

övertydliga tecken på GruppTänk. GruppTänk förstör vetenskapen och vetenskapen förstör

i sin tur politiken.

 

Ett resultat av grupptänk verkar vara, att ju högre titel man har, desto mer

har man att förlora. Därför kan exempelvis professorer vara mer drabbade av grupptänk

än gymnasie-lärare i fysik.

Press eller politiker kan lätt undersöka om denna hypotes stämmer genom att ställa denna enkla fråga till

10 gymnasielärare i fysik och 10 klimat-professorer:

 

"Stannar jordens temperatur när alla utsläpp är stoppade?"

 

Den något ovetenskapliga undersökning jag själv gjort är att fråga en enda gymnasielärare i fysik:

Svaret brev: Detta är så elementärt att det inte ens behöver diskuteras. Temperaturen

fortsätter och nuvarande NetZero-politik har inte avsedd verkan.(=NollUtsläpp 2045)

Sammanlagt har jag nog diskuterat detta med 30 professorer ända sedan år 2008 och ingen

har vågat sträcka sig längre än till beskedet från IPCC:

"Temperaturen stannar, NollUtsläpp 2050 fungerar".

Därefter vägrar man svara på ytterligare frågor. Det blir helt tyst. Detta passar exakt in i

forskningen kring hur grupptänk fungerar. För mig är det ett övertydligt bevis på

att allt för många av den allra högsta expertisen är fångade i ett övermäktigt GruppTänk som inte

ens tillåter en öppen. ärlig diskussion.

 

Ett besked till svenska folket: Vi är sannolikt inte i goda händer och kommande val måste

diskutera detta ingående, om våra ungdomar skall ha en framtid.

 

Denna enkla undersökning är otroligt viktig eftersom det handlar om att vinna eller försvinna för Sverige.

Resultaten kan bli att en lång rad stolar i olika sammanhang skall tillhöra gymnasielärare i fysik

istället för professorer.  Det är en exakt parallell med dagens debatt om avgångar i Sverige och

Frankrike därför att expertisen missbedömde Ukraina-invationen.

Avskedanden är motiverade eftersom hela nationers säkerhet står på spel.

Vi missbedömer nog på bred front även klimatet. Här brådskar det med att hitta nya tankestrukturer.

 

Pressen skriver nu i juni 2022 att ambitionerna sjunkit i klimatpolitiken.(DN)

Klimatkonferensen i Stockholm för några dagar var slarvigt förberedd (SVT)

 

Ändå har Sverige ambitionen att inta en ledande roll i klimatpolitiken.  Det finns en

uppriktig önskan att göra ett toppklassigt jobb men visioner och nytänkande verkar fattas.

 

Superentreprenören Vinod Khosla säger: De riktigt stora genombrotten kommer inte

från systemets kärna, akademiska världen, storförtagen eller myndigheterna.

Genombrotten kommer från systemets utkanter.

 

Företagande.se skriver 10.09.2019:

Problemet är att den akademiska sfären inte är den huvudsakliga miljö

där innovation uppstår. Det vill säga, forskare är inte samma sak som

uppfinnare. En forskares incitament/motiv är ju att utforska, definiera

och presentera det existerande, medan uppfinnarens incitament/motiv är

den radikala motsatsen; att skapa det ännu ej existerande.

95% av landets patent kommer från "systemets utkanter" och delar på 7 promille av statens stöd.

Akademiska världen får 99.3% av statens stöd och presterar bara 5% av landets patent....Regeringens innovationsråd har inga representanter för innovatörer.

Regeringens fem utsedda samordningsgrupper för Sveriges strategiska innovationsområden (budgeterade 845 mkr) har inga representanter för innovatörer....Ska Sverige återta vår höga industriella konkurrenskraft, måste stödet  till utveckling av nya produkter, metoder och system hitta fram till de som levererar.

 

Det är meningslöst att fråga en klimatprofessor vilka innovationer som behövs

för att lösa klimatkrisen. Jag har gjort detta och kan redovisa utfallet.

Det är innovatörerna som kan lösa detta men man väntar otåligt på klara besked om

hur klimatkrisen verkligen ser ut.  En felaktig klimatkänslighet=3 leder fram till dagens

bevisligen "icke fungerande fusklösning" (NollUtsläpp 2045 ) Dags att släppa loss

en öppen, ärlig diskussion i pressen och i partierna om den allra viktigaste klimatfrågan.

 

Det hoppfulla beskedet:

Det går med hög sannolikhet att uppfylla drömmen genom tre chock-ändrade tankestrukturer.

