Text till video

Högsta ALARM-nivå !

Ledarskap och innovationer krävs på en nivå som världen aldrig tidigare sett.

 

 

 

Tre_Alternativ2

 

"Business as Usual"  är det sämsta världen kan göra

Nollutsläpp 2025 är det bästa världen kan göra (Emission=0 2025)

 

Världens temperatur ligger mellan röd och grön kurva fram till 2040

vad vi än gör: Kör på som vanligt eller tvärstannar 2025.

Utsläppen kan knappast styra temperaturen inom denna korta tid.

Inom denna korta tid avgörs om vi skall vinna eller försvinna.

 

SSP1-1.9 från senaste IPCC-rapporten är enda kurvan världen kan överleva

men den kräver att CO2 sugs bort från atmosfären omgående.

IPCC+SMHI har glömt att tala om detta för sveriges folk och politiker.

Dessa professorer i UK bekräftar detta faktum.

 

 

Tre framstående klimatforskare skriver:

I stället för att bearbeta våra tvivel bestämde vi forskare att

konstruera allt mer detaljerade fantasivärldar där vi skulle vara säkra.

Priset att betala för vår feghet: att hålla munnen......

 

Just dessa fantasivärldar ser vi i  kurvorna från IPCC+SMHI, som också har

valt att hålla munnen i denna känsliga fråga.

 

SMHI är anmäld till Nämnden för prövning av oredlighet i forskning Npof.

Riksdagsmän har uppmanats driva frågan i konstitutionsutskottet:  Vi svenska folket

och våra valda politiker har blivit förda bakom ljuset i en fråga som har existensiell

betydelse för landet.  Den farligaste lögnen i landets historia.

Frågan måste diskuteras och få ett snabbt svar eftersom tiden rinner ut.

 

 

Globala temperaturen stannar INTE

när alla utsläpp är stoppade.

 

Därför kan NollUtsläpp 2045 inte göra avsedd nytta.

 

Se denna video år 2015  från brittiska professorer:

Survivable IPCC projections based on science fiction - reality is far worse

 

Från dessa professorer kan vi lära:

Den kurva från IPCC  som vi kan överleva, (SSP1-1.9)

och som håller jorden UNDER +2C kräver Geo Engineering.

Svenska staten har skrivit bindande avtal att följa detta.

Därmed har staten skrivit på ett bindande avtal att utveckla teknik

för att suga bort GigaTon med CO2 ur atmosfären.

IPCC har glömt att berätta detta för folket och för politikerna.

 

År 2008 gjorde jag en egen kalkylator för att exakt förstå

vad IPCC synes vilja dölja för oss.  Grön kurva visar jordens

temperaturutveckling om alla globala utsläpp är stoppade år 2025

I det kritiska området fram till 2040 (i gula fältet)  gör det nästan ingen

skillnad om alla utsläpp är stoppade redan 2025. I gula fältet avgörs

om vi skall klara Parisavtalet och om civilisationen skall överleva.

 

ssp5-85_ssp1-19-nasa3

 

 

Min kalkylator visar också att om 200 Gton CO2 sugs bort per år

med start år 2025 så är det absolut enda sättet att överleva klimatkrisen.

Då följer vi önske-kurvan SSP1-1.9 från IPCC.

 

200Gton_clip19073

 

IPCC visar nedan alltså resultatet av att 200 Gton sugs bort per år

men man döljer medvetet denna information.

Därför är kurvan vid röda pilen en ren lögn som orsakar

civilisationens undergång om vi inte vaknar snabbt och

rättar till HELA klimatpolitiken.  NollUtsläpp 2045 fungerar inte

alls under den extremt kritiska tid när allt avgörs (före 2040) !

Summary_for_Policymakers_AR6_WG1_SPM-

 

 

 

 

Kort introduktion -- klicka på play-knappen !

 

 

 

Det är viktigt att ta IPCC's varningar på största allvar. Dessutom kan IPCC vara en

unik, samlande kraft för världen, under FN.  

 

Samtidigt misstänks IPCC  tyvärr bära huvudansvar för att världen misslyckas med klimatarbetet.

Felet ligger exakt här vid pilen och detta kräver omfattande diskussion  och snabba åtgärder:

Summary_for_Policymakers_AR6_WG1_SPM-

Summary for Policymakers,  IPCC WGI Sixth Assessment Report, Page 22

 

 

SMHI som representerar IPCC i Sverige, förklarar:

SSP1-1.9 motsvarar ett hållbart samhälle som följer åtagandena i Parisavtalet.

Svenska folket och politikerna har fått veta att NollUtsläpp-2045, som är den enda

politik vi har, skall rädda parisavtalet  och temperaturen skall tvärstanna

så fort världens utsläpp upphör.  

