Danderyd

 

English...

 

Se DN    2024 0215

https://www.dn.se/sverige/har-ar-kommunen-med-hogst-konsumtionsutslapp-kan-man-flyga-gor-man-nog-det/

 

Invånarna i Danderyd släpper ut mest  , 8.2 ton CO2/person

Svenska genomsnittet ligger på 6.3 ton/person

Att följa parisavtalet innebär 3.7 ton/person

 

Allt enligt DN.

 

Då kan vi göra en egen kontrollräkning:

 

Förindustriell CO2 halt är ca 275 ppm CO2, så som det var år 1700. Övertemperatur = 0 C

Fyra gånger under 500,000 år har CO2 halten varit 285 ppm CO2 och varje gång har jorden haft

farliga +2C övertemperatur.  

 

clip4746

 

 

Det finns alltså starka skäl att förmoda att jorden måste ner

under  285 ppm CO2 innan temperaturen vänder nedåt.

 

Jorden har just nu 3700 Gton för mycket CO2 i oceaner och luft och denna mängd står för en ökning från 275 ppm till nuvarande 420 ppm CO2.  

 

Hur länge kan jorden klara ständigt ökande temperaturer ? Om vi gissar på 20 år

så måste  185 Gton bort varje år.  Dessutom ger den ökande temperaturen andra växthusgaser.

 

Alltså är det motiverat att sikta på 200 Gton CO2 som måste bort varje år.

Om världens befolkning är 8 miljarder människor så måste varje person svara för  att

200*1 000 000 000 / 8 000 000 000 = 25 ton sugs bort per år + plus allt det som varje person

släpper ut.

 

En person i Danderyd måste alltså ansvara för att suga bort 25 + 8 = 33 ton CO2/år.  

Annars har de egna barnen ingen framtid.

 

En enda sväng till Västindien kan orska +3 ton CO2 per person.

 

Med dagens teknik kostar 1 ton ca US$ 1000. Alltså kostar det en

person i Danderyd US$ 33ooo/år för att göra sin del av plikten.

Om de rika länderna har släppt ut 10 ggr så mycket och dessutom har

10 ggr så stora resurser, så blir det en faktura på US$ 330ooo /år = 3.5 Milj SEK/år  för varje person i Danderyd.

Därmed är totala notan för en enda person i Danderyd 70 milj kr.  Ungefär samma för alla svenskar.

Därför borde var och en fundera på hur denna nota kan reduceras genom ny teknik som världen aldrig sett.

 

Detta är en kraftfull signal till Formas så att visionen för forskning och utveckling

måste få ta en ganska stor del av BNP.

 

 

Att siffrorna som kommer från IPCC och staten är så felaktiga beror på att tusentals vetenskapliga papper kring värdet för klimatkänslighet är fel.

Med ovanstående enkla beräkning kan var och en skapa sig en egen alldeles uppfattning.

 

Det är faktiskt 200 Gton CO2 som måste bort varje år.  

Nuvarande klimatpolitik med nollutsläpp 2050 är verkningslös

eftersom allt detta ändå handlar om CO2 som adderas.

Hela klimatpolitiken måste handla om att backa med ny teknik

som är en miljon gånger effektivare än det bästa som finns idag.

Det finns ingen annan utväg.  

 

Dessutom går  nollutsläpp 2050 alldeles för långsamt och är därför verkningslös politik.

Nuvarande politik vill sluta addera CO2 före 2050

när vi i själva verket måste sluta addera redan idag

och komma ner till 275 pm CO2 i atmosfären  inom 20 år, dvs år 2044.

 

Vi måste sluta addera världens årliga utsläpp på 40 Gton redan idag

och samtidigt backa med 200 Gton /år

 

Det skulle fungera att fortsätta med utsläppen samt samtidigt backa med 240 Gton/år.

 

Klimatexpertisen måste brådskande bekräfta dessa siffror eller peka på räknefelet.

 

När klimatexpertisen har bekräftat så finns en skiss här på hur lösningen ser ut.

Tusentals liknande lösningar måste komma upp på bordet i rasande fart.

Det brinner i huset. Pressen har ett avgörande ansvar.

 


Ingen behöver läsa längre  men för tvivlarna finns Multipla Bevis:

 

 

Ovanstående resonemang visar hur klimatsituationen ser ut och hur klimatpolitiken måste se ut.

Alla kan förstå denna kraftfulla enkelhet.