De två andra tankestrukturerna är lika spännande och omvälvande:

 

 

 

 

2. Tankestrukturen Klimatkänslighet:  

IPCC har under 40 år hävdat klimatkänslighet=3, dvs jorden skall stiga +3C för varje fördubbling

av halten koldioxid. Allt tyder på att ett övermäktigt grupptänk som utgår från IPCC

låser den globala tankestrukturen.

 

Argumentation:

Värdet på klimatkänsligheten utgör grunden för nästan alla prognoser och beräkningar.

Om värdet skulle visa sig vara över 4 så faller hela vår klimatpolitik och NetZero kan inte fungera.

Prof. Johan Rockström skriver (SVD) att "hela utsläpputrymmet försvinner i ett svep och

"tungisarna" bland klimatmodellerna bekräftar: ex. Hadley-modellen från MetOffice (5.4C), och

NCARs model CESM2 (5.2C) Det är en vetenskaplig jordbävning som närmar sig."

Ändå förnekar IPCC detta i sina senaste rapporter och man håller fast vid 3.

Nu kommer chockbeskedet från NASA, att energin som oceanerrna tar upp har fördubblats

mellan 2005 och 2019, vid 379 resp 409 ppm. Ur detta senaste chockbesked kan man

faktiskt räkna ut den momentana klimatkänsligheten.  Varje klimatexpert borde ta på sig denna

uppgift och presentera resultatet, eftersom denna beräkning påverkar hela vår klimatpolitik.

Det finns helt enkelt ingen beräkning som är viktigare.

Själv har jag räknat ut detta med komplett härledning och resultatet är exakt lika skrämmande som NASA själva säger. Klimatet rusar på ett sätt som är mycket mer brutalt än vad som framgår av

IPCC rapporterna. Oceanernas enorma förmåga att ta upp energi lurar oss att tro att

det kanske inte är så farligt.

 

Härledning och resultat behöver dock komma från klimatexpertisen och diskussionen behöver fylla pressen fram till valet. Denna diskussion kommer att förändra hela

klimatpolitiken, vilket för första gången någonsin ger oss en chans att verkligen lösa krisen.

Vi kan bara skapa sanna lösningar från sann kunskap, baserad på exakt matematik.

 

 

3. Tankestrukturen: Termodynamikens andra huvudsats.

 

Nicolas Léonard Sadi Carnot och Rulof Clausius  etalberade termodynamikens andra huvudsats 1824-1850.

 

James Clerk Maxwell skissade  år 1867 på en princip för att ge  gratis och obegränsad energi och

detta strider fullständigt mot andra huvudsatsen.

 

Kan det vara ett utslag av "grupptänk", att nästan alla nuvarande

forskare tar det säkra före det osäkra och bekänner sig till andra

huvudsatsen. Kan det vara så, att hela världen idag motarbetar den

absolut bästa metoden att framställa energi?

 

Kan det vara så, att ett ökat medvetande om mekanismerna bakom

grupptänk kan få som följd att långa rader av genomgripande

innovationer kan komma fram ?  Det var president JF Kennedy som pekade

på farorna med grupptänk och han kunde redovisa exeptionella framgångar

efter denna nya tankebana.

 

Principerna för obegränsad energi täcker ett enormt spektrum av olika

sorters teknik som bryter mot andra huvudsatsen, här nämner jag bara tre:

 

 

1. Graphene-filter kommer att kunna sortera ut metan från atmosfären förlustfritt och ge

ca 200 länder av sveriges storlek allt bränsle. På samma gång backas växthuseffekten

tillbaka till före 1950-talet. Allt detta är matematiska och fysikaliska fakta.

 

2. Forskare i nanoteknik bevisar nu att molekylrörelserna kan generera

små mängder el, vilket strider mot andra huvudsatsen. Snart kommer batterier

som aldrig behöver laddas. De blir istället iskalla när man tar ut mycket ström.

De teoretiska genombrotten är redan gjorda. Nu återstår bara ett enormt

forskningsarbete. Detta är fysikaliska fakta.

 

3. Vattnets okända egenskaper kan kanske ge alla de energilösningar vi behöver.

Exempelvis så blir kapillärer en sorts pump som drivs av omgivningens

värme. Den pumpar upp vatten i de högsta tänkbara träd -  i strid med

termodynamikens andra huvudsats. allt enl. Prof. Gerald Pollack

University of Washington. Han beskriver varför dessa enkla principer

förblivit hemliga. (ref Fourth-Phase-of-Water)

 

Kort sammanfattning ur boken:

 

Kritiker och deras förakt och deras hånskratt väntade vid varje tillfälle.