 

Jag är ingenjör, elektronik och termodynamik  och har jobbat med olika innovationer.

År 2008 tog jag fram en klimatkalkylator i samverkan med en oberoende forskare

och presenterade resultatet för högsta ledningen i IPCC.

 

Denna relativt enkla differentialekvation är motorn bakom kalkylatorn

clip4733

och kalkylatorn visar tydligt att jordens temperatur ingalunda stannar när utsläppen stoppas.

I nedanstående graf stoppas jordens alla utsläpp år 2025 och temperaturstegringen går därefter

i rasande takt, rakt emot informationen från IPCC och SMHI.

IPCC+SMHI  ljuger för svenska folket och för våra folkvalda politiker vilket innebär vår undergång

om inte sanningen i nedanstående graf lyfts fram.

 

IPCC  har haft 14 år att svara och förklara.  Tystnaden visar att frågan är känslig.

 

Kurvorna i  IPCC WGI Sixth Assessment Report, Page 22 skall se ut så här. Då kan vi

bygga en sann klimatpolitik på en sann klimat-förståelse.

 

ssp5-85_SSP1-19-NASA

Kalkylatorn gav dessutom en perfekt prognos 2008-2022, medan IPCC levererade en

katastrofal prognos, +2C år 2100 vid 450 ppm ,  som nu har utformat proposition och klimatlag.

Kalkylatorn visar dessutom att det måste sugas bort 200 Gton CO2 per år, start senast 2025,

för att jorden skall klara parisavtalet och sedan följa en kurva som mänskligheten kan överleva.

Det finns ingen annan väg.

 

Se denna youtube-video:  "Survivable IPCC projections"

En rad professorer på Tyndall Centre, UK, bekräftar att IPCC glömt att tala om för folket

att ofattbara kvantiteter CO2 måste sugas bort.

Man bekräftar också att det inte finns någon CO2 budget alls  samt att den röda kurva vi

följer just nu kommer att leda till att syret tar slut. Inga människor eller djur kan överleva

den röda kurvans framfart.  

 

survivable_IPCC_tyndall3

 

Med samma sätt att räkna men med allra senaste data från NASA om oceanernas värmebalans,

så ser närmsta framtiden ut så här. Vi når +2C ca år 2033 om  vi inte agerar med full kraft NU.

Klimatexpertisen får gärna ta del av vår fullständiga beräkning eller svara med en egen beräkning.

SMHI bör ge svenska folket den typ av verktyg och tumregler som vi redan ställer till

förfogande med vår kalkylator.

Svenska folket behöver klara besked från IPCC och SMHI om hur många Gton CO2

som måste bort  per år för att klara parisavtalet och för att klara civilisationens överlevnad.

 

front_12_15_20_temp_year

 

Prof. James Hansen beskriver super-stormar under perioden Eemian för 129,000 år sedan.

som kunde flytta 1000 ton tunga klippblock. Då var övertemperaturen var +2C.

Samma övertemperatur har vi om 11 år.  Ingen vet vad som kommer att hända men

det är inte uteslutet att superstormar år 2033 fäller byggnader och sliter asfalten ur vägarna.

Alla var förvånade över översvämmningarna i Tyskland, sommar 2021. Man kan inte utesluta

att dessa häftiga överraskningar kommer allt tätare, med fullständigt oväntade resultat.

Det är inte bara övertemperaturen som har betydelse. Under Eemian var det equilibrium

mellan strålningen och jordens +2C. Nu finns ett strålningstryck som vill ha upp jorden

långt över +2C. Det är extremt kritiska 10 år framöver.

 

Nuvarande klimatpolitik NollUtsläpp 2045 kan inte ge mätbara förändringar

eftersom ovanstående kurva drivs av de 3000 Gton som redan finns.

Utsläppen på 40 Gton/år är bara 1% av drivkraften. Denna delmängd behöver

dessutom ca 600 år för utveckla full temperaturpåverkan. Nuvarande klimatuppfattning

är så i grunden fel genom lögnen från IPCC.

 

 


 

 

Varför reagerar inte våra klimatprofessorer?  

Historien förklarar varför:

Ignaz_Semmelweis

 

År 1846 hade Dr Ignaz Semmelweis  just börjat sitt jobb på en förlossningsklinik i Wien.

På den tiden var förlossningsavdelningarna översvämmade av fall av barnsängsfeber, en mystisk

sjukdom som dödade ett oroväckande antal nyblivna mödrar.

Avdelningar som drevs av läkare hade dubbelt så många dödsfall som avdelningar

drivna av barnmorskor.

Många kvinnor trodde att det var läkarna som förde döden till dem, och kallade  den  "läkarens pest".