 

Trots denna klarhet och enkelhet så är det många klimatforskare som säger att mätningarna från Vostok

iskärnor bara visar temperaturen i polartrakter. Det är ett dåligt globalt mått.

 

Nedanstående fakta visar att Vostok mätningarna är påfallande bra.

En vetenskaplig prestation som blivit vårt viktigaste titthål bakåt.

 

Nedanstående scatterplot fick jag av Forskaren Örjan Hallberg kring år 2008,

Jag vet inte ursprunget men har frågat expertisen efter nyare och bättre plot.

 

Den visar hur oceanernas nivå har ändrats i relation till CO2 halten.

En kurvanpassning kan göras i excel och då får man en kurva

som är medelvärdet.  Vi ser mycket stort brus men vi ser också ett klart

samband mellan CO2 och oceanernas höjd.

Vi kan se att 285 ppm CO2 kan tänkas ge kring 10 m högre oceaner.

 

Detta visar hur bra Vostok-mätningarna är eftersom helt andra mätmetoder

ger samma slutsatser.

 

Andra mätmetoder visar att tidsperioden Eemian för 130,000 år sedan

uppvisade +2C övertemperatur, 285 ppm CO2 och 10 m högre ocean.

Prof James Hansen visar också att +2C gav superstormar som kunde flytta

1000 ton tunga klipblock.

 

Om bara några år kan jorden vara i samma situation med +2C och

superstormar som förstör bebyggelse och odlingar   samt gör transporter svåra.

Detta kan bli värre än Eemian eftersom vi snart har 450 ppm CO2

medan Eemian bara hade 285 ppm.  Strålnings-obalansen är mycket värre idag.

 

clip4810

 

På samma sätt kan vi göra en scatterplot av kurvorna överst på

denna sida.    Vi ser ett väldigt stort brus men vi ser också

en klar relation mellan CO2 halt  och programmerad temperatur

(committed temperature).  Det finns starka skäl att  antaga

att jorden nu är programmerad för ca +22C .

Stoppas alla utsläpp idag så kommer jordens temperatur

att fortsätta uppåt med samma takt som idag, 0.035 C/år

Tiden upp till +22 C är grovt räknat (22-1.3)/0.035 = 600 år

Jorden kommer knappast att märka ett totalt stopp av utsläpp.

Temperaturen bara fortsätter.  Därför är NetZero politiken verkningslös.

Den är ett resultat av IPCC cs=3  (Röd pil).

Den ligger helt utanför verkligheten men har ändå utformat hela klimatpolitiken.

 

clip30112.

 

Vi kan lätt se att IPCC räknat rätt: Temeraturen vid 450 ppm CO2  skall bli

 

cd*ln(450/275)/ln(2)=+2C    cs = 3       t=0

 

Att punkten ligger utanför verkligheten beror istället på att

klimatkänsligheten =cs=3   är fel.

 

Av den felaktiga klimatkänsligheten följer också den felaktiga slutsatsen

att tidsfördröjningen =t är ungefär noll.  

 

Dessa fel krävs för att NollUtsläpp 2050 skall fungera på pappret

och man hör ofta från klimatexpertisen att jordens temperatur

stoppar så fort utsläppen är stoppade.

 

Verkligheten ser ut att bjuda på hundratals års ökning av temperaturen

efter det att alla utsläpp är stoppade.

 

Klarheten kommer direkt, när man räknar med korrekt klimatkänslighet.

 

Ovanstående graf kan analyseras ytterligare. Jordens programmerade temperatur

(committed temperature) kan uppskattas genom en regressionsanalys

av Vostok scatterplot.  Denna kurva är av naturen osäker  men principen är klar.

Dit upp kommer jorden om alla utsläpp stoppas.

 

Den blå linjen är bidraget från CO2 enl Arrhenius formel vid cs=25

 

 

cs25cs3_regression_vostok

IPCC har lurat sig själva genom att titta på NASA verkliga mätningar med den felaktiga övertygelsen

att tidsfördröjningen är nära noll (kanske högst 20 år)

Om alla är övertygade om att det inte finns någon tidsfördröjning

så kommer även superdator simuleringar att ske i ett för litet tidsfönster, kanske max 100år.

Därmed missar man det viktigaste (600 års fördröjning  och cs=36 ).

 

Tipset till klimatforskarna är att åtminstone prova med ingångsparametrar

cs=36

t=600 år

 

Då kommer klimatberäkningarna sannolikt att bli rätt.