Vilken försiktig vetenskapsman skulle våga sig in i detta?

Vatten blev förrädiskt att studera.

Att dränka sig i vattenforskning  är lika farligt som att dränka sig i frätande syra.

 

En andra orsak till att förståelsen har varit så långsam är att

vatten är allestädes närvarande. Vatten finns överallt. Vatten har en central plats i

så många naturliga processer att få människor kan föreställa sig att grunderna skulle kunna

förbli öppna för ifrågasättande.

 

Någon måste väl ha räknat ut svaren för ett eller två hundra år sedan. Denna uppfattning håller vetenskapsmännen borta. Forskarnas motvilja har bara ökat.

Forskning belönar dem som fokuserar på  trendiga områden och lämnar lite utrymme för

att ifrågasätta den grundläggande  vetenskapen som lärs ut i stor utsträckning.

 

Särskilt  när det gäller något som är så djupt rotat

och vanligt som vatten, är incitamentet att  ifrågasätta de grundläggande principerna

obefintliga.

 

En tredje orsak till att grundläggande principer kartläggs alltför långsamt är den

regel som plågar hela vetenskapen: intellektuell blyghet.

Det känns bekvämare att förlita sig på de kunskaper man redan fått än att

hantera revolutionärt omstörtande tankar.

 

Man skulle kunna tro att vetenskapsmännen skulle omfamna dramatiska framsteg inom

fundamental  vetenskap, men de flesta känner sig mer bekväma med att begränsa

sig till mindre avvikelser från status quo. Forskare kan stå emot

revolutionen på samma sätt som alla andra försvarare av ortodoxin.

 

Ett fjärde skäl är ren rädsla. Att ifrågasätta den vedertagna visdomen

innebär att man trampar vetenskapsmän på tårna som har byggt sin karriär på denna

visdom. Obehagliga reaktioner kan förväntas. Jag har till exempel

här trampat på en hel del helig mark. Jag förväntar mig en vederbörlig tillrättavisning,

särskilt från de forskare vars erkännande, bidrag, patent..,

och andra maktattribut är beroende av att de försvarar sina vetenskapliga

ställning.

 

Ett barn kan förlåtas för ett sådant bristfälligt beteende,

men äldre forskare är sällan utrustade med denna grad av artighet.  

Därför har  karriärorienterade forskare en

konservativ hållning och håller sig på avstånd från  allt som ens luktar revolutionär

utmaning. Denna hållning bidrar till smör och bröd på deras vetenskapliga bord.

 

Nyckeln till att göra framsteg på alla dessa områden måste innefatta en ny

vilja att erkänna att kejsaren inte har några kläder. Även de största

av vetenskapliga hjältar kan ha misstagit sig. Dessa vetenskapsmän var mänskliga: de

åt samma sorts mat som vi äter, hade samma passioner som vi har,

och led av samma svagheter som vi är benägna att ha. Deras idéer är

inte nödvändigtvis ofelbara. Det kan tyckas respektlöst, men om vi hoppas kunna

komma fram till den grundläggande sanningen, måste vi ha modet att ifrågasätta varje

och alla grundläggande antaganden.

 

Annars riskerar vi att döma oss själva till evig okunnighet.

 

Naturens hemliga regler

Vart sådana utforskningar kan leda kan ingen säga. Inom  

osäkerhetens domäner ligger charmen med den vetenskapliga strävan: genom ett

obehindrat experimenterande, logiskt tänkande och en och annan god

tur att snubbla över det oväntade, kan vi börja belysa naturens dolda områden.

Slut  av  utdrag ur boken: Prof Pollack Fourth-Phase-of-Water  Superintressant ! Köp den !

 

 

 

Sammanfattningsvis så försöker det nuvarande samhället på alla sätt

motarbeta alla de omstörtande innovationer som måste vara i drift senast 2025

 

Den enda vägen till räddning undan kommande klimatkatastrof.

 

Istället förnekar klimatexpertisen behovet och understödjer ivrigt den stora lögnen från IPCC

om att globala temperaturen stannar när utsläppen är stoppade.

 

Med denna falska information kan man motivera den stora, bekväma fusk-lösningen

NollUtsläpp 2050.  När detta grova fel upptäcks är det för sent att korrigera.

 

Super-entreprenören Vinod Khosla säger: Vi kan uppfinna den framtid vi vill ha, bara inte

experterna stoppar oss.