Snart föredrog kvinnor att föda barn med barnmorskor, inte med läkare.

 

Trots att Dr Semmelweis fick ner dödsfallen från 30% till nästan noll, så blev han avskedad  och tvingades flytta

från Wien till St Rochus-sjukhuset i Budapest. Nu försvann dödsfallen i Budapest men gick upp igen i Wien.

 

Semmelweis blev hånad i pressen, exempelvis i Wiener Medizinische Wochenschrift

 

År 1861 publicerade Semmelweis sitt huvudverk

Die Ätiologie, der Begriff und die Prophylaxis. .

Han skickade det till alla framstående

förlossningsläkare och medicinska sällskap i hela Europa, utan resultat.

Myndigheternas tyngd stod emot hans läror.

 

Dr   Semmelweis   blev mobbad, undviken, ignorerad och avvisad .

av 1800-talets medicinska elit. Läkarna såg ett hot mot sin respekt och sina sociala allianser

på grund av dessa nya idéer.

 

Dr   Semmelweis riktade flera öppna brev till medicinprofessorer i olika länder i Europa, men

utan resultat. Vid en konferens för tyska läkare och naturvetare  förkastade talarna  has idéer

Rudolf-Virchow

Dr Professor Rudolf Virchow  var dåtidens kanske mest kände medicinska forskare

med många banbrytande upptäckter. Han kallades "medicinens påve".

Trots hans enorma kompetens så motarbetade han ivrigt den  nya idén  att tvätta hänaderna.

 

Doktorer som opererade eller förlöste med smutsiga händer betecknade Dr Semmelweiss som mördare,

Det prestigefyllda   läkarsällskapet  i Wien var inte nådiga i sina svar på kritiken.

Man såg det som ett angrepp på etablerad hygienisk praxis.  Hur kan läkare vara mördare? De förkastade hans teorier.

 

Dr   Semmelweis blev allt mer förtvivlad över alla unga blivande mödrar som dog helt i onödan

och skapade tomhet och kaos i sina  unga familjer.

 

Detta ledde till hans sammanbrott år 1865 och han blev placerad på en

mental-anstalt. Bara 14 dagar senare hittades han död, efter att bl.a.

ha blivit svårt misshandlad av anstaltens vakter.

 

Hans mod och kamp leder fram till slutsatser som gäller än idag:

 

pregnant_clip19073

 

Vanligt folk i form av unga blivande mödrar förstod sammanhangen,

medan doktorer och professorer från en hel kontinent  

hade fastnat i total okunnighet.

Denna grova okunnighet gjorde eliten till mördare, enl Semmelweis.

 

Den viktiga, vetenskapliga förklaringen ligger i GruppTänket. President JF Kennedy ägnade sig

mycket åt detta och kunde öka kvaliten i politiska beslutfattandet.

Detta skulle verkligen behövas idag för att hantera klimatkrisen.

 

Både Klimatexperterna och politikerna borde läsa:

Irving Janis: Victims of GroupThink  och

David Allen: "Groupthink in Science". Forskningen från University of Tennessee visar

att både vetenskap och politik skadas allvarligt av GruppTänk. Vi kan äntligen förstå de farliga

vetenskapliga skadorna  vi ser hos IPCC som i sin tur ger en icke-fungerande klimatpolitik.

 

clip4900b


 

 

Denna tragiska låsning upprepas med full kraft nu !

Första steget i Civilisationens överlevnad hänger på att landets klimatprofessorer

vågar säga sanningen:

 

1.Temperaturen fortsätter när utsläppen är stoppade !

2.NollUtsläpp 2045 kommer inte att ha utlovad verkan

3.Det måste sugas bort 200 Gton CO2 per år, start senast 2025. Här ligger 99% av klimatarbetet

4.Omstörtande innovationer som världen aldrig sett, är vårt enda hopp. Det finns ingen annan väg.

5.Det krävs nu ledarskap från högsta nivå med en skärpa som ingen tidigare sett.

 

 

Svenska folket väntar på era klara ställningstaganden. Ni kan rädda landet !

 

excellence

 

 

När sanningen segrar:

Då startar en ny tidsålder. Sanningens tidsålder i klimatarbetet. Den blir helt annorlunda.

Då kan Sverige få en ledande  ställning i världen, såsom våra politiker vill.

Då öppnas fascinerande möjligheter som förändrar livet till det bättre för alla.

Då försvinner ungdomars klimatångest och ersätts med fungerande handlingsplaner.

 

Den som hävdar att temperaturen tvärstannar skulle Dr Semmelweiss kalla mördare.

Därigenom förhindras aktivt att nödvändiga, omstörtande innovationer kommer fram.

