Två faktorer som räddar

Två faktorer som räddar mänskligheten enl. IPCC:

 

 

 

 

En samlad expertis tillsammans med IPCC försäkrar att temperaturen stannar när utsläppen stannar.

 

De två mekanismer som räddar mänskligheten ser ut så här:

 

1. Den ena är att världshaven på ytan redan är nära termisk jämvikt med den

nuvarande nivån av växthusgasdrivning.

Om man håller denna drivning fast genom att stoppa nya utsläpp,

kommer  djuphaven att fortsätta att värmas, men ytan kommer att värmas mycket lite.

 

2. Den andra delen är att om utsläppen upphör kommer

koldioxiden  i atmosfären att långsamt minska eftersom

koldioxid absorberas i havet, vilket motverkar den lilla uppvärmningen

av ytan. Resultatet blir att yttemperaturen förblir ungefär konstant i

århundraden, för att slutligen sjunka.

 

 

Beviset för att ovanstående två faktorer inte kan fungera i verkligheten.

 

Den grova tumregeln för förväntad global temperatur:

t=1.443*cs*ln(ppmCO2/275)=21C     cs=36  ppm=413

 

clip4793

 

 

Modell: Jorden finns i en ugn.

Ugnen håller alltså +21 C

En skål med vatten, +1.1 C motsvarar oceanerna på jorden.

 

Vad som IPCC påstår är att ytvattnet i skålen håller sig på +1.1C

i hundratals år tack vare cirkulation i skålen och transport

av CO2 till bottenvatten - trots att ugnen hela tiden håller +21C.

earth_oven_bowl_skal2

Dessa 4 vetenskapliga rapporter säger samma sak

 

"Ytvattnet i skålen håller sig på +1.1C i hundratals år tack vare cirkulation i skålen och transport

av CO2 till bottenvatten - trots att ugnen hela tiden håller +21C."

 

IPCC_AR6_WGI_Full_Report See chapter 5

MacDougal_etal_2020

Mauritsen_Pincus_2017

Short-lived climate pollution

 

 

 

 

Allt kan sammanfattas med denna bild från IPCC.

 

 

clip4973

https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/chapter-1/1-2/1-2-4/figure-5-pdf/

 

Felet med denna fig från IPCC är att den är beräknad med fel klimatkänslighet.

 

clip4793

 

 

 

I den värld som IPCC målar upp med klimatkänslighet=3  så blir den förväntade,

stabiliserade temperaturen   t=1.443*cs*ln(ppmCO2/275)=+1.8C     cs=3  ppmCO2=413

Se röd linje vid 413 ppm CO2.

 

Vår unika klimatkalkylator som kan hantera alla värden på klimatkänslighet visar

att tidskonstanten i IPCC's värld måste vara 25 år för att deras värld skall kunna

möta NASA's verkliga temperaturmätningar.

clip4974

 

 

 

Om man i IPCC världen stänger av alla utsläpp, när vi nu är på +1.1 C

så kommer committed warming att hamna på  t=1.443*cs*ln(ppmCO2/275)=+1.8C  

och stabiliseringen sker på 25 år.

 

 

IPCC skriver :  Jämfört med de förindustriella nivåerna finner vi en

en uppvärmning på 1,5 K (0,9-3,6, 5:e-95:e percentilen) vid

jämvikt och 1,3 K (0,9-2,3) under detta århundrade,

om man antar att upptag av kol i havet upphäver återstående

växthusgasinducerad uppvärmning på hundraåriga tidsskalor,

minskas den förväntade uppvärmningen till 1,1 K (0,7-1,8). I

I det senare fallet finns det en risk på 13 % att den fastställda uppvärmningen redan är

redan överskrider de 1,5 K-mål som fastställdes i Paris 15 .

 

Allt detta visar att samtliga rapporter har gjort samma fel: Man har räknat med

fel klimatkänslighet=3

 

Det ger som direkt matematisk följd att temperaturen stannar när utsläppen stannar.

Allt detta är  korrekt under cs=3. IPCC har räknar rätt men man har valt fel klimatkänslighet.

 

Den sanna klimatkänsligheten ligger kring cs=36 samt tidskonstanten kring 700 år.

 

Vi är nu är på +1.1 C

Just nu kommer committed warming att hamna på  t=1.443*36*ln(413/275)=+21.1C  

och stabiliseringen sker på 700 år.

 

Då forstätter jordens temperatur lika fort uppåt när utsläpp är stoppade.

Detta är enkel matematik.  

 

En annan konsekven är att utsläpp bara ger marginellt snabbare klimatuppvärming.

Det beror på att en sann klimatkänslighet=cs=36 ger väldigt lång tidskonstant (700 år)

Det som släpps ut per år är bara 1% av det som redan finns och denna delmängd

har sin verkan utspridd under 700 år.

 

Därför måste den faktor angripas som driver ökningen i temperatur:

Det är den CO2 som redan finns. Det är inte nuvarande utsläpp. Dess verkan är

knappt mätbar på 30 år . Även här har IPCC fel som visar så stor skillnad mellan

olika globala utsläpp. Skillnaden mellan SSP1-19 och SSP5-85 är inte så stor som bilden visar:

Däremot är basens lutning min 0.035 C/år.  IPCC som räknar med fel cs=3 kan inte dessa aspekter

av verkligheten.

 

IPCC_AR6_WG1_SPM_page_29_SSP1_to_5_a_and_b-

 

 

Det är allvarligt.

Samtliga författare verkar ha fallit i samma fälla !

 

Välkomna att bekräfta eller motbevisa på ett sätt som alla kan förstå !

Hela vår klimatpolitik hänger på att detta blir rätt --- snabbt !!!!!!

 

 

Jag jobbade men en forskare år 2008 som hade helt klart för sig

att temperaturen inte stannar vid noll-utsläpp.

 

Tillsammans lämnade vi in denna info samt nedanstående kurvor

till  IPCC högsta ledning maj 2008. IPCC svarade och såg allvarligt på detta

och lovade diskutera  med kollegor.

 

clip4909

IPCC fortsätter göra samma fel 14 år senare vilket kan komma

att orsaka civilisationens undergång.

 

14 år hade varit tid nog att styra in på en fungerande klimatpolitik.

 

Orsaken till alla dessa farliga fel är fel klimatkänslighet.

 

 

 

 

Tacksam om en enad klimatexpertis kan bekräfta

 

1. att temperaturen fortsätter uppåt,

när utsläppen är stoppade,(så att klimatpolitiken kan rättas till)

 

2. alternativt förklarar så att alla kan förstå varför en skål med kallt vatten

kan hålla sig kall  i 100 tals år i en varm ugn. (Mänsklighetens räddning)