 

 

De tre Tanke-Strukturerna har följade nödvändiga uppgifter

 

1.Tanke-Struktur Grupptänk  - Ger demokratin superkraft

2.Tanke-Struktur Klimatkänslighet - Ger oss rätt fundament att bygga innovationerna på

3.Tanke-Struktur Termodynamikens andra huvudsats. ger de enorma energimängder som behövs för att lösa klimatkrisen med kvalitet i varje detalj. 200 Gton CO2 och 2 Gton Metan måste bort/år, start senast år 2025. Det finns ingen annan väg. Jorden måste komma ner i 280 ppm CO2 inom 20 år. (till 2045)

 

Allt detta är genomförbart genom chock-artad ändring av tanke-strukturerna. Nu hänger det på press, media och partier att också ändra sina tankestrukturer så att valet i  höst blir en vändpunkt.

 

Valet står mellan NetZero 2045 och "NYA Tankestrukturer baserade på exakt matematik och vetenskap"

 

clip4695

 

Detta kan vara vad landets politiker erbjuder våra ungdomar med NollUtsläpp 2045 (=NetZero)

 

NetZero politiken kommer i panik att stänga ner hela samhället men kommer inte att

nå bråkdelen av tänkt reduktion av CO2. Många länder måste strunta helt i NetZero för att

inte drabbas av inre kollaps.  Om NetZero med oändlig möda och tvång skulle lyckas,

så blir dämpningen av temperatur knappast mätbar.  Temperaturökningen på jorden drivs

av den CO2 som redan finns i oceaner och atmosfär. Det handlar om 3000 Gton "för mycket".

Utsläppen per år är ca 1% av det som redan finns. NetZero handlar enbart om utsläppsreduktion.

Därför är NetZero politiken det samma som klimatkatastrof och de kritiska gränserna +1.5

och +2C bryts redan om ca. 5 resp. 10 år.  På mycket kortare tid än 5 år måste alltså en radikal

ändring av klimatpolitiken komma till stånd.   Det är ganska lätt att räkna ut att 200 Gton CO2

och 5 Gton Metan måste sugas bort från atmosfären per år, start allra senast 2025.

 

Var och en av klimatexpertisen bör bekräfta / dementera dessa siffror med matematisk härledning

eller avgå med omedelbar verkan.

IPCC måste våga öppna en ärlig diskussion som leder fram till sanning eller reformera hela organisationen.

Det finns ingen tid för tvekan.  

Det finns inget ytterligare utrymme för GruppTänk och lögner.

 

 

Istället för att stänga ner hela samhället och orsaka ett bottenlöst elände

så kan helt nya tankestrukturer ge en bekväm framtid, ofattbart glädjande ny teknik som

förändrar livet för alla. Samtidigt görs en kvalitets-omvandling av atmosfären under 20 år

så att vi är tillbaka till samma atmosfär som jorden hade år 1700.

 

Vi kan klara detta om vi inte låter GruppTänk väga tyngre än vetenskapliga och matematiska fakta.

GruppTänket  har t.o.m. skuld i att många av våra främsta klimatexperter fortfarande är fångna

i GruppTänkets lämmeltåg. Är Ni fångar eller fria ?  Avgörande kontrollfrågor till klimatexpertisen:

1. Stannar temperaturen när utsläppen är stoppade ?

2. Vilken är nuvarande momentana klimatkänslighet när oceanerna 2005-2019 fördubblat energiupptaget ?

 

scale_groupthink_science_002

 

 

Vi kan uppfinna den framtid vi vill ha om vi bara kan sluta med att vara primitiva slavar under GruppTänk.

clip4791

 

Vi måste agera NU !

 

 

Praktiska konsekvenser:

Med NollUtsläpp 2045 som politik  så kommer reduktionen av CO2 att gå för långsamt.

Trafikverket visar i en rapport att drivmedlet måste kosta 50 kr/lit inom kort.  Trots detta kommer

det att gå för långsamt. Inte ens ett totalstopp för utsläpp redan nu kommer att fungera.

Det är för långsamt.

 

Om vi istället löser tekniken att suga bort metan från atmosfären  så räcker ett tillskott

på endast 1% atmosfäriskt  metan till fossilt bränsle för att göra ett långt bättre miljö-jobb

än vad NollUtsläpp 2045 kan åstadkomma.  I detta scenario kan ett dieselpris på 10:-/ lit

ge nollutsläpp redan inom ett par år.

Detta kräver dock att politiska klimat-ledare orkar sätta sig in i hur ett smart scenario fungerar.