Drivkraften till dessa mördare kommer paradoxalt nog  från IPCC och SMHI.

 

Dr Ignaz Semmelweis bekämpade ett mäktigt lämmeltåg av grupptänkande

bland den tidens doktorer och professorer, som inte ville tvätta händerna.

 

Människan är inte annorlunda idag:

 

Nu har vi åter ett mäktigt lämmeltåg, med ursprung i lögnen från IPCC och SMHI.

Dagens professorer,  press, media och politiker  deltar i detta blinda lämmeltåg

som är på god väg att orsaka  civilisationens undergång.  

 

Alla som lyfter fram sanningen om att temperaturen fortsätter,  blir  mobbade, undvikna,

ignorerade och avvisade av dagens elit som ser ett hot mot sin respekt och sina sociala allianser.

Allting upprepas.  Semmelweis  sanning segrade dock efter ursinnigt motstånd

och blev en av de viktigaste medicinska upptäckterna.

 

Sanningen kommer att segra nu också och bli  fundamentet för framtidens klimatarbete,

trots ursinning motstånd från en elit i ett blint lämmeltåg.

Det är precis på gränsen att bli för sent.  

 

Frågan till alla i lämmeltåget  (inte minst pressen) :

Hur vill ni bli bekskrivna i historieböckerna?

Lyft fram sanningen eller avgå !  Rädda ansiktet eller låta sanningen rädda våra ungdomar ?

 

after_trace_c

 

 

Personerna i lämmeltåget tjänar mer per timme än vad jag tjänat på klimatarbetet sista 20 åren

eftersom allt motarbetas som inte redan är godkänt av det mäktiga lämmeltåget.

Donationer är välkomna så att fler videos kan tas fram snabbt.

En kommande video handlar om hur  ledarskapet måste se ut  

och en annan video handlar om ett totalt annorlunda klimatarbete som siktar på helheten:

Att lösa hela klimatfrågan och energi-krisen. Det metan som finns i atmosfären och som måste bort

för att vi skall överleva,  räcker gott för att ge varje villa gratis värme och el.

Denna detaljerade idéskiss, baserad på vetenskapliga fakta visar hur 100 milj villor

kan lösa hela klimatkrisen och hela energikrisen.  Elitens lämmeltåg

tillåter inte denna typ av helt nya idéer. Skall idéerna bort eller lämmeltågen?

Svenska folket kan avgöra detta (all makt ligger hos folket, enl. grundlagen)

 

hus_methane_car_102065119_m_00007_soekt-

 

 

Hundratals liknande förslag kan tas fram i rask takt. Då uppfyller vi

rekommendationerna från Vinod Khosla och Bill Gates.

Lösningen ligger i att satsa allt på det osäkra: De omstörtande idéer som

har 1% att lyckas.  

 

Utsikterna är fantastiska om vi dessutom kan göra som President JF kennedy:

Fördjupa demokratin radikalt genom att lösa upp lämmeltågen. Allt baserat

på den psykologiska forskningen.

 

Att tänka självständigt frigör enorma krafter och lyfter demokratin till nästa nivå.

 

Ytterligare bekräftelse kommer från den mycket viktiga artikeln

"Concept of net zero is a dangerous trap"  skriven av tre framstående klimatforskare.

I samråd med författarna har jag översatt till svenska, som finns här:

Några viktiga rader ur denna artiken

 

I stället för att bearbeta våra tvivel bestämde vi forskare att

konstruera allt mer detaljerade fantasivärldar där vi skulle vara säkra.

Priset att betala för vår feghet: att hålla munnen......

 

(Dessa fantasivärldar ser vi i  kurvor från IPCC+SMHI)

 

Sammantaget måste vi tre författare till denna artikel ha spenderat mer

än 80 år på att tänka på klimatförändringar. Varför har det tagit oss så

lång tid att se de uppenbara farorna med begreppet net-zero

(NollUtsläpp 2045) Till vårt försvar är förutsättningen för net-zero

bedrägligt enkel - och vi erkänner att det lurade oss.

 

Ibland bländar sanningen. Suddiga konturer blir skarpa och plötsligt är

allt meningsfullt.En grynings-process med känsla av förvirring

tills allt kommer på plats med ett klick

 

Vi har kommit till den smärtsamma insikten att idén om net-zero

försvarar en hänsynslös attityd: "bränn nu, betala senare"

som har lett till att koldioxidutsläppen fortsätter att öka. Det har

också påskyndat förstörelsen av den naturliga världen genom att öka

avskogningen idag och ökar risken för ytterligare förstörelse i

framtiden kraftigt.