 

 


 

Ingen behöver läsa längre  men för tvivlarna finns ytterligare Indikationer och Bevis:

clip30115

 

Nobelpristagare och Professor Svante Arrhenius gav oss för över 100 år sedan

det logaritmiska sambandet mellan CO2 och global temperatur.

 

cs*ln(ppmCO2/275)/ln(2)   cs=klimatkänsligheten

Denna formel används mer än någonsin eftersom den utgör själva

definitionen för klimatkänslighet.

 

Vi behöver ingen annan formel än denna för att förstå klimatkrisen.

 

Testa i smått och stort

 

Test i smått:

Atmosfären måste ner fortast möjligt till 285 ppm CO2. Detta måste klaras av

på max 20 år, annars blir jorden överhettad.

Därefter måste CO2 halten hållas mellan 275 och 285 ppm. Då ligger vi i det stabila

område som gjorde civilisationens utveckling möjlig sista 5000 åren.

Denna linje följer exakt klimatkänslighet=36 och tidsfördröjning t=600 år.

Reglerförloppet är mycket långsamt, främst beroende på oceanernas tröghet.

 

 

275_285

 

 

 

Test i stort:

NASA säger att jorden når 400-500 C, precis som Venus,

om CO2 halten blir 100%  ( 1 000 000 ppm)

 

Återigen stämmer klimatkänslighet=36

36*ln(1000000/275)/ln(2) =  426 C

 

Därmed ger den geniala formel som Professor Svante Arrhenius gav oss

ett grovt mått på jordens temperatur vid alla CO2 halter från 275 ppm till 1000000 ppm

vid klimatkänslighet=36 och tidsfördröjning t=600 år.

 

Varje CO2 halt har en förväntad global temperatur.

Där finns också ett stort brus som gör tidsmässigt begränsade avvikelser.

Formeln är som ett svagt gummiband som hela tiden korrigerar bruset

 

Jordens  temperatur stiger +2C när CO2 halten går från 275 ppm till 285 ppm

Det finns stöd i VOSTOK iskärnor för detta eftersom det inträffat 4 gånger

under sista 500,000 åren.

 

De som till varje pris vill angripa resonemanget, hävdar att man kan bevisa vad som helst

om man ser 100 milj år bakåt.

Man kan då fastna i resonemang som aldrig upphör.

 

Situationen just nu är att fatta snabba, handlingskraftiga beslut baserat på en sannolik bild

av en mycket komplicerad jord.

 

Att förklara bort krisen och göra för lite innebär civilisationens undergång i en nära framtid.

 

 


 

 

Testa i smått och stort: IPCC

 

Test i smått:

Enl. IPCC  ger 450 ppm  3*ln(450/275)/ln(2) =  +2C

Uträkningen är korrekt och klimatkänsligheten=cs=3  är fel.

 

Enl. IPCC stiger temperaturen +2C när CO2 halten går från 275 ppm till 450 ppm

Det finns inget stöd i VOSTOK iskärnor för detta eftersom jorden aldrig haft

450 ppm CO2 i detta tidsperspektiv.

 

Test i stort:

NASA säger att jorden når 400-500 C, precis som Venus,

om CO2 halten blir 100%  ( 1 000 000 ppm)

 

IPCC påstår  klimatkänslighet=3

3*ln(1000000/275)/ln(2) =   +35 C

 

Jorden kan inte bli varmare än +35C i IPCC's värld,

inte heller planeten Venus.

 

Tidskonstanten är noll. Det betyder att globala temperaturen stannar när utsläppen upphör.

På så vis kan man hävda att NetZero politiken fungerar.

 

Vid varje CO2 halt kan temperaturen stanna när utsläppen upphör.

Det innebär att CO2 knappt är en växthusgas.

 


 

 

Med ovanstående bevisföring , som alla kan förstå

så ser vi att hela klimatpolitiken måste omprövas

om vi skall besegra klimatkrisen och överleva.

 

Ingen existerande teknik kan göra jobbet.

Därför bör den enda frågan i klimatdebatten vara:

Hur skall 200 Gton CO2 tas bort per år ?

Detta kan man klara med strukturerade, politiska åtgärder

som i sin tur driver fram helt nya innovationer.

 

 

 

Läs gärna dessa två böcker som förklarar mer ingående

hur vår enda chans ser ut.

 

Bengt Ovelius