 

Så länge all diskussion undviks så går vi mot en situation där vi plågar livet ur folk

med bränsle på 50:-/ lit, dyrare mat, traktorer som inte kan skörda osv.....

Detta leder till mass-arbetslöshet och ekonomisk kollaps ovanpå galopperande

klimatförändringar.

I grunden är det GruppTänket som orsakar detta bottenlösa elände, helt i onödan

och mekanismen som tvingar världen till kollaps heter NetZero (NollUtsläpp 2045)

Man kan inte bygga sanna lösningar på lögnen om att temperaturen stannar

när utsläppen upphör.

 

T.o.m. våra klimatprofessorer är helt styrda av GruppTänket från IPCC. Ingen vågar ha

en egen uppfattning i de viktiga kontrollfrågorna.

Därför kan expertisen inte heller försvara IPCC's ståndpunkt att globala temperaturen

stannar när utsläppen är stoppade.   Eller kan man ? Visa det i så fall !

Den intellektuella hederligheten kräver att denna diskussion slutförs

https://www.ppm.today/index.html?diskussion-med-expertisen.htm

 

 

 

 

Pressen släpper med glädje fram klimatprofessorer att skriva debattartiklar, i detta fall DN.

https://www.ppm.today/index.html?bilden-av-att-det-aer-foer-sen.htm

 

Denna artikel innehöll en rad fel, men trots upprepade påpekanden så vågade DN

inte lyfta upp efter-diskussionen. Denna diskussion placerade jag då istället på min

hemsida och det ledde fram till att artikelförfattarna var tvugna att kasta in handduken.

Man kunde inte försvara den artikel man skrivit.

Slutreplikerna finns här

https://www.ppm.today/index.html?diskussion-med-expertisen.htm

 

Inte ens när diskussionen serveras på ett silverfat, har DN något intresse av att driva

analysen vidare. Det antyder att DN själva är en del av det lämmeltåg som finns

vetenskapligt analyserat i GruppTänk-vetenskapen.

Hur skall läsare och prenumeranter kunna hoppas få en objektiv bild av det

farligaste förloppet i mänsklighetens historia ?

 

Är klimatprofessorerna styrda av ett blint lämmeltåg?  Om inte - visa det med matematik !

 

Det oroväckande slutsatsen är att våra klimatprofessorer är styrda av det lämmeltåg som IPPC skapat.

Denna bild speglar exakt den 60 år långa forskningen inom GruppTänk.

after_trace_c

 

En klimatexpert som doktorerat eller har professors-titel förväntas ha sina huvudsakliga

verktyg i vetenskap och exakt matematik. Det borde innebära att en bevisföring borde

vara utslagsgivande för slutsatserna.    Varje detalj visar dock att vetenskap och matematik

helt  har förlorat betydelse och professorerna låter sig nyttjas av ett övergripande grupptänk

som synes utgå från IPCC. Detta synes gälla samtliga professorer i Klimatpolitiska rådet,

professorerna i SMHI och professorerna bakom DN-artikeln. (Bilden att det är för sent....)

 

Exxon visste för 40 år sedan i all hemlighet hur det verkligen såg ut

https://www.theguardian.com/environment/climate-consensus-97-per-cent/2018/sep/19/shell-and-exxons-secret-1980s-climate-change-warnings

medan SMHI i sin forskning med förvåning konstaterar snabbare uppvärmning än vad

forskarna trott.  

Det enda SMHI visar är, att man ligger 40 år efter i utvecklingen och man berömmer sig själva för

dessa otroliga forsknings-framsteg.

 

https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/nya-globala-klimatberakningar-visar-pa-snabbare-uppvarmning-1.153511

 

SMHI har blivit anmäld för oredlig forskning.

 

SMHI har slängt in handduken genom att via SMHI's jurister meddela att man inte vill diskutera

detta (som är det viktigaste ämnet i hela klimatdebatten).

 

Professorerna kan återvinna sitt förtroende genom att visa att man behärskar vetenskap och matematik

och att man står fria från grupptänket.

 

Förslaget är att matematiskt analysera denna utmaning i fyra punkter, dra slutsatserna

och publicera i pressen med fullständig härledning.

 

https://www.ppm.today/index.html?utmaningen.htm

 

 

 

Bakgrunden är naturligtvis att klimatprofessorerna hotar hela landets existens genom att ev. inte göra sitt jobb.

Man kan bara göra sitt jobb genom att vara representanter för vetenskap och exakt matematik.

De fyra utmaningarna kan sannolikt återställa förtroendet.

 

 

 

MVH Bengt Ovelius