 

 

Kring 1997 kom de första datormodellerna

De verkade som ett mirakel: du kan testa policyer på en datorskärm

vilket sparar mänskligheten kostsamma experiment. De blev viktiga

riktlinjer för klimatpolitiken och är så än idag

Tyvärr tog de också bort behovet av djupt kritiskt tänkande.

Genom att inkludera kolsänkor i klimatekonomiska modeller hade en

Pandoras låda öppnats. Det är här vi hittar uppkomsten av dagens

net-zero.

 

 

Parisavtalet var en fantastisk seger...........

Men gräv lite djupare så kan du hitta tvivel.

Vi har sedan dess fått höra av vissa forskare att Parisavtalet

"naturligtvis var det viktigt för klimaträttvisa men obrukbart" och "en

fullständig chock, ingen trodde att det var möjligt att begränsa till

1,5 ° C".

 

 

I stället för att bearbeta våra tvivel bestämde vi forskare att

konstruera allt mer detaljerade fantasivärldar där vi skulle vara säkra.

Priset att betala för vår feghet: att hålla munnen......

 

Temperaturer skulle tillåtas gå över 1,5 ° C på kort sikt, men sedan

sänkas med en rad koldioxidavlägsnande i slutet av seklet.

 

När vi förstår att net-zero inte kommer att ske i tid eller ens alls,

kommer geo-engineering - det avsiktliga och storskaliga ingripandet i

jordens klimatsystem - troligen att åberopas när lösningen för att

begränsa temperaturökningen.

 

Akademiker ser vanligtvis sig själva som samhällets tjänare.

De flesta akademiker känner sig tydligt obekväma att gå över den

osynliga linjen som skiljer deras dagliga jobb från bredare sociala och

politiska problem. Det finns verklig rädsla för att det att de betraktas

som förespråkare för eller emot vissa frågor kan hota deras upplevda

oberoende.

 

Forskare är en av de mest betrodda yrkena. Tillit är mycket svårt att

bygga och lätt att förstöra.

 

Men det finns en annan osynlig linje, den som skiljer att upprätthålla

akademisk integritet och självcensur. Som forskare lär vi oss att vara

skeptiska, att utsätta hypoteser för stränga tester och förhör. Men när

det gäller kanske den största utmaningen som mänskligheten står inför,

visar vi ofta en farlig brist på kritisk analys.

 

I privatlivet uttrycker forskare betydande skepsis kring Parisavtalet,

Bortsett från några anmärkningsvärda undantag, går vi tyst om vårt

arbete, ansöker om finansiering, publicerar artiklar och undervisar.

I stället för att erkänna allvaret i vår situation fortsätter vi

istället att delta i fantasin om net-zero. Vad ska vi göra när

verkligheten biter till ?

 

Vad ska vi säga till våra vänner och nära och

kära om vårt misslyckande med att tala ut redan nu?

 

Net-zero kan inte begränsa till +1.5C och detta var aldrig avsikten

Net-zero drivs av behovet att fortsätta  Business As Usual.

 

 

 

MVH Bengt Ovelius

 

 


 

Att vara tvärsäker

 

Det är inte IPCC, SMHI eller klimatexperterna som skall styra Sverige.

Det är regeringens uppgift. Där måste finnas ledarskap och överblick

med en kvalitetsnivå som landet aldrig upplevt tidigare. Annars klarar vi

inte klimatkrisen. Regeringen skall ha ett bredare och mer elastiskt

synsätt  och kunna väga fler saker samtidigt. Utan att vara experter på

någonting alls. Detta är optimalt ledarskap.

 

Av speciellt intresse är en artikel ur SVD

 

"Ha fel 2022 och lev längre och roligare"

 

Kort sammanfattning:

..ett allvarligt samhällsproblem är att vara tvärsäker...

 

Philip Tetlock, professor i socialpsykologi vid Penn-universitetet, kom

fram till flera saker om just tvärsäkerhet i sin bok som kom ut för

några år sedan.

 

Experter, som akademiker som har studerat något länge och väl, är ofta

jättebra på sina respektive ämnen. Framför allt kan de all historia och

hur utvecklingen har sett ut hittills. De tillfrågas därför ofta om vad

som kommer hända härnäst. Men att förutspå framtiden, ens inom sitt

eget område, är de helt urusla på. De har nästan alltid helt fel, visar

det sig.

 

Att ändra sig, kanske till och med medge att man hade fel, är dock

döden för en expert. Det framstår som svagt och osäkert. Opålitligt.

 

Den som tjatar hål i öronen på en om samma sak däremot, uppfattas som

trovärdig.

 

Som en extra bonus noterade Tetlock en slags narcissistisk

effekt i att experter som får mycket utrymme blir ännu mer tvärsäkra,

och därmed aldrig kan frångå sina ursprungliga teser.

 

De som var betydligt bättre på att förstå både nutid och förutspå

framtid var människor som hade ett mycket bredare och mer elastiskt

synsätt, och kunde väga fler saker samtidigt. Utan att vara experter på

någonting alls.

 

 

 

 

 

 


PS Hypotes om IPCC's  otroliga misstag:

 

Ser fram emot synpunkter från klimatforskare och IPCC om huruvida detta kan stämma.

 

Det finns ett matematiskt samband mellan

1.Klimatkänslighet

2.Tidskonstant mellan CO2 och temp.

3.Hur NollUtsläpp utvecklar sig tidsmässigt

 

Jag hörde en forskare som år 2000 lade märke till hur man  

verkade vilja spela ner tidskonstanten, från några hundra år till nästan noll.

Om detta stämmer så kan det ha varit en tanke bakom. Man ville

hävda en låg klimatkänslighet=3 för att fossila bränslena skulle kunna

användas räknemässigt till år 2100.

En låg klimatkänslighet kräver en låg tidskonstant för att matematiken skall

stämma ( ca 20 år). Detta kan man approximera med noll och hävda att

NollUtsläpp 2045 kommer att fungera.

 

Här är den intressanta hypotesen om vad som hände inom IPCC:

 

Genom att resonera ner tidskonstanten så lurade man sig själva.

Då räckte det att titta på sista 100 åren. Plotta gärna NASA global

temperatur under 100 år som funktion av ppm CO2

Det blir en rak linje som har klimatkänslighet exakt =3.

Om det var på detta vis som IPCC fastställde klimatkänsligheten

så lurade man sig själva på ett fullständigt otroligt sätt !

 

Med detta tanke-experiment så ser vi kanske helheten:

 

Om 100 års CO2-utsläpp hade gjorts på en enda dag, så skulle jordens temperatur

inte hänga med alls. Det skulle bli ett rakt, rött streck och man kunde lätt tänka fel och tro att klimatkänsligheten är noll. ( se nedanstående graf)

 

Nuvarande utsläpp sista 100 åren (NASA cs=3)  har ur planetens synpunkt gått så

snabbt att temperaturen inge hängt med fullt ut.   Därför är lutningen ganska liten.

Den motsvarar som sagt exakt klimatkänslighet=3 ( se nedanstående graf)

 

Den temperatur vi upplever nu är bara en bråkdel av den temperatur som jorden är

programmerad att uppnå.

 

Av vinkeln på NASA mätningar kan vi uppskatta grovt med tummen att  jorden

behöver ca 600 år för att  bli en stabiliserad temperatur som försvinner in i molnet.

(Det gråa fältet)

 

Om samma utsläpp skett under 5,000 år så skulle linjen följa det grå fältet uppåt

och denna lutning motsvarar klimatkänslighet=36.

 

cs000

 

Här har IPCC kanske gjort sitt otroliga tanke-fel: Pinnens lutning berättar hur fort

utsläppen skett men säger ingenting om den sanna klimatkänsligheten.

 

Därför har IPCC under 40 år räknat med fel klimatkänslighet=3. Den matematiska

konsekvensen blir felaktiga prognoser, felaktig CO2 budget, felaktig tidskonstant

och en icke-fungerande NetZero politik. Allt detta ser vi idag.

 

Man kan tänka lite filosofiskt, med tunga konsekvenser:

Forskare som kommer om 100,000 år och tittar på iskärnorna

kommer  åter att se ett harmoniskt moln av mätpunkter.  Den pinne som nu

sticker av sista 100 årens utsläpp kommer att fällas upp under kommande 600 år och bli osynlig.  Om den gör det så är sanna värdet på klimatkänsligheten=36

Om den inte gör det så fortsätter det att sticka ut en pinne efter 100,000 år.

 

De kommer att se den sanna klimatkänsligheten som under årmiljoner varit 36.

Har IPCC helt missat denna kanske sanna klimatkänslighet

därför att man stirrat sig blinda på 100 år, sett NASA punkterna och missat helheten?

 

Det dröjer nog länge innan alla kommer att tro på klimatkänslighet=36 eftersom

tanken är ny. Alla nya tankar motarbetas.

 

Dock räcker det att klimatkänsligheten ligger i området 4-36

för att hela klimatpolitiken skall ändras.  Det behövs en omfattande diskussion om detta.  

 

När IPCC pratar om klimatkänslighet=3 så är det bara ett mått på hur snabbt

sista 100 årens CO2 har utvecklats. Hade civilisationen tagit dubbelt så lång

tid på sig så hade IPCC visserligen kunnat göra samma misstag, men

klimatkänslighet hade nu blivit 6 istället  och alla beräkningar hade blivit bättre.

 

Allt detta är bara en tanke och en hypotes men det kan ge en värdefull diskussion.

 

Noteringar:

SMHI är anmäld till Nämnden för prövning av oredlighet i forskning Npof.

Riksdagsmän har uppmanats driva frågan i konstitutionsutskottet:  Vi svenska folket

och våra valda politiker har blivit förda bakom ljuset i en fråga som har existensiell

betydelse för våra barn

 

Historieböckerna berättar om Dr Semmelweis på 1800 talet.

På samma sätt kommer historieböckerna att beskriva hur press, forskare

och beslutsfattare förhöll sig till IPCC-paraxoxen.

Valet står mellan lögn och sanning och huruvida en fri diskussion

tillåts utveckla sanningen till perfektion.

 

 

IMAG0849

 

Hur länge ska vi  låtsas att vi klarar klimatmålen?

 

Om drygt 20 år ska utsläppen av växthusgaser vara noll.

Utsläppen måste minska 10 procent varje år fram till 2045 skriver DN.

Hittills har de sjunkit runt 1 %  per år. Detta är en omöjlig plan.

 

Många länder vägrar att följa denna eller andra planer.

Det finns länder som riskerar inre kollaps när energin försvinner.

Hellre elda med kol än att risketa detta.

 

Hur man än ser på NetZero så är slutsatsen:

Detta kommer inte att gå bra.

 

Alltså måste något helt annat fram där ett begränsat antal

ansvarskännande länder kan göra hela jobbet.

Gas-separation i enorm skala och med ny teknik är det enda

fungerande svaret.

Den metan som utvinns i processen kan betala en stor del av notan.

De länder som tar ansvar kan få en enorm belöning i form av kunskap

och fri energi som kan fördubbla BNP

Största hindret: GruppTänkarna som motarbetar allt nytt

Största möjligheten: Folket, som kan förverkliga detta   eftersom all

makt utgår ifrån folket (grundlagen) Det är val i september 2022.

Vem vill  bilda ett Zero-Zero parti som bygger politiken på sanning ?

 

 


 

 

Om inte experterna stoppar oss............

 

 

clip4924

 

Vinod Khosla säger:

Jag hade svårt att komma på en enda sak som kommit ut

från ett stort företag under de senaste 20, 30 åren

som förändrade världen  väsentligt.

Alla intressanta saker  händer i systemets utkanter. De sker inte i den fasta kärnan.

 

Detta är Vinod Khoslas ord. Han är super-entreprenör i Californien.

Detta är verkligen avgörande kunskap, Se denna YouTube Video.

 

Innovationer som förändrar världen väsentligt blir alltid ursinnigt motarbetade.

Detta är också logiskt eftersom dessa innovationer ligger långt över huvudet

på alla experter och professorer.  Hade det inte varit så, hade allt redan varit uppfunnet.

 

Experter reagerar ganska primitivt på detta och motarbetar allt som man inte kan dominera

och förstå. Detta är samma över hela världen och därför säger Vinod Kholsa

Vi kan uppfinna den framtid vi vill ha, bara inte experterna stoppar oss. Det är

otroligt vad innovatörer kan åstadkomma.

 

Klimatkrisen kräver att vi är

1.innovativa för att förstå krisen och

2.innovativa för att lösa den.

 

Topp-prestationer på dessa båda områden blir ursinnigt motarbetade.

Vi har vare sig tid eller råd med sådant nu, när det verkligen brådskar

att nå prestationer som mänskligheten tidigare aldrig sett. Det brinner i huset.

Alla parter måste tänka igenom hur man lägger prestige åt sidan för

att prioritera att nästa generation överlever den knipa som vi reagerat

allt för långsamt på, så här långt.

 

Myndigheter, experter, partier och politiker har i praktisk handling visat

att konstruktiva och innovativa förlopp nästan helt lyser med sin frånvaro.

Samtidigt drar verkningslösa projekt hundratals miljarder i kostnader

och lämnar bara promille över för de innovativa steg som verkligen

skall bli vår räddning.

 

Frågan är vad som då händer härnäst, när hundratusentals

besvikna och desperata unga människor tappar tilliten till de tröga,

politiska processerna. Kommer den vildvuxna floran med uppmaningar om

antidemokratiska aktioner, från både den yttersta högern- och vänstern,

vinna fler anhängare då? (SVT Erika Bjerström)

 

Klimatminister Per Bolund säger:

Vi står mitt i två existentiella kriser, coronakrisen och klimatkrisen.

Lösningen på de båda stavas samarbete och nytänk.

 

 


 

Gas-Separation:

 

Vi har en situation där mänskliga civilisationen inte kan överleva om inte CO2

kan separeras ur atmosfären med 200/år, start senast 2025

 

Därför har det central betydelse att  undersöka tusentals olika aspekter av detta.

Om dessa ansträngningar kostar 100 månlandningar så måste det anses vara

extremt billigt.  

 

Sverige bör räkna med att lägga minst en BNP för att betala skadan av 200 års oljefest.

Det mesta av diskussionen måste handla om LÖSNINGEN.

 

Globala Jobbet består i plocka bort totalt  3000 Gton CO2 från atmosfären,

 

Enl. Ny Teknik 2021-05-11

kan det kosta upp till  8400 kr per ton med nuvarande teknik  vilket ger

8400*3000*10^9/7 000 000 000 = 3,6 Milj kr per person i världen att reparera atmosfären.

Den rika världen har släppt ut mer och måste ta en större andel.

Då kan vi hamna på 10 milj kr/person.

 

Detta är ditt ansvar: Naturen förhandlar inte: Betala eller försvinn.

 

Dock är det tillåtet att göra detta så smart att det kanske t.o.m. går med vinst.

 

Denna diskussion har knappt börjat och det är tvingande nödvändigt att ha full produktion 2025.

 

En aspekt, att separera CO2 och metan ur luften med nanoteknik lades fram på

Chalmers / Graphene  april 2015. Energimyndigheten var närvarande och gjorde mycket

noteringar.

 

Enbart detta förslag skulle, om det lyckades, kunna stå för hela EU's energibehov.

Kolkraft och kärnkraft skulle inte behövas mer.  Det metan som dras ur atmosfären

skulle kunna sänka metanhalten från 1.8 ppm till 0.8 ppm

 

Om sådan rovdrift av metan skulle starta vid nuvarande 420 ppm  så skulle

ekvivalenta växthuseffekten  sjunka från 420 ppm till   420 - ( (1.8-0.8) * 120) =  300 ppm

Vi kommer tillbaka till 1925 i växthuseffekt med full lönsamhet i processen.

Här behövs expertisen kring IPCC och SMHI för att aktivt deltaga och stötta

den innovativa utvecklingen med professionella klimat -beräkningar.

 

Istället har vi en situation där IPCC och SMHI fortsätter att ge världen

en falsk bild av klimathotet.

 

Dessa organisationer är ansvariga för att förslag av denna typ på Chalmers/Graphene

sopas under mattan eftersom tekniken inte behövs vid klimatkänslighet=3.

 

Hur många liknande förslag har dessa två organisationer

förstört genom att ge landet (och världen) ett falskt fundament att stå på ?  

 

 

IPCC+SMHI räknar med klimatkänslighet=3.  Vid denna felaktiga siffra är det inte ens

allvarligt   med 100% CO2 i atmosfären eftersom jordens temperatur  bara blir  36 C

 

1.422*cs*ln(ppm/275)  =36

vid cs=36 och ppm = 10^6

 

Om IPCC föreskrev cs=3 för Venus så skulle denna planet

vara en ganska behaglig planet att besöka med  36 C medeltemperatur.

 

 

Energimyndigheten sopade förslaget från Chalmers under mattan.

 

Det behövs nu privata initiativ för att genomföra detta och hundratals liknande projekt.

Märk väl att det måste stå klart till 2025 och pumpa 200 Gton CO2 ur atmosfären,

samt  2 Gton Metan.  

 

Detta vore en kvalitetslösning av hela klimatkrisen.

På sikt får varje villa fri energi direkt ur luften.  

 

Om klimathotet löses med NetZero-2050 metoden så väntar ett bottenlöst elände.

 

Om 100 projekt liknande ovanstående genomförs och ett enda lyckas

så kan livsvillkoren höjas radikalt och omställningen till en jord i balans blir bekväm.

 

IPCC+SMHI motarbetar detta med full kraft genom att ge oss ett falskt fundament

att stå på. Sanna lösningar kan bara baseras på en sann klimatbeskrivning.

 

En läkare behöver också en sann diagnos. Då kan läkaren göra underverk,

Innovatörerna är en sorts läkare som bara får falska diagnoser från IPCC+SMHI.

 

Ni som har ideer kring att finansiera metan ur atmosfären - hör av er !

Det behövs tunga privata initiativ innan staten vaknar och ger sitt stöd.

På sikt kan det vara en BNP som måste intesteras här för att Sverige skall

dra sitt strå till stacken. Ett snabbt agerande kan ge vårt land en ledande

internationell ställning med stora ekonomiska fördelar. En fördubbling av BNP

borde vara fullt möjlig men en klimatpolitik som bygger på sanning.